Διευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 74/07 για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών βάσει των διατάξεων του αρ. 18 παρ.4 του Ν.3536/07.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

Γ.Ε.: Α23/592/14-6-2007

Σε συνέχεια της εγκ. 74/07, παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την τακτοποίηση της νόμιμης διαμονής στη χώρα μας των υπηκόων τρίτων χωρών, βάσει των διατάξεων του αρ. 18 παρ. 4 του Ν.3536/07.

1. Όπως αναφέρουμε στην παραπάνω εγκύκλιο, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που αναγνωρίζουν χρόνο με βάση τις διατάξεις του αρ. 6 του Ν.3536/07 και του αρ. 18 παρ. 5 του Ν.3536/07, θα προσέρχονται στις Υπηρεσίες μας για εξαγορά εφοδιασμένοι με έγγραφο της Περιφέρειας, στο οποίο θα αναγράφονται τόσο οι ημέρες ασφάλισης που πρέπει να αναγνωρίσουν όσο και το χρονικό διάστημα στο οποίο θα αντιστοιχούν.
Όμως, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που αναγνωρίζουν χρόνο με βάση τις διατάξεις του αρ. 18 παρ. 4 του Ν.3536/07, δεν θα είναι εφοδιασμένοι με έγγραφο από την Περιφέρεια.

Κατόπιν τούτων, και με αφορμή ερωτήματα Υποκαταστημάτων μας σχετικά με την χρονική περίοδο στην οποία οι αναγνωριζόμενες ημέρες πρέπει να αναχθούν, σας γνωρίζουμε ότι αφορά διάστημα προγενέστερο της ημερομηνίας δημοσίευσης του Ν.3536/07 (ΦΕΚ 42 τ.Α΄/23-2-07), δηλαδή με αφετηρία την 23/2/07 και προς τα πίσω μέχρις ότου να εξαντληθούν.

2. Όσον αφορά την βεβαίωση ημερών ασφάλισης (σελ. 5 της παραπάνω εγκυκλίου) που θα χορηγεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την κατηγορία αυτή (του αρ.18 παρ.4 του Ν.3536/07) που έχει τις 150 ημέρες ασφάλισης επανερχόμεθα στο θέμα και διευκρινίζουμε:

α) Εάν οι 150 ημέρες ασφάλισης προέρχονται από πραγματική απασχόληση, θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες μας Αντίγραφο Λογαριασμού Ασφαλισμένου για τα Υποκαταστήματα μας που έχουν ενταχθεί στην λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΙΚΑ από το τμήμα Εσόδων, ενώ για τα Υποκαταστήματα που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στο ΟΠΣ-ΙΚΑ θα εκδίδεται από το τμήμα Μητρώου βεβαίωση του χρόνου αυτού.

β) Εάν οι 150 ημέρες ασφάλισης προέρχονται κατά ένα μέρος από πραγματική απασχόληση και ένα μέρος από προηγούμενη αναγνώριση ή όλος ο χρόνος από αναγνώριση, θα ακολουθηθεί η προαναφερθείσα διαδικασία για τις ημέρες ασφάλισης από εργασία (δηλαδή Αντίγραφο Λογαριασμού Ασφαλισμένου ή βεβαίωση), ενώ για τις ημέρες ασφάλισης που προέρχονται από προηγούμενη αναγνώριση, το τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος από
το οποίο έχει εκδοθεί η αναγνωριστική απόφαση, θα χορηγεί επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αναγνωριστικής απόφασης με σφραγίδα και υπογραφή του προϊσταμένου του τμήματος και με την σημείωση ότι η απόφαση είναι ισχυρή και θα χορηγείται στον ενδιαφερόμενο για να την χρησιμοποιήσει για τακτοποίηση της νόμιμης διαμονής του στη χώρα μας.