Ανακαθορισμός από 1/1/06, του ποσού που αποδίδει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για χρησιμοποίησης αποκλειστικής αδελφής, του ημερήσιου επιδόματος λουτροθεραπείας, του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 17/2006

ΘΕΜΑ : « Ανακαθορισμός από 1/1/06, του ποσού που αποδίδει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για
χρησιμοποίησης αποκλειστικής αδελφής, του ημερήσιου επιδόματος
λουτροθεραπείας, του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των
επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας».


ΣΧΕΤ: 1.Aρθρο 37 παρ.1 και 4 του ΑΝ 1846/51
2.Εγκύκλιοι 16/05 και 19/05

Με την αρ.Φ11321/5532/427/21-3-06 (ΦΕΚ 380 τ.β΄/28-3-06)απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίστηκε για το έτος 2006, η ποσοστιαία αύξηση στα ποσά των συντάξεων που καταβάλλει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 4% από 1-1-06.
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1976/91, τα όρια των μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται, κάθε φορά, κατά το ποσοστό της αύξησης των συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από την ίδια ημερομηνία.
Με βάση τα παραπάνω και τις σχετικές εγκυκλίους 81/86,137/86,50/88,15/01 κ.α. το ποσό για τη χρησιμοποίηση αποκλειστικής αδελφής, το επίδομα λουτροθεραπείας, το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας και τα επιδόματα ασθενείας και μητρότητας αναπροσαρμόζονται, για το έτος 2006, ως εξής :
Ι. Το αποδοτέο ποσό για τη χρήση αποκλειστικής αδελφής
α. Για κάθε εργάσιμη νύκτα ( το 80% του Τ.Η της 10ης ασφ/κής κλάσης )σε 25,40 Ευρώ
β. Για της Κυριακές και λοιπές αργίες (το 100% του Τ.Η της ίδιας ασφ/κής κλάσης σε 31,75 Ευρώ .
ΙΙ. Το επίδομα λουτροθεραπείας για τους συνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπών ειδικών Ταμείων που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος (το Τ.Η της 4ης ασφαλιστικής κλάσης σε 16,82  Ευρώ.
ΙΙΙ. Το ανώτατο όριο ημερησίου επιδόματος ασθένειας με τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών.
α. Για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η της 3ης ασφ/κής κλάσης)σε 14,63  Ευρώ
β. Μετά τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης (το Τ.Η της 8ης ασφ/κής κλάσης σε 26,89 Ευρώ
ΙV.To εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας (8 πλάσιο του Τ.Η της ανώτατης ασφ/κής κλάσης) σε 695,12  Ευρώ.
Στους συνημμένους πίνακες, παρατίθενται αναλυτικά τα ημερήσια επιδόματα ασθενείας και μητρότητας.

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1/1/06 – 31/12/06
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΗΜΕΡΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
(όπως περιορίζονται σύμφωνα με το αρ. 38 παρ. 1 και 2 Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 11 παρ. 3,4 του Ν. 1759/88)
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ

 

Ι

 

ΙΙ

 

ΙΙΙ

 

IV

 

V

 

VI

 

VII

 

VIII

 

IX

 

X

T.H.

10,12

12,17

14,63

16,82

19,43

22,07

24,50

26,89

29,39

31,75

Χωρίς μέλη οικογ.

2,53

3,04

3,66

4,21

4,86

5,52

6,13

6,72

7,35

7,94

(Νοσ/νων)

0,84

1,01

1,22

1,40

1,62

1,84

2,04

2,24

2,45

2,65

Με 1 μέλος οικογ.

2,78

3,34

4,03

4,63

5,35

6,07

6,74

7,39

8,09

8,73

Με 2 μέλη οικογ.

3,04

3,65

4,39

5,05

5,83

6,62

7,36

8,06

8,82

9,53

Με 3 μέλη οικογ.

3,29

3,95

4,76

5,47

6,32

7,18

7,97

8,74

9,56

10,32

Με 4 μέλη οικογ.

3,54

4,26

5,12

5,89

6,80

7,73

8,58

9,41

10,29

11,12

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ


ΚΛΑΣΕΙΣ

 

XI

 

XII

 

XIII

 

XIV

 

XV

 

XVI

 

XVII

 

XVIII

 

XIX

 

ΕΙΔΙΚΗ

Τ.Η.

33,98

37,02

40,33

43,76

46,78

49,97

52,93

55,92

58,96

7,35

Χωρίς μέλη οικογ.

8,50

9,26

10,08

10,94

11,70

12,49

13,23

13,98

14,63

1,84

(Νοσ/νων)

2,83

3,09

3,36

3,65

3,90

4,16

4,41

4,66

4,88

0,61

Με 1 μέλος οικογ.

9,35

10,19

11,09

12,03

12,87

13,74

14,55

14,63

14,63

2,02

Με 2 μέλη οικογ.

10,20

11,11

12,10

13,13

14,04

14,63

14,63

14,63

14,63

2,21

Με 3 μέλη οικογ.

11,05

12,04

13,10

14,22

14,63

14,63

14,63

14,63

14,63

2,39

Με 4 μέλη οικογ.

11,90

12,96

14,11

14,63

14,63

14,63

14,63

14,63

14,63

2,58

 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1/1/06 -31/12/06
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 15 ΗΜΕΡΕΣ
(όπως περιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 2 Α.Ν. 1846/51 όπως ισχύει σήμερα)
 


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ

 

Ι

 

ΙΙ

 

ΙΙΙ

 

IV

 

V

 

VI

 

VII

 

VIII

 

IX

 

X

T.H.

10,12

12,17

14,63

16,82

19,43

22,07

24,50

26,89

29,39

31,75

Χωρίς μέλη οικογ.

5,06

6,09

7,32

8,41

9,72

11,04

12,25

13,45

14,70

15,88

(Νοσ/νων)

1,69

2,03

2,44

2,80

3,24

3,68

4,08

4,48

4,90

5,29

Με 1 μέλος οικογ.

5,57

6,70

8,05

9,25

10,69

12,14

13,48

14,80

16,17

17,47

Με 2 μέλη οικογ.

6,07

7,31

8,78

10,09

11,66

13,25

14,70

16,14

17,64

19,06

Με 3 μέλη οικογ.

6,58

7,92

9,52

10,93

12,64

14,35

15,93

17,49

19,11

20,64

Με 4 μέλη οικογ.

7,08

8,53

10,25

11,77

13,61

15,46

17,15

18,83

20,58

22,23

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ


ΚΛΑΣΕΙΣ

 

XI

 

XII

 

XIII

 

XIV

 

XV

 

XVI

 

XVII

 

XVIII

 

XIX

 

ΕΙΔΙΚΗ

Τ.Η.

33,98

37,02

40,33

43,76

46,78

49,97

52,93

55,92

58,96

7,35

Χωρίς μέλη οικογ.

16,99

18,51

20,17

21,88

23,39

24,99

26,47

26,89

26,89

3,68

(Νοσ/νων)

5,66

6,17

6,72

7,29

7,80

8,33

8,82

8,96

8,96

1,23

Με 1 μέλος οικογ.

18,69

20,36

22,19

24,07

25,73

26,89

26,89

26,89

26,89

4,05

Με 2 μέλη οικογ.

20,39

22,21

24,20

26,26

26,89

26,89

26,89

26,89

26,89

4,42

Με 3 μέλη οικογ.

22,09

24,06

26,22

26,89

26,89

26,89

26,89

26,89

26,89

4,78

Με 4 μέλη οικογ.

23,79

25,91

26,89

26,89

26,89

26,89

26,89

26,89

26,89

5,15

Σημ.: Για τις κλάσεις ΧΙΧ (19η) και πάνω όπως στην XVIII (18η)

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1/1/06 -31/12/06
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΚΛΑΣΕΙΣ

 

Ι

 

ΙΙ

 

ΙΙΙ

 

ΙV

 

V

 

VI

 

VII

 

VIIΙ

 

IX

 

X

 

XI

 

XII

 

XIII

 

XIV

T.H.

10,12

12,17

14,63

16,82

19,43

22,07

24,50

26,89

29,39

31,75

33,98

37,02

40,33

43,76

Χωρίς μέλη οικογ.

10,12

10,12

10,12

10,12

10,12

11,04

12,25

13,45

14,70

15,88

16,99

18,51

20,17

21,88

Με 1 μέλος οικογ.

10,12

10,12

10,12

10,12

10,69

12,14

13,48

14,80

16,17

17,47

18,69

20,36

22,19

24,07

Με 2 μέλη οικογ.

10,12

10,12

10,12

10,12

11,66

13,25

14,70

16,14

17,64

19,06

20,39

22,21

24,20

26,26

Με 3 μέλη οικογ.

10,12

10,12

10,12

10,93

12,64

14,35

15,93

17,49

19,11

20,64

22,09

24,06

26,22

28,44

Με 4 μέλη οικογ.

10,12

10,12

10,24

11,77

13,61

15,46

17,15

18,83

20,58

22,23

23,79

25,91

28,24

30,63

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ


ΚΛΑΣΕΙΣ

 

ΧV

 

XVI

 

XVII

 

XVIII

 

XIX

 

XX

 

XXI

 

XXII

 

XXIII

 

XXIV

 

XXV

 

XXVI

 

XXVIΙ


ΧXVIII

T.H.

46,78

49,97

52,93

55,92

58,96

61,81

64,65

67,37

70,54

73,89

77,19

80,48

83,78

86,89

Xωρίς μέλη οικογ.

23,39

24,99

26,47

27,96

29,48

30,91

32,33

33,69

35,27

36,95

38,60

40,24

41,89

43,45

Με 1 μέλος οικογ.

25,73

27,49

29,12

30,76

32,43

34,00

35,56

37,06

38,80

40,65

42,46

44,26

46,08

47,80

Με 2 μέλη οικογ.

28,07

29,99

31,76

33,55

35,38

37,09

38,80

40,43

42,32

44,34

46,32

48,29

50,27

52,14

Με 3 μέλη οικογ.

30,41

32,49

34,41

36,35

38,32

40,18

42,03

43,80

45,85

48,04

50,18

52,31

54,46

56,49

Με 4 μέλη οικογ.

32,75

34,99

37,06

39,14

41,27

43,27

45,26

47,17

49,38

51,73

54,04

56,34

58,65

60,83

1η ΕΙΔΙΚΗ

7,35

Χωρίς μέλη

3,68

Με 1 μέλος οικογ.

4,05

Με 2 μέλη οικογ.

4,42

Με 3 μέλη οικογ.

4,78

Με 4 μέλη οικογ.

5,15