Παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.∆. μηνός ∆εκεμβρίου 2006 για Οικοδομοτεχνικά Έργα.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ Γ.Ε.: E41/1/10-1-2007

Λόγω της στάσεως Εργασίας που κήρυξε ή ΑΔΕ∆Υ για τις 10/1/07, οι Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις (Α.Π.∆.) μηνός ∆εκεμβρίου 2006 που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή ή μαγνητικό μέσο για τα οικοδομοτεχνικά έργα, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες αν υποβληθούν μέχρι 11/1/2007.