Ρύθμιση οφειλών των επιχ/σεων του Πτηνοτροφικού κλάδου.Ρύθμιση οφειλών των επιχ/σεων του Πτηνοτροφικού κλάδου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 56/2006

Α.Π.: Ε33/372/25-9-2006

Θέμα: Ρύθμιση οφειλών των επιχ/σεων του Πτηνοτροφικού κλάδου.

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρ. 12 παρ.1 του Ν.3460/06 (ΦΕΚ 105/τ.Α΄/30-5-06) « Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις» και την με αριθμ. Φ11321/οικ/18141/1378/19-7-06 Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εμπορία, μεταποίηση και τυποποίηση αποκλειστικά πτηνών (νωπών ή κατεψυγμένων) και πτηνοτροφικών προϊόντων, γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

α) Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές ( εργοδοτικές και εργατικές), προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. καθώς και προς τους Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/8/05, με κεφαλαιοποίηση κατά την ανωτέρω ημερομηνία, των αναλογούντων στις εισφορές αυτές προσθέτων τελών, τόκων και λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων.
β) Οι εργοδοτικές εισφορές των ανωτέρω επιχ/σεων προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. καθώς και προς τους Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.., χρονικής περιόδου απασχόλησης από 1/9/05 – 30/9/06, χωρίς τον υπολογισμό επ΄ αυτών προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις ανωτέρω διατάξεις είναι :

α) Η υποβολή σχετικής αίτησης στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μέχρι την ορισθείσα από το νόμο προθεσμία 29/9/06, με τα απαραίτητα για τον έλεγχο της επιχείρησης στοιχεία (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. και Β.Α.Ε. για περιόδους απασχόλησης μέχρι 2001 Α.Π.Δ. και αποδείξεις πληρωμής εισφορών από 1/1/02 και μετά.
β) Η εμπρόθεσμη υποβολή όλων των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ..) ή των κατά μήνα μισθοδοτικών καταστάσεων χρονικής περιόδου απασχόλησης 1/9/05-30/9/06 στην οποία χωρεί αναστολή καταβολής των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών.
γ) Η απόδοση στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των εργατικών εισφορών που παρακρατήθηκαν ή θα παρακρατηθούν από τους ασφαλισμένους κατά το χρονικό διάστημα από 1/9/05-30/9/06.

Σε περίπτωση που δεν έχουν αποδοθεί οι εισφορές αυτές (1/9/05-30/9/06) είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχ/σεων στην παρούσα ρύθμιση, εφόσον η καταβολή τους ρυθμισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51-55 του Ν.2676/99 (εγκ. 52/99), όπως βελτιώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 11 του Ν.3232/04 (εγκ.20/04).

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ
Μετά την υποβολή αίτησης από τον εργοδότη για τη ρύθμιση των οφειλών του, τα Υποκαταστήματα προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος της οφειλής προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

Έλεγχος χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2001

Ο έλεγχος των επιχειρήσεων για τη βεβαίωση εισφορών χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2001, θα πραγματοποιείται κατά τα γνωστά και αφού ο εργοδότης προσκομίσει στην υπηρεσία Β.Α.Ε και μισθολόγια, ενώ παράλληλα εξετάζονται και διεκπεραιώνονται τυχόν σημειώματα (καταγγελίες, έλεγχοι Ε.ΥΠ.Ε.Α., ΣΕΠΕ κ.λ.π) που υπάρχουν στο Υποκ/μα σε εκκρεμότητα.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του Ν.2972/2001, που κοινοποιήθηκαν με την εγκ. 102/2001 (“Προσαρμογή στο ΕΥΡΩ των διαδικασιών ασφάλισης Εσόδων”), οι καταλογιστικές πράξεις που εκδίδονται μετά την 1/1/2002 και αφορούν χρονικές περιόδους απασχόλησης μέχρι 31/12/2001, περιέχουν αναλυτικές επιμέρους εγγραφές σε δρχ. και μόνο τα συνολικά ποσά σε ΕΥΡΩ.

Έλεγχος χρονικών περιόδων απασχόλησης από 1/1/2002 – 31/8/2005

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2972/2001, από 1/1/2002 αρμόδιο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. για την απογραφή του εργοδότη και την υποβολή της Α.Π.Δ. είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα του Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ., στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η Έδρα του Εργοδότη, ενώ από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι, αρμόδιος για την επίλυση των αμφισβητήσεων που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση, το ύψος των οφειλομένων εισφορών, προσθέτων τελών, προστίμων, προσαυξήσεων κ.λ.π, είναι ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ., στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου παρέχεται η απασχόληση.
Σ΄ εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων, ο έλεγχος χρονικής περιόδου απασχόλησης από 1/1/2002 και μετά, θα διενεργείται από το Υποκ/μα Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ., στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου λειτουργεί η έδρα του Εργοδότη, βάσει αποτελεσμάτων που θα αντλούν κατά περίπτωση ως εξής: Τα Υποκ/τα που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ. από το Σύστημα, ενώ τα υπόλοιπα Υποκ/τα από το Κέντρο Επεξεργασίας προκειμένου να εξετάζουν την υποβολή των Α.Π.Δ και την καταβολή των εισφορών, ενώ θα εξετάζονται και θα διεκπεραιώνονται τυχόν σημειώματα που υπάρχουν (καταγγελίες, έλεγχοι, Ε.ΥΠ.Ε.Α. κ.λ.π)
Τα Υποκ/τα, στην ασφ/κή περιοχή των οποίων λειτουργούν Παρ/τα του εργοδότη, εξετάζουν και διεκπεραιώνουν μόνο σημειώματα που υπάρχουν σε εκκρεμότητα και ενημερώνουν το Υποκ/μα της έδρας για τις καταλογιστικές πράξεις που συνέταξαν (εγκ. 4/2002).

Έλεγχος χρονικών περιόδων απασχόλησης από 1/9/2005 – 30/9/2006

Η διαδικασία ελέγχου δεν διαφοροποιείται από την προβλεπόμενη για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2002 – 31/8/2005.
Ωστόσο, επειδή οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3460/06 προβλέπουν την τμηματική εξόφληση μόνο των εργοδοτικών εισφορών των ενδιαφερόμενων επιχ/σεων, κρίνεται αναγκαίο να συνταχθούν, αποκλειστικά για περιόδους απασχόλησης από 1/9/2005 – 30/9/2006, ξεχωριστές Π.Ε.Ε. για τον καταλογισμό των μη καταβληθεισών εργοδοτικών και εργατικών εισφορών αντιστοίχως.
Για τις μη καταβληθείσες εργατικές εισφορές παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51-55 του Ν.2676/99, όπως ισχύουν σήμερα.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Τμημάτων Εσόδων των Υποκ/των θα χορηγούν στους εργοδότες Υπηρεσιακό Σημείωμα με το ύψος της οφειλής, το οποίο θα παραλαμβάνουν με υπογραφή τους στο αντίγραφο του Υπηρεσιακού Σημειώματος που παραμένει στο αρχείο του Υποκ/τος, προκειμένου να το προσκομίσουν στην αρμόδια Ταμειακή Υπηρεσία για την έκδοση της απόφασης ρύθμισης των οφειλών.

ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Οι προαναφερόμενες εισφορές ρυθμίζονται και εξοφλούνται ως εξής:

α) Οι εργατικές και εργοδοτικές εισφορές χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/8/05 με έκπτωση 50% επί των κεφαλαιοποιημένων κατά την ανωτέρω ημερομηνία αναλογούντων σ΄ αυτές προσθέτων τελών, τόκων, λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων, εξόδων και δικαιωμάτων διοικητικής εκτέλεσης κ.λ.π. καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές που θα προκύψουν κατά την περίοδο της αναστολής, ήτοι από 1/9/05-30/9/06, χωρίς τον υπολογισμό επ΄ αυτών προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων, ρυθμίζονται και εξοφλούνται σε 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, δίχως την υποχρέωση προκαταβολής.
Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300,00) ευρώ.
β) Οι εργατικές εισφορές που παρακρατήθηκαν από τους ασφαλισμένους κατά το διάστημα από 1/9/05-30/9/06 εφόσον δεν αποδόθηκαν, ρυθμίζονται με τις διατάξεις των αρθρ. 51-55 του Ν.2676/99 όπως βελτιώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 11 του Ν.3232/04, ήτοι με την προβλεπομένη εκ των ανωτέρω διατάξεων κλιμακωτά και αθροιστικά υπολογιζομένη προκαταβολή, αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής και το υπόλοιπο σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Τονίζουμε ότι τα κατά την είσπραξη των ανωτέρω ποσών (μηνιαίων δόσεων), οι καταλογιστικές πράξεις Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε. ΚΑΙ Π.Ε.Ε., θα εξοφλούνται εξ’ ολοκλήρου με τα αναλογούντα οίκοθεν πρόσθετα τέλη κατά την ημερομηνία καταβολής, με βάση τη χρονική σειρά βεβαίωσης, όπως προκύπτει από τον αύξοντα αριθμό και την ημερομηνία του τριπλοτύπου βεβαίωσης (παρ.1 άρθρο 15 του Ν.2972/01). Η δε προκύπτουσα έκπτωση του 50% των προσθέτων τελών, κ.λ.π., για εισφορές μέχρι 31/8/05 καθώς και ο μη υπολογισμός αυτών για εργοδοτικές εισφορές χρονικής περιόδου 1/9/05 – 30/9/06, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη και τους όρους αυτής, θα αφαιρούνται από τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης και μόνο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης αυτής.
Η πρώτη από τις μηνιαίες δόσεις καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της αναστολής, ήτοι μέχρι 30/11/06, οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα των αντιστοίχων μηνών που ακολουθούν.
Ευνόητο όμως είναι ότι, εάν οφειλέτης ζητήσει την χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης για ποινικό δικαστήριο ή την αναστολή προσδιορισθέντος προγράμματος πλεισ/σμού μέσα σε χρονικό διάστημα που του παρέχεται από την Υπουργική Απόφαση για την καταβολή της πρώτης δόσης θα πρέπει προηγουμένως να έχει καταβάλλει την πρώτη δόση.
Είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα απ΄ αυτόν που είναι απαιτητή. Η εκπρόθεσμη καταβολή επιτρέπεται για δύο δόσεις σε κάθε δωδεκάμηνο.

Παράδειγμα: Οφειλέτης δύναται να καταβάλλει τη δόση μηνός Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος Μαρτίου μαζί με τη δόση του Μαρτίου, τυχόν καταβολή της δόσης αυτής το μήνα Απρίλιο συνιστά απώλεια της ρύθμισης.
Η δυνατότητα για εκπρόθεσμη καταβολή δόσης ισχύει για μία ακόμη φορά μέσα σε κάθε δωδεκάμηνο της ίδιας απόφασης ρύθμισης.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης το συνολικό ποσό αυτής θα προσαυξάνεται με τα προβλεπόμενα από την παρ.6 του άρθρου 9 του ν.3232/04 πρόσθετα τέλη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της κάθε δόσης είναι η προγενέστερη εξόφληση των απαιτητών τρεχουσών εισφορών.
Κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι, σε περίπτωση που θα καταλογισθούν οφειλές από υποβληθείσες καταγγελίες μετά την έναρξη καταβολής των δόσεων αναγόμενες σε περιόδους απασχόλησης μέχρι το τέλος της αναστολής (30/9/06), και δεν υποβληθεί ένσταση από τον εργοδότη, είναι άμεσα απαιτητές, προσαυξημένες με τα προβλεπόμενα από την παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν.3232/04 πρόσθετα τέλη, και θα πρέπει να εξοφληθούν για να μην επέλθει η απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης.
Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με ειδικές διατάξεις ή με τις διατάξεις του Ν.2676/99, για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εξοφληθεί και που ανάγεται σε χρονική περίοδο απασχόλησης μέχρι 30/9/06.
Σας επισυνάπτουμε δελτίο τύπου προκειμένου να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Υποκ/των και να δημοσιευθεί σε Μ.Μ.Ε., Τύπο, κ.λ.π. της περιοχής τους. Επίσης να αποσταλεί στις αντίστοιχες Επαγγελματικές Οργανώσεις, Επιμελητήρια, κ.λ.π.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή πέραν των δύο δόσεων ανά δωδεκάμηνο καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, συνεπάγεται την αμετάκλητη απώλεια του παρεχομένου εκ του νόμου ευεργετήματος της τμηματικής
εξόφλησης των εισφορών και, καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού από κύρια εισφορά με τα αναλογούντα σε αυτή κατά την ημερομηνία εξόφλησης πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις, τις επιβαρύνσεις και τα αυτοτελή πρόσθετα τέλη που αναβιώνουν.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Για όσο διάστημα οι εργοδότες τηρούν τους όρους της ρύθμισης (καταβολή τρεχουσών εισφορών από 1/10/2006 και μετά, καταβολή δόσεων) χορηγούνται βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε χρήση χωρίς παρακράτηση, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 8 παρ. 5 εδαφ. ε΄ του Α.Ν.1846/51, όπως ισχύει σήμερα.

Σε περίπτωση όμως που δεν είχαν αποδοθεί οι εργατικές εισφορές κατά την περίοδο της αναστολής (1/9/05-30/9/06) και έχουν ρυθμισθεί με τις διατάξεις των άρθρων 51-55 του Ν.2676/99, τότε στη χορηγηθείσα βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα προβλέπεται ποσοστό παρακράτησης που αντιστοιχεί στο τετραπλάσιο ποσό της μηνιαίας δόσης όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ρύθμισης.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
Εφόσον οι εργοδότες υπαχθούν στη ρύθμιση και τηρούν τους όρους αυτής, ισχύουν τα κατωτέρω:

α) Αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων, ενώ διατηρούνται οι τυχόν επιβληθείσες κατασχέσεις και εγγραφείσες υποθήκες. Είναι όμως δυνατή η επιβολή νέων κατασχέσεων κινητών και ακινήτων, καθώς
και η εγγραφή υποθήκης με σκοπό την διασφάλιση της οφειλής. Αίρονται δε οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, οι οποίες έχουν ήδη επιβληθεί.
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παράβαση του Α.Ν. 86/67 όπως ισχύει σήμερα, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης της οφειλής και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται ή αρξαμένη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.
Λόγω της αναστολής της ποινικής δίωξης ή της εξάλειψης του αξιοποίνου των αδικημάτων του Α.Ν 86/67, για τις οφειλές από Π.Ε.Ε. που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση ή θα εξοφληθούν βάσει αυτής αντίστοιχα, δεν θα υποβληθούν κατά των υπευθύνων των εν λόγω Π.Ε.Ε.., μηνυτήριες αναφορές από της λήψεως του παρόντος εγγράφου.

Για όσες όμως οφειλές εκ των ανωτέρω Π.Ε.Ε., έχει ήδη ενημερωθεί η αρμόδια Εισαγγελία κατά τα ισχύοντα και ζητείται βεβαίωση για ποινική δίωξη, κατά την διάρκεια της ρύθμισης, θα χορηγείται αυτή σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Οι παραπάνω αναστολές παύουν, εφόσον ο υπόχρεος απολέσει το δικαίωμα της ρύθμισης και λαμβάνονται σωρευτικά όλα τα αναγκαστικά μέτρα για την είσπραξη του συνόλου της οφειλής μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων.

..

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Με το άρθρο 12 παρ.1 του Ν.3460/06 (ΦΕΚ.105/τ.Α΄/30-5-06) παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις του Πτηνοτροφικού Κλάδου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ως εξής:

α) Τις εργατικές και εργοδοτικές εισφορές χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/8/05 με έκπτωση 50% επί των κεφαλαιοποιημένων κατά την ανωτέρω ημερομηνία αναλογούντων σ΄αυτές προσθέτων τελών, τόκων, λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, καθώς και τις εργοδοτικές εισφορές που θα προκύψουν κατά την περίοδο της αναστολής, ήτοι από
1/9/05-30/9/06, δίχως την υποχρέωση προκαταβολής και χωρίς τον υπολογισμό επ΄αυτών προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων, ρυθμίζονται και εξοφλούνται σε 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
β) Τις εργατικές εισφορές που παρακρατήθηκαν από τους ασφαλισμένους κατά το διάστημα από 1/9/05-30/9/06 εφόσον δεν αποδόθηκαν, με τις διατάξεις των αρθρ. 51-55 του ν.2676/99 όπως βελτιώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 11 του Ν.3232/04, ήτοι με την προβλεπομένη εκ των ανωτέρω διατάξεων κλιμακωτά και αθροιστικά υπολογιζομένη προκαταβολή, αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής και το υπόλοιπο σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις ανωτέρω διατάξεις είναι:

α) Η υποβολή σχετικής αίτησης στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μέχρι την ορισθείσα από το νόμο προθεσμία 29/9/06, με τα απαραίτητα για τον έλεγχο της επιχείρησης στοιχεία (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. και Β.Α.Ε. για περιόδους απασχόλησης μέχρι 2001 και Α.Π.Δ. και αποδείξεις πληρωμής εισφορών από 1/1/02 και μετά.
β) Η εμπρόθεσμη υποβολή όλων των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) ή των κατά μήνα μισθοδοτικών καταστάσεων χρονικής περιόδου απασχόλησης 1/9/05-30/9/06 στην οποία χωρεί αναστολή καταβολής των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών.
γ) Η απόδοση στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των εργατικών εισφορών που παρακρατήθηκαν ή θα παρακρατηθούν από τους ασφαλισμένους κατά το χρονικό διάστημα από 1/9/05-30/9/06.

Σε περίπτωση που δεν έχουν αποδοθεί οι εισφορές αυτές (1/9/05-30/9/06) είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχ/σεων στην παρούσα ρύθμιση, εφόσον η καταβολή τους ρυθμισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51-55 του Ν.2676/99 (εγκ.52/99), όπως βελτιώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 11 του Ν.3232/04 (εγκ.20/04).

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

..

Ν.3460/06 ( ΦΕΚ/105/τ.Α΄/30-6-2006 )

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις

Αρθρο 12

1 .α. Η καταβολή των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων του πτηνοτροφικού κλάδου προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και προς τους Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από 1.92005 έως 30.95006, με εξαίρεση τις εισφορές προς τον Ο,ΓΑ, όπου η έναρξη της αναστολής αρχίζει την 1.72005 και λήγει την 30.6.2006, Για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις.
β. Οι καθυστερούμενες εν γένει ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω επιχειρήσεων περιόδου απασχόλησης μέχρι την κατά την προηγούμενη περίπτωση αναστολή, μαζί με τα αναλογούντα στις εισφορές αυτές πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, κεφαλοποιούνται.
γ. Οι εισφοράς των περισώσεων α’ και β’ εξοφλούνται σε εκατόν είκοσι (120) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς υποχρέωση προκαταβολής. Ειδικά, για τις οφειλόμενες μέχρι την αναστολή εισφορές, παρέχεται έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) επί των αναλογούντων πρόσθετων τελών, τόκων, λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της αναστολής. Το ποσά της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ.
Στη ρύθμιση εξόφλησης με δόσεις υπάγονται και όσες από τις ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με άλλες διατάξεις για το μέρας της οφειλής που δεν έχει ακόμη καταβληθεί.
Ειδικά για τον ΟΓΑ ο τρόπος εξόφλησης των εισφορών γίνεται σε δεκατέσσερις (14) εξαμηνιαίες δόσεις που αντιστοιχούν σε ημερολογιακά εξάμηνα. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεζ να είναι μικρότερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός του πρώτου εξαμήνου 2007.
δ. Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, καθ* όλο το χρονικό διάστημα της αναστολής καταβολής των εισφορών, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε χρήση.
ε. Για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος απαιτείται:

αα) Υποβολή σχετικής αίτησης προς τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα ταυ τελευταίου μήνα της αναστολής.

ββ) Εμπρόθεσμη υποβολή όλων των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), της περιόδου απασχόλησης για την οποία χωρεί αναστολή καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.
γγ) Απόδοση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, των εισφορών που παρακρατήθηκαν η θα παρακρατηθούν από τους ασφαλισμένους κατά το διάστημα της αναστολής. στ. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται οι κατηγορίες των επιχειρήσεων και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

2. Οι επιχειρήσεις του πτηνοτροφικού κλάδου της χώρας ενισχύονται οικονομικά για το χρονικό διάστημα από 1.9200S έως 31.122006 με ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) επί του συνολικού κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού τους, πλην των εργοδοτικών εισφορών.
Η οικονομική ενίσχυση δίδεται από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος για το σκοπό αυτόν επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, ορίζονται τα κριτήρια υπαγωγής των επιχειρήσεων του πτηνοτροφικού κλάδου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο τρόπος, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις καταβολής της ενίσχυσης, το όργανο του OAEΔ που αποφασίζει για την καταβολή της ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση των διατάξεων αυτών.
3. Στο άρθρο 9 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α’) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τη διαχείριση ποσοστού του συνόλου των πιστώσεων, που διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ Κ ΠΣ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000-2006» σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις υπό τη μορφή επιδοτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 1784/1999 (ΕΚ.) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 «σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- (L 213/13.8.1999), αρμόδιος φορέας ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού αυτού προγράμματος.
Για την εφαρμογή του προγράμματος επιδοτήσεων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, αρμόδιος φορέας ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως τελικός δικαιούχος με την έννοια του άρθρου 1 του ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄)

β. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται η οργάνωση, η διάρθρωση, η στελέχωση και κάθε σχετικό θέμα για τη λειτουργία της Ειδικής Μονάδας Διαχείρισης Δράσεων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας τίθενται οι όροι και καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη διαδικασία παρακολούθησης, εκτέλεσης, αξιολόγησης και ελέγχου των εκτελούμενων δράσεων από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τις τοπικές συμπράξεις και προσδιορίζονται ιδίως:

αα) Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που εφαρμόζουν τις προκηρυσσόμενες κάθε φορά δράσεις.
ββ) Οι δαπάνες αυτών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση και ο τρόπος πιστοποίησής τους.
γγ) Η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

γ. Προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

« 4. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μπορούν να επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν είναι τελικοί δικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 2860/2000, αλλά εκτελούν έργα ως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, στο πλαίσιο εγκεκριμένων δράσεων του Μέτρου 1.6 του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000-2006», που χρηματοδοτείται μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ
Αθήνα, 19/7/2006Α.

Π. Φ11321/οικ.18141/1378

ΘΕΜΑ: Εξόφληση καθυστερούμενων εισφορών προς οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας των επιχειρήσεων του πτηνοτροφικού κλάδου .

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Επιχειρήσεις του πτηνοτροφικού κλάδου που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εμπορία, μεταποίηση και τυποποίηση αποκλειστικά πτηνών ( νωπών και κατεψυγμένων ) και πτηνοτροφικών προϊόντων υπάγονται στη ρύθμιση του άρθρου 12 του ν. 3460/2006. εφόσον :

α) υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς μέχρι και την 29/9/2006,
β) υποβάλλουν εμπρόθεσμα όλες τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) ή τις κατά μήνα μισθοδοτικές καταστάσεις της περιόδου απασχόλησης για την οποία χωρεί αναστολή καταβολής των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών

γ) αποδίδουν τις εισφορές που παρακρατήθηκαν ή θα παρακρατηθούν από τους ασφαλισμένους κατά το διάστημα από 1-9-2005 έως 30-9-2006. Σε περίπτωση που δεν έχουν αποδοθεί οι εισφορές αυτές είναι δυνατή η ένταξη στην παρούσα ρύθμιση , εφόσον η καταβολή τους ρυθμιστεί για μεν το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51-55 του ν.2676/99 , όπως ισχύουν, για δε τα λοιπά Ταμεία , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ίδιου νόμου , όπως αυτές ισχύουν.

2. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται:

α) Οι εργοδοτικές εισφορές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας συμπεριλαμβανόμενου και του ΟΓΑ καθώς και προς τους Οργανισμούς , Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ , οι οποίες αναστέλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.3460/2006 για το διάστημα 1-9-2005 μέχρι 30-9-2006, χωρίς υπολογισμό επ’ αυτών προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων
β) Οι οφειλόμενες εργοδοτικές και εργατικές εισφορές προς τους ανωτέρω ασφαλιστικούς οργανισμούς περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/8/2005 , οι – οποίες κεφαλαιοποιούνται -μαζί με τα αναλογούντα σ’ αυτές πρόσθετα τέλη, τόκους, λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.
Οι εισφορές των περιπτώσεων α) και β) εξοφλούνται σε 120 μηνιαίες δόσεις.
Ειδικά για τις εισφορές της περίπτωσης β) παρέχεται έκπτωση 50% επί των αναλογούντων προσθέτων τελών, τόκων και λοιπών προσαυξήσεων .
Το ποσό της μείωσης των προσθέτων τελών , τόκων και λοιπών προσαυξήσεων επιμερίζεται ισόποσα σε όλες τις δόσεις.
Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριακοσίων (300) ευρώ,
γ) Ειδικά για τον ΟΓΑ οι οφειλόμενες εργοδοτικές εισφορές των ανωτέρω επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα από 1-7-2005 μέχρι 30-6-2006, η καταβολή των οποίων αναστέλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12του ν. 3460/2006, δεν επανυπολογίζονται με βάση το νέο ποσό της ασφαλιστικής κατηγορίας , όπως αυτό αναπροσαρμόζεται , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι οφειλόμενες εργοδοτικές και εργατικές εισφορές προς τον ΟΓΑ των επιχειρήσεων αυτών για το διάστημα μέχρι 30-6-2005 , όπως αυτές έχουν επανυπολογιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.2458/1997 εξοφλούνται σε 14 εξαμηνιαίες δόσεις που αντιστοιχούν σε ημερολογιακά εξάμηνα.
Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

3. Στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και όσες από τις ανωτέοω επιχειρήσεις έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με άλλες διατάξεις για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εξοφληθεί.
4. Η πρώτη από τις μηνιαίες δόσεις καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της αναστολής, δε υπόλοιπες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ήμερα των αντίστοιχων μηνών που ακολουθούν. Στα ταμεία αυτοτελώς απασχολουμένων που ισχύει το μηχανογραφικό σύστημα είσπραξης εισφορών , η εφαρμογή της ρύθμισης αυτής προσαρμόζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Μηχανογραφικών Τμημάτων. Ειδικά για τον ΟΓΑ η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2007.
5. Οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 11 του ν.3232/2004 και της παρ. 6 του άρθρου 61 του ν.2676/1999 έχουν εφαρμογή και στην παρούσα ρύθμιση. Η μη συμμόρφωση στις παραπάνω διατάξεις καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών συνεπάγεται την απώλεια του παρεχομένου ευεργετήματος τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού από κυρία εισφορά με τα αναλογούντα σ αυτή κατά την ημερομηνία εξόφλησης πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις.
6. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής προσαυξάνεται με τα προβλεπόμενα από την παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004 πρόσθετα τέλη.
Ειδικά για τον ΟΓΑ έχουν εφαρμογή και στην παρούσα ρύθμιση οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.2458/1997 , όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3050/2002.
Η μη συμμόρφωση στις παραπάνω διατάξεις συνεπάγεται την απώλεια του παρεχομένου ευεργετήματος τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων
εισφορών και καθίσταται άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού, αναπροσαρμοζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.2458/1997.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης το ποσό της επανυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2458/1997.
7. Για όσο διάστημα οι υπαχθέντες στη ρύθμιση τηρούν τους όρους αυτής:

α) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του α.ν. 86/1967, όπως ισχύει , εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξάμενη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.
β) Αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί με εξαίρεση τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.
γ) Οι αναστολές της παραγράφου αυτής παύουν, εφόσον ο υπόχρεος απολέσει το δικαίωμα της ρύθμισης.
δ) Χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς παρακράτηση για κάθε χρήση, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 8 παρ. 5 εδ. ε’ του α.ν. 1846/51, όπως ισχύει:

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, λαμβάνονται σωρευτικά όλα τα αναγκαστικά μέτρα για την είσπραξη του συνόλου της οφειλής μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων.

8. Όπου από τις κείμενες διατάξεις απαιτείται ως προϋπόθεση για την απονομή σύνταξης από ταμεία αυτοτελώς απασχολουμένων η προηγούμενη εξόφληση των καθυστερούμενων οφειλών , λογίζεται ότι υπάρχει η προϋπόθεση αυτή στην περίπτωση υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή . Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής οφειλόμενης δόσης-, το αντίστοιχο ποσό αυτής συμψηφίζεται και παρακρατείται από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης του αμέσως επόμενου μήνα. Ειδικά για τον ΟΓΑ σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής οφειλόμενης δόσης το αντίστοιχο ποσό αυτής επιμερίζεται κατά μήνα και παρακρατείται από το ποσό της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης.