Ρύθμιση των οφειλών των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων – Οικοδομοτεχνικών έργων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στις περιοχές της χώρας που επλήγησαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2007.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 109/2007Αριθμ. Πρωτ.: Ε33/352/3-10-2007

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπΆ αριθμ. Φ.11321/οικ.24026/1523/11-9-07 (ΦΕΚ 1849/τ. Β΄ 12/9/2007) κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που αφορά την ρύθμιση οφειλών των ανωτέρω επιχ/σεων εργοδοτών ή ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στις περιοχές της χώρας που επλήγησαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2007 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους.

1. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η εν λόγω ρύθμιση αφορά όλους τους εργοδότες Κοινών Επιχ/σεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, οι οποίοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στις περιοχές της χώρας που επλήγησαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2007, όπως οριοθετούνται κατά νομό, δήμο, διαμέρισμα και οικισμό στην Υπουργική Απόφαση καθώς και στα έγγραφα συμπληρωματικού καταλόγου πυρόπληκτων περιοχών, που επισυνάπτονται στην παρούσα.
Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται οι οφειλές τόσο της έδρας όσο και όλων των Παραρτημάτων των επιχ/σεων υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγική τους δραστηριότητα (εργοστάσιο, εργοτάξιο κ.λ.π.) ή η κύρια επαγγελματική – οικονομική τους δραστηριότητα (π.χ. κεντρικές αποθήκες) αναπτύσσεται στις πληγείσες περιοχές.
Εφιστάται η προσοχή των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων στον έλεγχο των προϋποθέσεων για την υπαγωγή των εργοδοτών στην παρούσα ρύθμιση.

2. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ
Σύμφωνα με την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται σε δόσεις:
α)
Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η πυρκαγιά μαζί με τα πρόσθετα τέλη , τόκους και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις της ίδιας ημερομηνίας, κατά την οποία κεφαλαιοποιούνται.
Ως καθυστερούμενες ασφ/κές εισφορές θεωρούνται :
1. Οι οφειλές από κύρια εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη, καθώς και από κάθε άλλη αιτία.
2. Οι εισφορές υπέρ Ε.Λ.Δ.Ε.Ο.
3. Οι εισφορές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής που συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ.,
Εργατική Εστία).
4. Οι εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
5. Οι οφειλές από ακάλυπτες επιταγές, οι οποίες ανάγονται στη χρονική περίοδο απασχόλησης μέχρι το τέλος της εξάμηνης αναστολής.
β)
Οι ασφαλιστικές εισφορές που θα προκύψουν κατά το χρονικό διάστημα της εξάμηνης αναστολής, η οποία αρχίζει από την πρώτη του μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η πυρκαγιά (χωρίς τον υπολογισμό Π.Τ. και λοιπών επιβαρύνσεων).
γ)
Οι ασφαλιστικές εισφορές που ενδεχομένως θα βεβαιωθούν μετά την περίοδο αναστολής και μέχρι το τέλος των ρυθμίσεων μετά από έκτακτο έλεγχο (π.χ. διεκπεραίωση καταγγελιών, εκθέσεων ελέγχου ΕΥ.Π.Ε.Α. κ.λ.π.) και ανάγονται σε χρονικές περιόδους απασχόλησης μέχρι το τέλος της εξάμηνης αναστολής.
Υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση μπορούν να ζητήσουν και όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με ειδικές ευνοϊκές διατάξεις ή με τις γενικές διατάξεις του Ν. 2676/99, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3232/04, για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εξοφληθεί.

Καθίσταται σαφές ότι, όσοι υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να υπάγονται συγχρόνως σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση.
Εξαιρούνται από την παρούσα ρύθμιση οι εισφορές από προαιρετική ασφάλιση και αναγνώρισης χρόνου ασφ/σης από κάθε αιτία.

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Για την υπαγωγή στην ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα) στο Υποκ/μα ή Παρ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., στο οποίο υπάγεται η έδρα της, μέχρι και την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του τελευταίου μήνα της εξάμηνης αναστολής.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου οι υπάλληλοι των Τμημάτων Εσόδων των Υποκ/των θα χορηγούν στους εργοδότες Υπηρεσιακό Σημείωμα με το συνολικό ύψος της οφειλής τους (έδρας και τυχόν παραρτημάτων τους), προκειμένου να το προσκομίσουν στην αρμόδια Ταμειακή Υπηρεσία για την έκδοση της απόφασης ρύθμισης της οφειλής.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
α)
Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η πυρκαγιά μαζί με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις της ίδιας ημερομηνίας.
β)
Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η ημέρα του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η πυρκαγιά, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων.
γ)
Οι εισφορές των προηγούμενων περιπτώσεων εξοφλούνται σε 24 ισόποσες
μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.
δ)
Η πρώτη από τις μηνιαίες δόσεις δύναται να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από την λήξη της αναστολής, οι δε υπόλοιπες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντιστοίχων μηνών που ακολουθούν.
Δηλαδή : οι μηνιαίες δόσεις ξεκινούν τον επόμενο μήνα από την λήξη της αναστολής, η πρώτη όμως δόση δύναται να καταβληθεί μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της αναστολής.
Παράδειγμα :
Σε Νομό, περιοχή κ.τ.λ. εκδηλώνεται πυρκαγιά τον Αύγουστο του 2007. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν έχει ουδεμία οφειλή θα προσέλθει με αίτηση του στο τέλος της εξάμηνης αναστολής να ρυθμίσει τις τρέχουσες εισφορές σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την ανωτέρω ρύθμιση, δηλαδή : έχουμε προθεσμία αίτησης έως 31/1/2008, προθεσμία καταβολής της 1ης δόσης έως 31/3/2008.
ε)
Σας επισημαίνουμε ότι οι προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις που τυχόν θα καταλογισθούν την περίοδο της αναστολής (Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Α.Π. κ.λ.π.), θα διαγραφούν με απόφαση διαγραφής από τον Διευθυντή του Υποκ/τος μετά την ολοσχερή εξόφληση της ρύθμισης.

5. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω διατάξεις καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών συνεπάγεται την απώλεια του παρεχόμενου ευεργετήματος τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού από κύρια εισφορά με τα αναλογούντα σ΄ αυτή κατά την ημερομηνία εξόφλησης πρόσθετα τέλη και λοιπές προσαυξήσεις.
Είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που είναι απαιτητή. Η παραπάνω εκπρόθεσμη καταβολή επιτρέπεται για δύο δόσεις σε κάθε δωδεκάμηνο.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δόσης, το συνολικό ποσό αυτής προσαυξάνεται με τα προβλεπόμενα από την παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν.3232/2004 πρόσθετα τέλη.

6. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
Για όσο διάστημα οι υπαχθέντες στη ρύθμιση τηρούν τους όρους αυτής :
α)
Αναστέλλεται η ποινική δίωξή τους για παραβάσεις του Α.Ν. 86/1967, όπως ισχύει, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξάμενη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.
β)
Αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί με εξαίρεση τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.
Οι αναστολές της παραγράφου αυτής παύουν, όταν ο υπόχρεος απωλέσει το δικαίωμα της ρύθμισης.
Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, λαμβάνονται σωρευτικά όλα τα αναγκαστικά μέτρα για την είσπραξη του συνόλου της οφειλής μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων.

7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Μετά την υποβολή αίτησης από τον εργοδότη για τη ρύθμιση των οφειλών του, τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος της οφειλής προβαίνουν στις εξής ενέργειες:
Έλεγχος χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2001

Ο έλεγχος των επιχειρήσεων για τη βεβαίωση εισφορών χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2001, θα πραγματοποιείται κατά τα γνωστά, αφού ο εργοδότης προσκομίσει στην υπηρεσία Β.Α.Ε και μισθολόγια, ενώ παράλληλα εξετάζονται και διεκπεραιώνονται τυχόν σημειώματα (καταγγελίες, έλεγχοι Ε.ΥΠ.Ε.Α., ΣΕΠΕ κ.λ.π) που εκκρεμούν στο Υποκ/μα.

Έλεγχος χρονικών περιόδων απασχόλησης από 1/1/2002 και εντεύθεν
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2972/2001, από 1/1/2002 αρμόδιο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. για την απογραφή του εργοδότη και την υποβολή της Α.Π.Δ. είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα του Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ., στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα του, ενώ από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι, αρμόδιος για την επίλυση των αμφισβητήσεων που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση, το ύψος των οφειλομένων εισφορών, προσθέτων τελών, προστίμων, προσαυξήσεων κ.λ.π, είναι ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ., στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου παρέχεται η απασχόληση.

Σ΄ εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων, ο έλεγχος χρονικής περιόδου απασχόλησης από 1/1/2002 και μετά, θα διενεργείται από το Υποκ/μα Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ., στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου λειτουργεί η έδρα του Εργοδότη, βάσει αποτελεσμάτων που θα αντλούν κατά περίπτωση ως εξής: Τα Υποκ/τα που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ. από το Σύστημα, ενώ τα υπόλοιπα Υποκ/τα από το Κέντρο Επεξεργασίας προκειμένου να εξετάζουν την υποβολή των Α.Π.Δ και την καταβολή των εισφορών, ενώ θα εξετάζονται και θα διεκπεραιώνονται τυχόν σημειώματα που υπάρχουν (καταγγελίες, έλεγχοι Ε.ΥΠ.Ε.Α., ΣΕΠΕ κ.λ.π).
Τα Υποκ/τα, στην ασφ/κή περιοχή των οποίων λειτουργούν παρ/τα του εργοδότη, εξετάζουν και διεκπεραιώνουν μόνο σημειώματα που υπάρχουν σε εκκρεμότητα και ενημερώνουν οίκοθεν το Υποκ/μα της έδρας για τις καταλογιστικές πράξεις που συνέταξαν (εγκ. 4/2002).

• Για την διευκόλυνση των ταμειακών υπηρεσιών μας και την καλύτερη παρακολούθηση των οφειλών, κρίνεται απαραίτητο να συντάσσονται ξεχωριστές Π.Ε.Ε. για τις περιόδους κεφαλαιοποίησης των εισφορών και της εξάμηνης αναστολής αντιστοίχως. Στις Π.Ε.Ε., που αφορούν την εξάμηνη περίοδο αναστολής, θα τίθεται από
τις υπηρεσίες εσόδων η σφραγίδα: «Αναστολή καταβολής εισφορών της Κ.Υ.Α. Φ11321/οικ.24026/1523/2007 – χωρίς πρόσθετα τέλη».

• Κατά παρέκκλιση των ισχυόντων θα είναι δυνατό κατά τον μήνα που έπεται της εξάμηνης αναστολής καταβολής των εισφορών να καταλογισθούν εισφορές και για τον αμέσως προηγούμενο μήνα (τον τελευταίο μήνα της αναστολής).

Παράδειγμα : Η εξάμηνη αναστολή καταβολής εισφορών εργοδότη που επλήγει από πυρκαγιά τον Αύγουστο 2007 λήγει στις 31/1/2008.

Οι εισφορές του Ιανουαρίου 2008 είναι δυνατόν να καταλογισθούν με Π.Ε.Ε. τον Φεβρουάριο 2008 αν και δεν θα έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ήδη.

• Προκειμένου να καταστεί δυνατό οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες να καταβάλλουν εμπρόθεσμα την πρώτη από τις δόσεις, που προβλέπει η παρούσα ρύθμιση, κρίνεται αναγκαίο από την λήψη της παρούσας οι υπηρεσίες εσόδων των αντίστοιχων Υποκ/των να ξεκινήσουν τη διαδικασία ελέγχου, ώστε αυτή να ολοκληρωθεί έγκαιρα.
• Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για εμπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. και «Δηλώσεων Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη» καθώς και για την τήρηση του «Ειδικού Βιβλίου Καταχώρησης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού» εξακολουθούν να ισχύουν και κατά την περίοδο της αναστολής. Σε όσες περιπτώσεις επιβληθούν οι αντίστοιχες κυρώσεις με τη σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Α.Π. ή Π.Ε.Π.Α.Ε. αυτές δεν θα λαμβάνονται υπόψη μέχρι τη λήξη της εξάμηνης αναστολής για τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας.

8. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Κατά την περίοδο της εξάμηνης αναστολής καταβολής εισφορών χορηγούνται στους εργοδότες της παραγράφου 1 της παρούσας, βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε χρήση και χωρίς καμία παρακράτηση, χωρίς να ερευνώνται τυχόν οφειλές τους, που αφορούν τόσο την περίοδο της εξάμηνης αναστολής όσο και προγενέστερες περιόδους, υπό την προϋπόθεση της υποβολής σχετικής αίτησης για ρύθμιση. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις θα έχουν ισχύ έως την ημερομηνία λήξης της εξάμηνης αναστολής (η βεβαίωση για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων θα εξακολουθήσει να ισχύει ένα έτος από την έκδοσή της, καθώς επίσης και οι βεβαιώσεις που θα χορηγούνται στους αναδόχους Δημοσίων Έργων για είσπραξη μερικών – όχι τελικών λογαριασμών – θα ισχύουν μέχρι την εξόφλησή τους).

Κατά την περίοδο της ρύθμισης (μετά τη λήξη της εξάμηνης αναστολής) θα χορηγούνται στους εν λόγω εργοδότες βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε χρήση και χωρίς καμία παρακράτηση, εφόσον τηρούν τους όρους της ρύθμισης και καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές.
Επισημαίνεται ότι, η ρύθμιση δεν ισχύει για εξόφληση τελικών λογαριασμών Δημοσίων Έργων, και, συνεπώς, στις βεβαιώσεις αυτές, θα αναγράφεται το σύνολο της οφειλής (και αυτής που τυχόν ρυθμίστηκε), το οποίο θα πρέπει να παρακρατηθεί και αποδοθεί στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 39 Ν.2065/92.

9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξάμηνη αναστολή έχουν και οι δόσεις των επιχειρήσεων που έχουν προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους, με ειδικές διατάξεις νόμων, αρχής γενομένης από την 1η ημέρα του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η πυρκαγιά.
Όσον αφορά τα ποσά που θα προκύψουν από τις καταλογιστικές πράξεις της εξάμηνης αυτής αναστολής, θα ακολουθήσει έγγραφο για τον τρόπο είσπραξής τους.

10. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2007, ΓΙΑ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ.

Σύμφωνα με την παρ. 7 της κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α. παρατείνεται για 2 μήνες από την λήξη της η κατά περίπτωση οριζόμενη προθεσμία καταβολής τρεχουσών εισφορών των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2007 για τις επιχ/σεις και εργοδότες που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δραστηριότητα στους Νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, ανεξάρτητα αν βρίσκονται εκτός των δήμων ή δημοτικών διαμερισμάτων ή οικισμών των ανωτέρω νομών που έχουν πληγεί.

Η ανωτέρω δίμηνη παράταση ισχύει και για την καταβολή δόσεων των ίδιων μηνών για ρυθμισμένες οφειλές είτε με πάγιες διατάξεις είτε με οποιαδήποτε ειδική διάταξη.

Η διάταξη της παραγράφου αυτής, όπως είναι ευνόητο, βρίσκει έδαφος εφαρμογής στις περιπτώσεις εργοδοτών ή επιχ/σεων που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα ή εγκατάσταση εντός των διοικητικών ορίων των ανωτέρω νομών και βρίσκονται εκτός των περιοχών που επλήγησαν από πυρκαγιές, όπως αυτές οριοθετούνται στην Υπουργική Απόφαση και τους συμπληρωματικούς πίνακες, καθ΄ όσον για τους εργοδότες και τις επιχ/σεις των περιοχών αυτών ισχύει η εξάμηνη αναστολή στην καταβολή τρεχουσών εισφορών και δόσεων που προαναφέρθηκαν.

Εισφορές των ανωτέρω μηνών που θα καταβληθούν μετά την κατά περίπτωση λήξη της δίμηνης παράτασης θα επιβαρύνονται σε πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά ενώ θα εξακολουθήσει η καταβολή των απαιτητών δόσεων ρυθμισμένων οφειλών ωσάν να μην είχε χωρήσει η εν λόγω παράταση.
11. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Οι χρήστες των Υποκ/των – Παρ/των Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., των οποίων η Ταμειακή Υπηρεσία ή το Ταμείο Είσπραξης Εσόδων έχει ενταχθεί στη Β΄ φάση λογισμικού Ο.Π.Σ., θα πρέπει κατά την καταχώριση των Π.Ε.Ε. να σημειώνουν στον Η/Υ την ημερομηνία έναρξης υπολογισμού προσθέτων τελών.
Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών εργοδοτών που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις πυρόπληκτες περιοχές (άρθρο 4 παρ. 2 ν. 2556/97, Κ.Υ.Α. Φ11321/οικ. 24026/1523/2007).

Α Ι Τ Η Σ Η

Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία ………………………………….. ………………………………………………
ΑΜΕ – ΑΜΟΕ ………….…………………. ΠΡΟΣ : Το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ………………………………………….. Παρακαλώ, όπως διενεργήσετε έλεγχο και προβείτε στη ρύθμιση των τυχόν οφειλών μου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 Ν. 2556/97. Σας επισυνάπτω τα απαραίτητα για τον έλεγχο στοιχεία. …… ΑΙΤ………. (Υπογραφή-Ονομ/μο-Σφραγίδα)
Είδος Επιχείρησης …………………………. ………………………………………………
Διεύθυνση ………………………………….
Α.Φ.Μ. ……………………………………..
Τηλ. : (σταθερό) ……………………………
Τηλ. : (κινητό) ……………………………..
Παραρτήματα Επιχείρησης
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. ……………………………………………
Στοιχεία Υπευθύνου Ιδιότητα στην Επιχείρηση ……………………………………………….
Επώνυμο …………………………………….
Όνομα …………………………………….
Όν. Πατρός …………………………………
Όν. Μητρός ………………………………….
Αριθμ. Ταυτότητας ………………………….
Ημ/Έκδοσης Έκδ. Αρχή ……………………. ………………………………………………..
Α.Φ.Μ. ……………………………………….
Συνημμένα :
1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
4. ………………………………………………