Παράταση αναστολής μέχρι 31/7/2008 της υποχρέωσης υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, για ορισμένες κατηγορίες εργοδοτών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 41/2007
Αριθμ. Πρωτ.:Γ99/1/32/27-3-2007

ΣΧΕΤ.: Εγκ. 8/02 (κεφ. 3) , 54/04 (κεφ. 2), 109/04 και 77/05.
Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ορισμένοι εργοδότες στην διαδικασία προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων τους, προκειμένου να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή από 1/7/2005 (περίοδοι απασχόλησης από Ιούλιο 2005 και μετά) των Α.Π.Δ. αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω διαδικτύου), αποφάσισε να παρατείνει την αναστολή εφαρμογής του εν λόγω μέτρου μέχρι και 31/7/2008.

Επίσης μέχρι την εν λόγω ημερομηνία οι εργοδότες, που δεν είναι φυσικά πρόσωπα και απασχολούν και προσωπικό για το οποίο καταβάλλουν εισφορές μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς κοινωνικής πολιτικής τις οποίες εισπράττει το Ι.Κ.Α., δύνανται να υποβάλλουν για το προσωπικό αυτό Συγκεντρωτική Περιοδική Δήλωση Εισφορών.

Θα ακολουθήσει τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

Συνεπώς, για περιόδους απασχόλησης μέχρι και τον Ιούνιο 2008, οι κατωτέρω εργοδότες και μόνο αυτοί εξακολουθούν να έχουν την δυνατότητα υποβολής των αντίστοιχων Α.Π.Δ. με τον τρόπο που τις υπέβαλαν μέχρι και 31/12/2006, κατά περίπτωση:

 


ΕργοδότηςΤρόπος υποβολήςΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΔ
(συχνότητα)
1. Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α΄και β΄βαθμού)  αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν για το προσωπικό τους Α.Π.Δ. στο Υποκ/μα ή Παρ/μα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκονται (Εγκ. 8/02).Ηλεκτρονική μορφή ή
μαγνητικό μέσο ή εγγράφως.
Τρίμηνο
Σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων, δημοτικά, κοινοτικά ή νομαρχιακά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, κρατικά νομικά πρόσωπα, που διέπονται κατ΄ αρχήν από το ιδιωτικό δίκαιο, δημόσιες εταιρείες, εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα και επιχ/σεις μικτής οικονομίαςΗλεκτρονική μορφή ή
μαγνητικό μέσο ή εγγράφως.
Τρίμηνο
Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα, με ανάθεση ή εργολαβία, με προϋπολογισμό δαπάνης μεγαλύτερο από 1.000.000,00 Ευρώ.Ηλεκτρονική μορφή ή
μαγνητικό μέσο.
Μήνας
Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία.Ηλεκτρονική μορφή ή μαγνητικό μέσο ή εγγράφως.Μήνας
Εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις οποίες εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.Εγγράφως με Συγκεντρωτική Περιοδική Δήλωση Εισφορών για το προσωπικό αυτών, για το οποίο καταβάλλουν εισφορές μόνο για τρίτους (παρ. 3α άρθρου 10 ν. 3050/2002).Τρίμηνο

Διευκρινίζεται ότι , όσοι από τους προαναφερόμενους εργοδότες επιλέξουν την υποβολή των προαναφερόμενων Α.Π.Δ. στα Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να την πραγματοποιούν στις προθεσμίες που έχουν καθορισθεί για την διαδικασία αυτή (με βάση το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη για τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και μέχρι την 10η του επόμενου της απασχόλησης μήνα για τους εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων). Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ. αναφέρονται στο υπ΄ αριθμ. Ε40/14/07 Γενικό Έγγραφό μας.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες της 54/04 εγκυκλίου μας.