Αναπροσαρµογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων µισθών και τεκµαρτών ηµεροµισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανωτάτου ορίου σύνταξης για το έτος 2007.

Με την παρούσα Εγκύκλιο, σας κοινοποιούµε την µε αρ. πρωτ.Φ11321/7479/421  κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης  και Κοινωνικής Προστασίας και σας παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες:
      1. Με την κοινοποιούµενη απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.2606/98, για το έτος 2007 χορηγείται αύξηση στο συνολικό ποσό των συντάξεων και στα κατώτατα όρια που καταβάλλουν οι φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης του α΄εδαφίου του άρθρου 66 του Ν. 2084/92, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31/12/06, σε ποσοστό 4% επί του ποσού.
Έπειτα από τα ανωτέρω, τα όρια των ηµερήσιων µισθών και τα τεκµαρτά ηµεροµίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/1/2007 διαµορφώνονται σύµφωνα µε το συνηµµένο πίνακα 2.
      2. Η ανωτέρω αύξηση θα χορηγηθεί από 1/1/2007 σε όσους ήταν συνταξιούχοι την 31/12/2006, καθώς και σε εκείνους των οποίων οι σχετικές συνταξιοδοτικές αποφάσεις εκδόθηκαν µετά την 1/1/2007, µε ηµεροµηνία έναρξης συνταξιοδοτήσεώς τους πρίν από την 31/12/2006.
Επισηµαίνουµε ότι, η εν λόγω αύξηση αφορά όλο το έτος 2007, δεδοµένου ότι µε τις νέες διατάξεις δεν προβλέπεται χορήγηση αύξησης για το β΄ εξάµηνο, δηλαδή από 1/7/2007 και µετά.
      3. Για τον προσδιορισµό του ποσού της σύνταξης από 1/1/2007 θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
      α) Τα νέα πλήρη Κ.Ο. συντάξεων και οι προσαυξήσεις των Κ.Ο. για σύζυγο, τέκνα και απόλυτη αναπηρία, όπως αυτά αναφέρονται στους συνηµµένο Πίνακα 1.
      β) Όπως είναι γνωστό, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις των διπλοσυνταξιούχων µητέρων µε ανήλικα παιδιά που δεν εργάζονται, των αναπήρων ή θυµάτων πολέµου ή ειρηνικής περιόδου και των επιδοµατούχων παραπληγικών, τα Κ.Ο. δεν χορηγούνται στους λοιπούς διπλοσυνταξιούχους. ∆ιπλοσυνταξιούχοι θεωρούνται και οι συνταξιούχοι που έχουν θεµελιωµένο δικαίωµα σε δεύτερη σύνταξη, δηλαδή έχει επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, έστω και αν δεν έχουν ασκήσει το δικαίωµά τους. Στις περιπτώσεις που υπάρχει θεµελιωµένο δικαίωµα για πλήρη σύνταξη γήρατος σε άλλο ασφαλιστικό οργανισµό ασφάλισης µισθωτών, δεν χορηγείται το Κ.Ο. από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αντίθετα, όταν το θεµελιωµένο δικαίωµα αφορά µειωµένη σύνταξη, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταβάλλει το Κ.Ο. όπως και στην περίπτωση των ασφαλισµένων σε φορείς αυτοτελώς απασχολουµένων, εφόσον συνεχίζουν την άσκηση του επαγγέλµατός τους.
     γ) Υπενθυµίζουµε ότι οι συνταξιούχοι που δικαιούνται Κ.Ο. σύνταξης γήρατος και οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους οι άνδρες και το 60ο οι γυναίκες, εφόσον αναλάβουν εργασία ασφαλιστέα σε φορέα κύριας ασφάλισης µισθωτών αρµοδιότητας του Υ.Α.Κ.Π. δεν δικαιούνται το Κ.Ο. , αλλά µόνο το ποσό της σύνταξης που προκύπτει από τις οργανικές διατάξεις. Μετά τη συµπλήρωση των ανωτέρω ορίων ηλικίας, επαναχορηγείται το Κ.Ο.
     δ ) Για τον προσδιορισµό του ποσού της σύνταξης που θα καταβληθεί στους συνταξιούχους, σε περίπτωση µεταβολής των ασφαλιστικών στοιχείων ( είτε αυξητική είτε µειωτική ) ή σε περίπτωση µεταβίβασης της σύνταξης σε µέλη οικογενείας λόγω θανάτου, εφαρµόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί µε τις εγκυκλίους 20/83 και 38/83 για την ΑΤΑ.
      4. Επίσης, σας γνωρίζουµε ότι, εφόσον δεν επαναλαµβάνονται οι περιοριστικές διατάξεις της παρ.4 του β΄ εδαφίου του Ν.1584/86, οι οποίες αναφέρονται στην καταβολή της Α.Τ.Α. από µία πηγή, όταν πρόκειται για συνταξιούχους που λαµβάνουν ποσό σύνταξης άνω των 146,74 Ευρώ το µήνα και, συγχρόνως, απασχολούνται ως µισθωτοί στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, αυτοί οι συνταξιούχοι µπορούν να λάβουν τη σχετική αύξηση και από τις δύο πηγές.
      5. Τέλος, σας υπενθυµίζουµε ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2042/92, το καθαρό ποσό σύνταξης ή το άθροισµα των καθαρών ποσών συντάξεων που δικαιούται κάθε άµεσος ή έµµεσος συνταξιούχος από το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. ή  οποιονδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50πλάσιο του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 22ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά.
      Μετά την αύξηση των ορίων µισθών ,καθώς και των τεκµαρτών ηµεροµισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων για το έτος 2007, αυτό το ποσό ανέρχεται σε 3.503,00 Ευρώ.                     
 
 
 
                                                     ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1
 
                 ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 1/1/2007
 
Βασικό: 463,18
Προσαύξηση για σύζυγο: 34,74
Προσαύξηση για παιδί (µέχρι τρία): 23,14
Αύξηση: 4% επί του συνολικού ποσού
 
Α. Με σύζυγο και παιδιά.
 
Κατηγορία Σύνταξης  Βασικό Κ.Ο.
(χωρίς προσαυξήσεις)  Κ.Ο. 
µε σύζυγο  Κ.Ο. µε σύζυγο 
και 1 παιδί  Κ.Ο. µε σύζυγο 
και
2 παιδιά  Κ.Ο. 
µε σύζυγο
 και 3 παιδιά
Γήρατος  463,18  497,26  519,39  541,24  563,16
Αναπηρίας  463,18  497,26  519,39  541,24  563,16
Μελών
Οικογενείας  416,85  

   
 
Β. Με παιδιά χωρίς σύζυγο.
 
Κατηγορία Σύνταξης  Κ.Ο. 
µε 1 παιδί  Κ.Ο. 
µε 2 παιδιά  Κ.Ο. 
µε 3 παιδιά
Γήρατος    486,06    508,40    530,31    
Αναπηρίας    486,06   508,40   530,31   


Γ. Απόλυτη αναπηρία.
 
Γήρατος: 231,59
Αναπηρίας: 231,59
Μελών Οικογένειας: 208,43 
 
 
 
 
 
                               ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 2
 
ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
                       Από 1/1 έως 31/12/07
Αύξηση 4%

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ  ΑΣΦ/ΚΗ
ΚΛΑΣΗ  Τ.Η.
ΕΥΡΩ
0,00-11,18       1η  10,52
11,19-13,30       2η  12,66
13,31-15,83       3η  15,22
15,84-18,60       4η  17,49
18,61-21,27       5η  20,21
21,28-24,02       6η  22,95
24,03-26,58       7η  25,48
26,59-28,91       8η  27,97
28,92-31,61       9η  30,57
31,62-33,91     10η  33,02
33,92-37,27     11η  35,34
37,28-40,40     12η  38,50
40,41-43,95     13η  41,94
43,96-47,37     14η  45,51
47,38-50,60     15η  48,65
50,61-53,83     16η  51,97
53,84-56,86     17η  55,05
56,87-59,99     18η  58,16
60,00-63,24     19η  61,32
63,25-66,14     20η  64,28
66,15-68,95     21η  67,24
68,96-72,04     22η  70,06
72,05-75,44     23η  73,36
75,45-78,92     24η  76,85
78,93-82,35     25η  80,28
82,36-85,77     26η  83,70
85,78-89,06     27η  87,13
89,07-92,60     28η  90,37
   0,00-7,64   1η ΕΙ∆ΙΚΗ 7,64

 
ΑΣΦ/ΝΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1/1/93 ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 92,60 Χ 25    =  2.315€
     ‘’        ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/93         ‘’                     ‘’  5076,51Χ 4% = 5279,57€ 
 

Αθήνα 4/4/2007
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & Αριθ. ΙΙρωτ.: ΦΙ 1321/7479/421
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
 
Θέµα: «Αύξηση συντάξεων για το έτος 2007»
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της  παραγράφου  2  του  άρθρου   19  του  ν.2606/1998  (ΦΕΚ 89/Α/1998),  «Μισθολογικές ρυθµίσεις διπλωµατικών υπαλλήλων και άλλων συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των ιατρών του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3029/2002 (ΦΕΚ 160Α) «Μεταρρύθµιση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης».
3. Τις   διατάξεις   της   αρ.   Φ10048/26904/1732/27-2–2004   (ΦΕΚ  402Β)   κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ένταξη του κλάδου σύνταξης του Ταµείου Ασφαλίσεως

Προσωπικού Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας (ΤΑΠ-ΙΛΤ) στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΊΚΑ-ΕΤΑΜ)».
4. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6 τοτ άρθρου 45 του καταστατικού του   ΤΑΠ-ΙΛΤ   «Απόφαση   Υπουργού   Υγείας,   Πρόνοιας   και   Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ48/3/758/25-6-1987» (ΦΕΚ 385Β).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98Α).
6. Τις   διατάξεις   του   π.δ.   372/1995   (ΦΕΚ   201 Α),   «Μεταφορά   της   Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/1992 (ΦΕΚ 102Α), «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 33/15.02.2006 (ΦΕΚ 35Α), «∆ιορισµός των µελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών».
8. Το   αριθµ.   3413/22/16-3-2007   έγγραφο   του   Υπουργείου   Οικονοµίας   και Οικονοµικών, «Αύξηση συντάξεων και εφάπαξ παροχών για το έτος 2007».
9. Το    αριθµ.    4746/117/23-2-2007    Υπηρεσιακό    Σηµείωµα    της    ∆ιεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών, της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύµφωνα µε το οποίο, από την εφαρµογή της παραγράφου  1 της παρούσας απόφασης,    προκαλείται    επιβάρυνση    ύψους    436.216.405,00    ευρώ    στους προϋπολογισµούς των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του πρώτου εδαφίου, του άρθρου 66, του Vv2084/1992 (ΦΕΚ ί65Α).
10. Το    αριθµ.    7296/155/16-3-2007    Υπηρεσιακό    Σηµείωµα    της    ∆ιεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών, της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύµφωνα µε το οποίο, από την εφαρµογή της παραγράφου 2 της παρούσας απόφασης, προκαλείται επιβάρυνση ύψους 75.000,00 ευρώ περίπου σε βάρος του προϋπολογισµού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
11. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου ?2 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ247Α), «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια των συντάξεων, που χορηγούν το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. – ΕΧΕ A.M., καθώς και τα Ειδικά Ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης της παραγράφου 1, του άρθρου % του ν. 1976/1991, αυξάνονται από 1.1.2007, κατά ποσοστό 4%, το οποίο υπολογίζεται επί του ποσού των συντάξεων, όπως αυτό έχει διαµορφωθώ κατά την 31.12.2006.
2. Από την ίδια ως άνω ηµεροµηνία και κατά το ίδιο ποσοστό αυξάνεται το ποσό της ανώτατης σύνταξης, το οποίο χορηγεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους συνταξιούχους του ενταχθέντος σε αυτό κλάδου σύνταξης του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού της Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας (ΤΑΠ-ΙΛΤ).
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.