Καταβολή Εισφορών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων σε Υποκαταστήματα και Παραρτήματα που έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
Γ.Ε.: Ε41/169/15-5-2007

Με τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 3 του « Κανονισμού Διαδικασιών για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» ορίζεται ότι:

Η καταβολή των εισφορών πραγματοποιείται στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ ή σε πιστωτικά ιδρύματα ή σε άλλα Νομικά Πρόσωπα πού έχουν σύμβαση με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την διενέργεια εισπράξεων και Πληρωμών. Κατ Άεξαίρεση πραγματοποιείται αποκλειστικά στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υποβάλλεται η Α.Π.Δ στις εξής περιπτώσεις
α) ……………………………………………………………………………………….
β) ………………………………………………………………………………………
γ) Αν πρόκειται για οικοδομικό ή τεχνικό έργο , οπότε αρμόδιο είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απογραφής του έργου και υποβολής της Α.Π.Δ.

Επειδή η εξαίρεση για τα οικοδομικά έργα από το να πραγματοποιείται η καταβολή τρεχουσών εισφορών, πέραν των υποκαταστημάτων απογραφής των έργων και σε άλλα υποκαταστήματα ή παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ. ( όπως συμβαίνει για τις καταβολές των εισφορών αυτών όταν πρόκειται για κοινές επιχειρήσεις ) δημιούργησε στην πράξη πολλά προβλήματα.

Επειδή ο αριθμός των υποκαταστημάτων που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ. είναι πλέον μεγάλος και από το λογισμικό υπάρχει η δυνατότητα καταβολής των εισφορών για οικοδομικά ή τεχνικά έργα σε υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενταγμένο στο Ο.Π.Σ., ακόμη και αν αφορούν οικοδομικό ή τεχνικό έργο άλλου υποκαταστήματος ή παραρτήματος ,κατά παρέκκλιση των ανωτέρω και μέχρι τροποποίησης της σχετικής διάταξης θα πρέπει:
Όλα τα υποκαταστήματα και παραρτήματα που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ να δέχονται από εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων , καταβολές τρεχουσών εισφορών , ακόμη και αν αφορούν απογεγραμμένα οικοδομικά ή τεχνικά έργα άλλου υποκαταστήματος ή παραρτήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ .

Ευνόητο είναι ότι , πριν την σύνταξη πράξεως επιβολής εισφορών σε βάρος εργοδότη οικοδομικών ή τεχνικών έργων , για ποσό οφειλής που προκύπτει από την χειρόγραφη οικοδομική πινακίδα, θα πρέπει να ελέγχεται και η ηλεκτρονική πινακίδα, ώστε να διαπιστώνεται τυχόν καταβολή των εισφορών αυτών σε άλλο υποκατάστημα .
Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι , η κατά τα ανωτέρω καταβολή εισφορών για τα οικοδομικά και τεχνικά έργα δεν μπορεί να γίνεται σε διάφορα πιστωτικά ιδρύματα ( τράπεζες κ.λ.π. ) παρά μόνο σε υποκαταστήματα και παραρτήματα που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ.