Διαδικασία απογραφής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των αλλοδαπών, που θα εξαγοράσουν χρόνο ασφάλισης, βάσει των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 18 του Ν.3536/07.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
Γ.Ε.: Α02/1102/2-7-2007
ΣΧΕΤ. :Εγκ. 74/07

Σας διαβιβάζουμε το με αριθ. 13155/19-6-07 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Όπως είναι γνωστό μεταξύ των δικαιολογητικών, που απαιτούνται για την απογραφή των ασφαλισμένων είναι και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.8 της με αριθμ. 1027411/842/ΔΜ/26-2-98 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
Όμως οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν δέχονται τις αιτήσεις των αλλοδαπών για χορήγηση Α.Φ.Μ., εφόσον αυτοί δεν διαθέτουν άδεια παραμονής στη χώρα.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μη μπορούν οι αλλοδαποί, που βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας, να υπαχθούν στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 18 του Ν.3536/07 διαδικασία νομιμοποίησης.
Όπως είναι γνωστό τα άτομα αυτά, προκειμένου να ζητήσουν την εξαγορά των 150 ημερών ασφάλισης, απαιτείται οπωσδήποτε η έκδοση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ), ο οποίος όμως για να εκδοθεί θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει βεβαίωση Α.Φ.Μ.

Ενόψη των ανωτέρω και προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των αλλοδαπών, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, μας γνώρισε με το κοινοποιούμενο έγγραφο ότι προωθείται νομοθετική ρύθμιση με την οποία προβλέπεται ότι για τη διαδικασία εξαγοράς των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση Α.Φ.Μ.

Κατά συνέπεια οι αλλοδαποί, οι οποίοι θα απευθύνονται στις Υπηρεσίες μας και θα ζητούν την εξαγορά των 150 ημερών ασφάλισης, βάσει των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 18 του Ν.35236/07 (εγκ. 74/07), θα απογράφονται στο Ίδρυμα, χωρίς των προσκόμιση βεβαίωσης Α.Φ.Μ.
Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να σας υπενθυμίσουμε τις σχετικές οδηγίες, που είχαν δοθεί στις Υπηρεσίες μας με την εγκ. 70/2005 σχετικά με τη συμπλήρωση του εντύπου «Αίτηση Απογραφής ¶μεσα Ασφαλισμένου» και συγκεκριμένα:

– Στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» θα αναγράφεται «Αναγνώριση άρθρου 18 παρ.4 του Ν.3536/07»
– Στο πεδίο «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ» θα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης, που αναφέρεται στην αναγνωριστική απόφαση.
Για το λόγο αυτό το τμήμα Εσόδων, το οποίο θα παραλαμβάνει την αίτηση για αναγνώριση, εάν διαπιστώσει ότι πρόκειται για αναπόγραφο ασφαλισμένο, θα δίνει στον ασφαλισμένο σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα, το οποίο θα καλύψει ο αναγνωριζόμενος χρόνος.
Με αυτό το σημείωμα θα προσέρχεται ο αλλοδαπός στο Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων για την απογραφή του στο Ίδρυμα και ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης του αναγνωριζόμενου χρόνου.
Επισημαίνουμε και πάλι ότι ο Αριθμός φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) είναι υποχρεωτικό στοιχείο για την απογραφή των ασφαλισμένων.
Η συγκεκριμένη εξαίρεση αφορά μόνο τους αλλοδαπούς της συγκεκριμένης κατηγορίας και θα ρυθμιστεί νομοθετικά από το Υπουργείο Εσωτερικών.