Ασφάλιση για παροχές ασθένειας των ανασφάλιστων διαζευγμένων συνταξιοδοτηθέντων, λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 54/2006

Αριθμ. Πρωτ.:Α30/472/11-9-2006

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν.3232/04 (ΦΕΚ 42/12-2-04 τ.Α΄) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους.

1.Όπως σας είναι γνωστό, με τις διατάξεις του αρ. 6 του Α.Ν. 1846/51, όπως τούτο ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 2 του Ν.Δ. 4104/60, ορίζεται ότι οι συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου παροχών ασθενείας και μητρότητος σε είδος και ότι από την μηνιαία σύνταξή τους παρακρατείται για την ασφάλιση αυτή εισφορά 4%. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι ο/η διαζευγμένος/η που δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου θα καλύπτεται για παροχές ασθένειας από τον ασφαλιστικό οργανισμό του/της πρώην συζύγου, εφόσον δεν καλύπτεται άμεσα ή έμμεσα από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Κατόπιν τούτων, οι παραπάνω συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α. εφόσον δεν καλύπτονται από άλλο φορέα θα καταβάλλουν μηνιαία εισφορά 4% επί της καταβαλλόμενης σύνταξής τους για παροχές κλάδου ασθενείας Ι.Κ.Α.

2. Η ασφ/κή ικανότητα της κατηγορίας αυτών των συν/χων θα χορηγείται σε ετήσια βάση λόγω της ιδιομορφίας της ασφ/σής τους.

ΝΟΜΟΣ 3232/04

Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις

Αρθρο 4

8. Οι ανωτέρω συνταξιοδοτηθέντες καλύπτονται για παροχές ασθένειας από τον ασφαλιστικό οργανισμό του/της πρώην συζύγου, εφόσον δεν καλύπτονται άμεσα ή έμμεσα από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Από το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης παρακρατείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα εισφορά συνταξιούχου.