Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Α.Π.∆. μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟ∆ΩΝ

ΘΕΜΑ : «Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Α.Π.∆. μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006»

Λόγω απεργίας του Προσωπικού την 10/5/2006 οι Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις (Α.Π.∆.) μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006 για τα οικοδομοτεχνικά έργα, που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή ή μαγνητικό μέσο θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες αν υποβληθούν μέχρι 11/5/2006.