Συμπληρωματικές οδηγίες για την υπαγωγή στην Προαιρετική ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. προσώπων που υπήχθησαν στον Ο.Γ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 7 παρ. 3 του Ν.3232/04ΣΧΕΤ. : Η υπ΄ αριθ. 58/04 εγκύκλιος της Δ/σης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρ. 7 παρ. 3 του Ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48/12-2-04 τ. Α΄), όσον αφορά τη δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (τ. Ι.Κ.Α. – ΤΕΑΜ) ορισμένων κατηγοριών ασφ/νων που υπήχθησαν στον Ο.Γ.Α., και μετά την έκδοση της υπ΄ αρ. 10034/6420/112/27-3-06 Ερμηνευτικής Εγκυκλίου της Γεν. Γραμμ. Κοιν. Ασφ/σεων, με την οποία δόθησαν περαιτέρω διευκρινίσεις επί του θέματος, παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές οδηγίες :

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Με τις κοινοποιηθείσες διατάξεις (άρθ. 7 παρ. 1 εδάφια α, β, γ του Ν. 3232/04) καθορίζεται ο Ο.Γ.Α. ως κύριος φορέας υποχρεωτικής υπαγωγής από 1/1/2004 (ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων) :

α) των ανειδίκευτων εργατών που απασχολούνται στη ζωική και φυτική παραγωγή, στις υδατοκαλλιέργειες, στις ανθοκομικές επιχειρήσεις στα φυτώρια και
β) των αλιεργατών που απασχολούνται στην παράκτια και μέση αλιεία (Σχετ. Εγκ. 58/04) Στην παρ. 3 εδ. β΄ του ίδιου ως άνω άρθρου ορίζεται ότι, όσοι υπαχθούν στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. και έχουν 1500 Ημέρες Ασφάλισης στην Επικουρική ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ (τ. Ι.Κ.Α. – ΤΕΑΜ) μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την επικουρική τους ασφάλιση, με αίτησή τους που υποβάλλεται στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α..
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Α. Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών την 1/1/2004 και μετά

Β. 1500 Η.Ε. στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Γ. Υποβολή σχετικής αίτησης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Ο.Γ.Α. – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δυνατότητα υπαγωγής στην Προαιρετική ασφ/ση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., εφόσον βέβαια πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχουν όχι μόνο οι ασφαλισμένοι που κατά την ημερομηνία ισχύος των σχετικών διατάξεων του Ν. 3232/04 (δηλ. την 1/1/04) υπάγονται στον Ο.Γ.Α. και ήδη απασχολούνται με τις αναφερθείσες ειδικότητες, αλλά και όλοι όσοι θα υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. μετά την 1/1/2004 και θα απασχοληθούν στην εν λόγω ειδικότητες.

Β. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι ανωτέρω αναφερθείσες απαιτούμενες 1500 Ημέρες ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. διευκρινίζουμε ότι, δεν είναι απαραίτητο να έχουν διανυθεί στις συγκεκριμένες ειδικότητες που αναφέρονται ανωτέρω (παρ. 1 α, β, γ του άρθρ. 7), δηλ. να προέρχονται από την ασφαλιστέα στον Ο.Γ.Α. ειδικότητα, αλλά μπορεί να είναι χρόνος ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από οποιοδήποτε λόγο (π.χ. από αναγνώριση, προαιρετική ασφ/ση κ.λ.π.) συνυπολογιζομένου και χρόνου διαδοχικής ασφάλισης (σχ. άρθρ. 7 παρ. 1 του Ν. 2335/95).

Γ. ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Για την έναρξη της Προαιρετικής Ασφάλισης απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από τον ενδιαφερόμενο, στο οποίο θα δηλώνει ρητά τη βούλησή του να υπαχθεί. Το αίτημά του αυτό θα πρέπει να υποβληθεί στο αρμόδιο Υποκ/μα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου κατοικίας του ασφ/νου, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α..

2.ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΣΦ/ΝΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Οι εν λόγω ασφαλισμένοι δεν θα παραπέμπονται για εξέταση από Υγειονομικές Επιτροπές προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναπηρίας τους, όπως ισχύει με τις γενικές διατάξεις της Προαιρετικής ασφάλισης (άρθ. 41 του Ν. 1846/51) διότι στη συγκεκριμένη διάταξη (άρθ. 7 Ν.3232/04) αφενός δεν τίθεται τέτοια προϋπόθεση, αφετέρου δεν συντρέχει στη συγκεκριμένη περίπτωση διακοπή της απασχόλησης.

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου (6%) καταβάλλονται από τους ίδιους και υπολογίζονται με βάση την ασφαλιστική κλάση στην οποία εντάσσονται οι αποδοχές την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισής τους στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., όπως αυτή αναπροσαρμόζεται. Καθοριστικός επομένως παράγοντας για την εύρεση της ασφ/κής κλάσης υπολογισμού είναι οι αποδοχές του ασφ/νου την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισής του στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (και όχι στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).

4. ΛΗΞΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Λήξη της ήδη αρξαμένης προαιρετικής ασφ/σης είναι δυνατή μόνο με τη βούληση του ενδιαφερόμενου εκφραζόμενη με την υποβολή σχετικής αίτησης στην οποία ο ενδιαφερόμενος ρητά θα δηλώνει ότι επιθυμεί τη διακοπή της. Η λήξη αρχίζει από την επομένη της υποβολής της σχετικής δήλωσης αίτησης. Στην προκειμένη περίπτωση δεν παρέχεται εκ νέου το δικαίωμα προαιρετικής ασφάλισης. Επίσης λήξη της προαιρετικής ασφ/σης επέρχεται και με το θάνατο του ασφαλισμένου δεδομένου ότι, το δικαίωμα προαιρετικής ασφάλισης αποτελεί προσωποπαγές δικαίωμα. 2

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της εισφοράς περισσότερο από τρείς (3) μήνες από τότε που είναι απαιτητή, το ποσό επιβαρύνεται με τα ίδια πρόσθετα τέλη που επιβαρύνονται οι καθυστερούμενες εισφορές του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Καθυστέρηση καταβολής της εισφοράς μεγαλύτερη από είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος για συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης. Για τα υπόλοιπα διαδικαστικά ζητήματα (τρόπος παρακολούθησης της καταβολής των εισφορών, τήρηση πινακίδας, έκδοση Γραμματίου είσπραξης κ.λ.π.) ισχύει η γνωστή μέχρι σήμερα διαδικασία που ακολουθείται.