Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους πυροπαθείς συνταξιούχους περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αθήνα,31 .8. 2007
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Τηλ.: 210 5215185, 189, 191-198
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Αριθ. Πρωτ. Σ67/6 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 101
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
e-mail : diefpar@ika.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Τηλ.: 2107489481, 2107753741,
2107787496
Παπαδιαμαντοπούλου 87
Τ.Κ. 11527 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους πυροπαθείς συνταξιούχους περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.»

Με την κοινοποιούμενη με αρ. Φ11321/23873/1513/2007 κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, εγκρίθηκε η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, ίσης με

το ποσό μιας μηνιαίας μεικτής σύνταξης μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, παρα-τετραπληγίας και το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους των ασφαλιστικών οργανισμών που ορίζονται σΆ αυτή την απόφαση, οι οποίοι συνταξιούχοι διαμένουν μόνιμα στις περιοχές των νομών Εύβοιας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αχαϊας, Μαγνησίας και Κεφαλληνίας οι οποίες ορίζονται στην ίδια απόφαση και οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2007, καθώς και στις εφεξής εντασσόμενες.

Για την ορθή και ενιαία εφαρμογή της Υπουργικής αυτής Απόφασης, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση, κριτήριο για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται η μόνιμη διαμονή του συνταξιούχου στις αναφερόμενες στην Απόφαση πυρόπληκτες περιοχές κατά την ημερομηνία εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Επομένως, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι συνταξιούχοι του Ιδρύματος που κατά το χρόνο εκδήλωσης της πυρκαγιάς στην περιοχή της μόνιμης διαμονής τους που αναφέρεται ως πυρόπληκτη λάμβαναν κύρια σύνταξη ή ένα από τα περιλαμβανόμενα στην ως άνω Απόφαση επιδόματα, καθώς και όσοι είχαν δικαίωμα σύνταξης που ανατρέχει στην ανωτέρω χρονική περίοδο και συνεπώς εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος ή του Παραρτήματός σας.
Στην έννοια του όρου «συνταξιούχος» περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι κύριας σύνταξης, καθώς και οι συνταξιούχοι των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων (ΤΑΠΙΛΤ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, το οποίο επισημαίνουμε ότι εντάχθηκε από 1.8.2007 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), όπως και οι βοηθηματούχοι τύπου σύνταξης (φυματικοί, παραπληγικοί) που εξυπηρετούνται από το Κέντρο Πληρωμής Συντάξεων του Υποκαταστήματος ή του Παραρτήματός σας, καθώς και από το Μηχανογραφικό Κέντρο του καθενός από τα Ταμεία αυτά. Ειδικά για τους συνταξιούχους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ που συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 3163/55 και του ΝΔ 4277/62 θα σας δοθούν οδηγίες από την αρμόδια Υπηρεσία της Διοίκησης.

Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης είναι και οι συνταξιούχοι που από τα στοιχεία του υποφακέλλου τους (ΔΑΜ, αιτήσεις κ.λπ.) προκύπτει ότι πριν από το χρόνο εκδήλωσης των πυρκαγιών στις περιοχές αυτές (δηλαδή πριν από το μήνα Ιούνιο για το νομό Μαγνησίας, πριν από τον Ιούλιο για το νομό Αχαϊας και πριν από το μήνα Αύγουστο 2007 για τους υπόλοιπους νομούς) είχαν υποβάλει αίτηση μεταγραφής από διάφορα Υποκαταστήματα στο Υποκατάστημά σας, έστω και αν δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα στις μηχανογραφικές καταστάσεις πληρωμών με τα στοιχεία της μεταγραφής, οι οποίες θα σας αποσταλούν άμεσα από το ΚΗΥΚΥ.

Στην περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται σΆ αυτές τις καταστάσεις, παρόλο που ο Υποφάκελος Πληρωμών Συντάξεων τυχόν βρίσκεται στο Υποκατάστημά σας, η πληρωμή θα γίνει από ένα Υποκατάστημα, όποιο

διευκολύνει το συνταξιούχο, το οποίο υποχρεούται αμέσως (με FAX) να ενημερώσει το άλλο Υποκατάστημα, για να αποκλειστεί η πιθανότητα διπλής καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Επίσης, δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης είναι και οι συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση μεταγραφής στο Υποκατάστημα/Παράρτημά σας, η οποία βρισκόταν σε εκκρεμότητα κατά το χρόνο εκδήλωσης της πυρκαγιάς στην περιοχή κατοικίας τους, όπως ο χρόνος αυτός ορίζεται παραπάνω.

Εξάλλου, διευκρινίζεται ότι την οικονομική ενίσχυση δικαιούνται και όσοι συνταξιούχοι, οι οποίοι πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις χορήγησής της, είχαν υποβάλει αίτηση αναστολής καταβολής της σύνταξής τους προκειμένου να είναι συντάξιμος ο χρόνος της απασχόλησής τους μετά τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Δικαιούνται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτήθηκαν ή θα συνταξιοδοτηθούν αναδρομικά με ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης τον Ιούνιο (για το νομό Μαγνησίας), τον Ιούλιο (για το νομό Αχαϊας) και τον Αύγουστο 2007 για τους υπόλοιπους νομούς.

Εξάλλου, δεν επηρεάζει το δικαίωμα χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους πυροπαθείς συνταξιούχους το γεγονός ότι τυχόν λαμβάνουν την έκτακτη παροχή στο ποσό που τους καταβάλλει άλλος ασφαλιστικός οργανισμός κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια του ανωτέρω κρίσιμου χρόνου για κάθε περιοχή αίρεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ΑΝ 1846/51 (θάνατος, γάμος κ.λπ.) και δεδομένου ότι υπάρχει υποχρέωση καταβολής της σύνταξης για όλο το μήνα, οι συνταξιούχοι δικαιούνται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση και, στην περίπτωση θανάτου τους, οι νόμιμοι κληρονόμοι τους ή τα δικαιοδόχα μέλη οικογενείας τους, στην περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση μεταβίβασης της σύνταξης.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης είναι η ύπαρξη δικαιώματος συνταξιοδότησης ή βοηθήματος τύπου σύνταξης κατά τους μήνες Ιούνιο για το νομό Μαγνησίας, Ιούλιο για το νομό Αχαϊας και Αύγουστο 2007 για τους υπόλοιπους νομούς.

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για την καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο (εν ισχύ) ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που πιστοποιεί την ταυτότητα των συνταξιούχων, όπως το βιβλιάριο ασθένειας ή η άδεια οδήγησης.

Διευκρινίζεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας προσκόμισης οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου της ταυτότητας των συνταξιούχων, η χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον προσκομιστεί προσωρινό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδίδεται από τις Αστυνομικές Αρχές στις περιπτώσεις αυτές.

β) Υπεύθυνη Δήλωση, το έντυπο της οποίας θα χορηγείται από την Υπηρεσία και η οποία επισυνάπτεται στα συνημμένα της παρούσας.

γ) Στην περίπτωση που προσέρχεται αντιπρόσωπος του συνταξιούχου, πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση που έχει εκδοθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

4. Δεν δικαιούνται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση:

α) όσοι συνταξιούχοι διαμένουν σε πυρόπληκτες περιοχές (όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση) αλλά η σύνταξή τους καταβάλλεται –για διάφορους λόγους— από άλλο κέντρο πληρωμής εκτός πυρόπληκτων περιοχών,

β) οι συνταξιούχοι, από τα στοιχεία του φακέλου των οποίων προκύπτει ότι πριν από το μήνα Ιούνιο για το νομό Μαγνησίας, πριν από τον Ιούλιο για το νομό Αχαϊας και πριν από το μήνα Αύγουστο 2007 για τους υπόλοιπους νομούς είχαν μεταγραφεί σε Υποκαταστήματα εκτός των πληγεισών περιοχών

γ) οι συνταξιούχοι των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έληξε πριν από το μήνα Ιούνιο για το νομό Μαγνησίας, πριν από τον Ιούλιο για το νομό Αχαϊας και πριν από το μήνα Αύγουστο 2007 για τους υπόλοιπους νομούς, καθώς και οι συνταξιούχοι των οποίων η σύνταξη είχε ανασταλεί –για οποιοδήποτε λόγο (π.χ., φυλάκιση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών)— κατά τους ανωτέρω κρίσιμους μήνες αντίστοιχα.

5. ΠΟΣΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ισούται με το μεικτό ποσό (χωρίς κρατήσεις) κάθε μίας από τις καταβαλλόμενες συντάξεις ή παροχές τύπου σύνταξης (επίδομα παραπληγίας ή βοήθημα φυματικών) μηνός Σεπτεμβρίου 2007, καθώς και του ειδικού επιδόματος απολύτου αναπηρίας και του ΕΚΑΣ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
1. Μεικτό ποσό σύνταξης + ΕΚΑΣ = 650,00 ¤
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση: 650,00 ¤

2. Μεικτό ποσό σύνταξης + Επίδομα απόλυτης αναπηρίας = 690,00 ¤
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση: 690,00 ¤

3. Μεικτό ποσό σύνταξης 470,00 ¤ + Επίδομα παραπληγίας 587,00 ¤
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση: 1057,00 ¤

4. Μεικτό ποσό α΄σύνταξης = 500,00 ¤
Μεικτό ποσό β΄σύνταξης = 300,00 ¤
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση: 800,00 ¤

Στις περιπτώσεις που τα δικαιοδόχα μέλη σύνταξης λόγω θανάτου είναι περισσότερα από ένα, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για κάθε μέλος ξεχωριστά με ποσό ίσο με το μεικτό ποσό σύνταξης λόγω θανάτου και τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος που αναλογεί στο κάθε μέλος, μόνο εάν υπάρχει το στοιχείο της πολλαπλότητας στην πληρωμή τους (π.χ., επιζών σύζυγος και σπουδάζον ή ανάπηρο τέκνο).

Στην αντίθετη περίπτωση (π.χ., επιζών σύζυγος και ανήλικο τέκνο) το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ισούται με το συνολικό μεικτό ποσό της μηνιαίας σύνταξης μηνός Σεπτεμβρίου 2007 και καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο.

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου μηνός Σεπτεμβρίου καταβάλλεται μειωμένο λόγω συμπλήρωσης της τριετίας από την ημερομηνία θανάτου, θα χορηγηθεί ως εισοδηματική ενίσχυση το αναφερόμενο στην κατάσταση των συνταξιούχων μεικτό μειωμένο ποσό και στην περίπτωση που συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση συμπληρωματικού ποσού (π.χ., λόγω μη εργασίας ή λήψης και άλλης σύνταξης), θα χορηγηθεί και το υπόλοιπο μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διοικητική διαδικασία για τη διαπίστωση αυτού του δικαιώματος.

6. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση, που απαλλάσσεται από όλες τις κρατήσεις και τις εισφορές, δεν θα ληφθεί υπόψη για τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του ΕΚΑΣ έτους 2009.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α. Η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί άμεσα στους δικαιούχους από το αρμόδιο Κέντρο Πληρωμών του Υποκαταστήματός σας σε συνεννόηση με τα Παραρτήματά σας, με χειρόγραφη διαδικασία, δηλαδή με ένταλμα πληρωμής, ενώ για τους συνταξιούχους που προέρχονται από τα ενταχθέντα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμεία και δεν έχουν ενταχθεί μηχανογραφικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέσω των αρμόδιων μηχανογραφικών Υπηρεσιών τους.

Σε κάθε αρμόδιο Κέντρο Πληρωμής θα αποσταλεί από τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης του Ιδρύματος ονομαστική αλφαβητική κατάσταση, στην οποία θα εμφανίζεται το σύνολο των συνταξιούχων με όλα τα ατομικά στοιχεία και τη διεύθυνση κατοικίας τους, καθώς και το μεικτό ποσό της σύνταξης μηνός Σεπτεμβρίου που δικαιούται να λάβει κάθε συνταξιούχος.

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία αντιγράφων αυτής της κατάστασης.

Ο Διευθυντής του κάθε Υποκαταστήματος θα πρέπει:

–ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ.
–να δημιουργήσει εντός του χώρου εργασίας τουλάχιστον ένα σημείο εξυπηρέτησης των δικαιούχων της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, με ευδιάκριτη ειδική σήμανση για το κοινό,
–να αποφασίσει και να ορίσει τον αριθμό και τους υπαλλήλους που θα ασχοληθούν με τη διαδικασία αυτή,
–να προσδιορίσει τις ώρες συναλλαγής. Επισημαίνεται ότι επειδή αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση των συνταξιούχων, ειδικά τις πρώτες ημέρες, προτείνεται η συναλλαγή να παρατείνεται και πέραν του ωραρίου, δηλαδή από τις 8.30 π.μ. μέχρι τις 19.00 μ.μ. και, εφόσον κρίνουν απαραίτητο, και το Σαββατοκύριακο, σε ώρες που θα πρέπει να ορίσουν.
Οι προϋποθέσεις χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, τα δικαιολογητικά καθώς και οι ώρες και οι ημέρες συναλλαγής στο κάθε Υποκατάστημα θα πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο για την ευχερή ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι θα προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:

—Υποδέχονται τους συνταξιούχους. Τους ζητούν να επιδείξουν οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητάς τους, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην παρ. 3α της παρούσας εγκυλίου, καθώς και να καταθέσουν πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση που έχει εκδοθεί ειδικά για το σκοπό αυτό στην περίπτωση που προσέρχεται αντιπρόσωπος του συνταξιούχου. Επίσης, ελέγχουν, υπογράφουν και παραλαμβάνουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία καταχωρούν σε ειδικό κλασέρ.
–Αναζητούν το συνταξιούχο στην αλφαβητική κατάσταση για να επιβεβαιώσουν ότι πρόκειται για συνταξιούχο του Υποκαταστήματος. Στην περίπτωση που δεν εντοπιστεί ο συνταξιούχος στην κατάσταση αυτή, θα παραπέμπεται στον υπεύθυνο συντονισμού της εργασίας υπάλληλο, που θα είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πληρωμών Συντάξων ή ο αναπληρωτής του ή τρίτος, ωρισμένος από το Διευθυντή του Υποκαταστήματος για το σκοπό αυτό, ο οποίος και θα πρέπει να επικοινωνεί με τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης στα τηλέφωνα 2107489481, 2107753741 και 2107787496, προκειμένου να εντοπιστεί το Υποκατάστημα Πληρωμής του συνταξιούχου, και στη συνέχεια θα ενημερώνει σχετικά το συνταξιούχο.

Στην περίπτωση που δεν εντοπίζεται ο συνταξιούχος στην κατάσταση αυτή επειδή έχει διακοπεί ή ανασταλεί η συνταξιοδότησή του, θα σημειώνονται τα στοιχεία του και θα ενημερώνεται αυτός ότι θα κληθεί να εισπράξει την οικονομική ενίσχυση στο μέλλον, μόλις ανακτήσει την ιδιότητα του συνταξιούχου στα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (π.χ., παράταση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας μετά την εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές).

Ο υπεύθυνος συντονισμού θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο σημείο εξυπηρέτησης, να είναι παρών σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και να επιλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση που παρουσιάζεται οποιαδήποτε δυσχέρεια που η διευθέτησή της απαιτεί χρόνο.

Διαγράφουν με σκιαγραφικό μαρκαδόρο το συνταξιούχο από τη μηχανογραφική κατάσταση και τον κατευθύνουν στο σημείο πληρωμής.

Β. Τα Κέντρα Πληρωμής, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης όλων των δικαιούχων, θα πρέπει να ενημερώσουν τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης για το συνολικό αριθμό των συνταξιούχων που πληρώθηκαν και για το ύψος των ποσών που καταβλήθηκαν, προκειμένου να διεξαχθεί έλεγχος για τη διασταύρωση του αριθμού των συνταξιούχων που πληρώθηκαν και των αντίστοιχων καταβληθέντων ποσών.
Σας επισημαίνουμε ότι οι εντολές πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους δεν θα αναγγελθούν με ΔΑΜ στη Δ/νση Εκμετάλλευσης.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των οδηγιών της παρούσας εγκυκλίου, για τον υπεύθυνο σχεδιασμό και προγραμματισμό της εργασίας από τους αρμόδιους Διευθυντές και την άμεση και συντονισμένη ενεργοποίηση των προϊσταμένων και των υπαλλήλων κάθε αρμόδιου Υποκαταστήματος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους.
Η ιδιαιτερότητα των κοινωνικών ομάδων στις οποίες απευθύνεται το συγκεκριμένο μέτρο επιβάλλει σε όλους την αντιμετώπιση των κρίσιμων περιστάσεων με αυξημένη ευαισθησία, συνέπεια και ταχύτητα, πέρα από γραφειοκρατικά κωλύματα, ώστε να επιβεβαιωθεί ο κοινωνικός ρόλος του Ιδρύματος.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση.
Συνοδευτικά:

1. Η με αρ. Φ11321/23873/1513/2007 κοινή Υπουργική Απόφαση.
2. Μία Υπεύθυνη Δήλωση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
1. Γραφείο Διοικητή κ. Γ. Μέργου ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/
2. Γραφείο Υποδιοικητή κ. Θ. Αμπατζόγλου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Ασφ/κών Υπηρεσιών
4. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Πληροφορικής
5. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Δ. ΑΒΕΛΛΑΣ Γ. ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ
Οικον/κών Υπηρεσιών
5. Γραφείο Διευθύντριας Παροχών
6. Τμήματα Κύριας και Συγχ/νων Ταμείων
& Επικουρικής Σύνταξης (20 αντίτυπα)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
& ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Ημερομηνία: / / 2007

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Δ Η Λ Ω Σ Η

Ο/Η συνταξιούχος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υπογράφω, με τα εξής ατομικά στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Α.Φ.Μ.:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται στους πυροπαθείς συνταξιούχους δεν μου έχει καταβληθεί από άλλο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αποδέχομαι ότι στην περίπτωση που δεν δικαιούμαι να εισπράξω την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, το αχρεωστήτως καταβληθέν σΆ εμένα ποσό θα παρακρατηθεί τμηματικά από τη σύνταξή μου.

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΔΗΛΩΝ-ΟΥΣΑ