Απώλεια βεβαιώσεων οι οποίες χορηγούνται από τους ∆ήμους κατά την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟ∆ΩΝ

Γ.Ε.: Α23/592/25.5.2006

ΘΕΜΑ : Απώλεια βεβαιώσεων οι οποίες χορηγούνται από τους ∆ήμους κατά την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών.

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. πρωτ. οικ. 8516/15-5-06 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, βάσει του οποίου μας γνωστοποιείται ότι από τον ∆ήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής απωλέσθησαν εξακόσιες τριάντα επτά (637) βεβαιώσεις για κατάθεση πλήρων δικαιολογητικών (τύπου Α), των οποίων οι αύξοντες αριθμοί αναφέρονται στο κοινοποιούμενο έγγραφο.

Οι βεβαιώσεις αυτές (τύπου Α) χορηγούνται από τους ∆ήμους όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας κατά την υποβολή αίτησης στον ∆ήμο για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής έχει υποβάλει πλήρη δικαιολογητικά. Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, σε περιπτώσεις εμφάνισης υπηκόων τρίτης χώρας ως κατόχων κάποιας από τις κοινοποιούμενες βεβαιώσεις, υποχρεούνται οι Υπηρεσίες μας να προχωρούν στην άμεση ενημέρωση της οικείας αστυνομικής αρχής, για τις κατά νόμο περαιτέρω ενέργειες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΗΜ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ.

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆/ΝΣΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Αθήνα, 15 Μαίου 2006 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 8516/06

ΘΕΜΑ: Απώλεια βεβαιώσεων υποβολής αιτήσεων για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής από τον ∆ήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.

Σας πληροφορούμε ότι από τον ∆ήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής απωλέσθησαν εξακόσιες τριάντα επτά (637) βεβαιώσεις κατάθεσης πλήρων δικαιολογητικών (τύπου Α) και συγκεκριμένα:

α) Από αύξοντα αριθμό Α0060480 μέχρι και Α0060799, ήτοι σύνολο τριακόσιες είκοσι (320) βεβαιώσεις,

β) Από αύξοντα αριθμό Α0445518 μέχρι και Α0445614, ήτοι σύνολο ενενήντα επτά (97) βεβαιώσεις,

γ) Από αύξοντα αριθμό Α0445647 μέχρι και Α0445688, ήτοι σύνολο σαράντα δύο (42) βεβαιώσεις,

δ) Από αύξοντα αριθμό Α0445361 μέχρι και Α0445414, ήτοι σύνολο πενήντα πέντε (55) βεβαιώσεις,

ε) Από αύξοντα αριθμό Α0445700 μέχρι και Α0445702, ήτοι σύνολο δύο (3) βεβαιώσεις, και

στ) Από αύξοντα αριθμό Α0463381 μέχρι και Α0463500, ήτοι σύνολο εκατόν είκοσι (120) βεβαιώσεις. Εν όψει των ανωτέρω, εφόσον εμφανισθεί στις υπηρεσίες σας υπήκοος τρίτης χώρας ως κάτοχος κάποιας από αυτές τις βεβαιώσεις , παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση της οικείας αστυνομικής αρχής, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στις απαραίτητες κατά νόμο ενέργειες.

Οι αποδέκτες του παρόντος παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των υπηρεσιών τους.

Ειδικότερα οι ∆/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας παρακαλούνται για την ενημέρωση των Ο.Τ.Α. χωρικής τους αρμοδιότητας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ