Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την επιστροφή της ειδικής µηνιαίας εισφοράς υπέρ Λ.Α.Φ.Κ.Α.Σχετ.: Η µε αρ. 92/2004 Εγκύκλιος, το µε αρ. Σ70/11.3.2005 Γενικό Έγγραφο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3408/4.11.2005 (ΦΕΚ 272, τεύχος Α΄) σχετικά µε την επιστροφή των ποσών της ειδικής µηνιαίας εισφοράς που παρακρατήθηκαν από τις συντάξεις των συνταξιούχων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης για το χρονικό διάστηµα από 1.1.1999 µέχρι 30 Ιουνίου 2004.
Επισηµαίνουµε ιδιαίτερα την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, σύµφωνα µε την οποία τα ποσά που οφείλονται, σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, σε αποβιώσαντες
συνταξιούχους θα καταβληθούν στους δικαιούχους-συνταξιούχους λόγω θανάτου.
Στις περιπτώσεις όµως που δεν υπάρχουν δικαιούχοι, ορίζεται ότι τα επιστρεπτέα ποσά θα καταβληθούν στους κληρονόµους των θανόντων και µόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση µέσα σε ένα εξάµηνο από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου αυτού.
Δεδοµένου, λοιπόν, ότι η διάταξη δηµοσιεύτηκε στις 4 Νοεµβρίου 2005, οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων-κληρονόµων των θανόντων συνταξιούχων για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού σε αυτούς θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο µέχρι και τις 3 Μαϊου 2006.
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει, αφενός, να ενηµερωθούν αυτοί µε κάθε πρόσφορο µέσο (π.χ., ανακοινώσεις σε ευδιάκριτα σηµεία του χώρου όπου στεγάζονται τα Υποκαταστήµατα), προκειµένου να προσέλθουν εγκαίρως για την άσκηση του δικαιώµατός τους.
Αφετέρου, θα πρέπει να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι που απασχολούνται µε την παραλαβή αιτήσεων ότι θα πρέπει να τις παραλαµβάνουν οπωσδήποτε, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι κάποιοι συνταξιούχοι µπορεί να απευθύνονται σε κατά τόπο αναρµόδια (ανάλογα µε τον τόπο µόνιµης διαµονής των συνταξιούχων) Υποκαταστήµατα, οπότε οι αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβάζονται αµέσως στην αρµόδια υπηρεσία Πληρωµών Συντάξεων του οικείου Υποκαταστήµατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Όσον αφορά την υλοποίηση της παρ. 1 της διάταξης αυτής, στην οποία ορίζεται ότι από 1.7.2006 επιστρέφονται τα ανωτέρω ποσά σε δόσεις, µε κλιµάκωση, ανάλογα µε το ύψος του επιστρεπτέου ποσού, θα επανέλθουµε µε νεότερο έγγραφο, µετά την παροχή των αναγκαίων διευκρινίσεων εκ µέρους των συναρµόδιων προϊσταµένων αρχών.

Άρθρο 2
Επιστροφή ειδικής µηνιαίας εισφοράς
συνταξιούχων Δηµοσίου και φορέων Κύριας
και Επικουρικής Ασφάλισης

1.Τα ποσά της ειδικής µηνιαίας εισφοράς υπέρ του Δηµοσίου, που παρακρατήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από 1ης Ιανουαρίου 2001 µέχρι 30 Ιουνίου 2004 από τις συντάξεις των συνταξιούχων του Δηµοσίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α’) και τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3234/2004 (ΦΕΚ 52 Α’), η οποία καταργήθηκε από 1ης Ιουλίου 2004 µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3245/2004 (ΦΕΚ 110 Α’), επιστρέφονται από 1ης Ιουλίου 2006, ως εξής:
Για συνολικό ποσό επιστροφής µέχρι 200,00 , εφάπαξ.
Για ποσό από 200,01 έως 300,00 , σε δύο ισόποσες εξαµηνιαίες δόσεις.
Για ποσό από 300,01 έως 400,00 , σε τρεις ισόποσες εξαµηνιαίες δόσεις.
Για ποσό από 400,01 έως 500,00 , σε τέσσερες ισόποσες εξαµηνιαίες δόσεις.
Για ποσό από 500,01 και άνω, σε πέντε ισόποσες εξαµηνιαίες δόσεις.

2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν εφαρµογή και για τις συντάξεις των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο µε τους δηµόσιους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε αυτές βαρύνουν το Δηµόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για τις συντάξεις των σιδηροδροµικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού των σιδηροδροµικών δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (ΦΕΚ 276 Α’).
3. Τα ποσά της ειδικής µηνιαίας εισφοράς υπέρ του Λογαριασµού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Α.Φ.Κ.Α.) που παρακρατήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από 1ης Ιανουαρίου 1999 µέχρι 30 Ιουνίου 2004 από τις συντάξεις των συνταξιούχων των φορέων Kύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 2084/1992, όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α’) και 39 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α’) και τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν.3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α’), η οποία καταργήθηκε από 1ης Ιουλίου 2004 µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3245/2004, επιστρέφονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
4. Ποσά που οφείλονται κατά τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων, σε όσους συνταξιούχους πέθαναν, καταβάλλονται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται σε αυτές, στα δικαιούχα της σύνταξης πρόσωπα, και αν δεν υπάρχουν δικαιούχοι, στους κληρονόµους, εφόσον οι τελευταίοι υποβάλουν σχετική έγγραφη αίτηση µέσα σε ένα εξάµηνο από την ισχύ του νόµου αυτού.
5. Τα ποσά που επιστρέφονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, απαλλάσσονται των κρατήσεων φόρου εισοδήµατος, καθώς και κάθε άλλης κράτησης ή εισφοράς υπέρ Δηµοσίου και φορέων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης.