Καταβολή Εισφορών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 256, 258, 259
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr
Αθήνα, 27/2/2008
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/37

ΘΕΜΑ : « Καταβολή Εισφορών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων »
Με τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 3 του « Κανονισμού Διαδικασιών για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» ορίζεται ότι:

Η καταβολή των εισφορών πραγματοποιείται στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή σε πιστωτικά ιδρύματα ή σε άλλα Νομικά Πρόσωπα που έχουν σύμβαση με το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών. ΚατΆ εξαίρεση, πραγματοποιείται αποκλειστικά στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.που υποβάλλεται η Α.Π.Δ στις εξής περιπτώσεις:
α) ……………………………………………………………………………………….
β) ………………………………………………………………………………………
γ) Αν πρόκειται για οικοδομικό ή τεχνικό έργο , οπότε αρμόδιο είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. απογραφής του έργου και υποβολής της Α.Π.Δ..
Κατά παρέκκλιση των προαναφερομένων, μέχρι τροποποιήσεως της σχετικής διάταξης και αφού από το λογισμικό του Ο.Π.Σ. υπήρχε η δυνατότητα, παρασχέθηκε η ευχέρεια και στους εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων να καταβάλλουν τρέχουσες εισφορές σε οποιοδήποτε Υποκ/μα ή Παρ/μα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που είναι ενταγμένο στο Ο.Π.Σ., ακόμη και αν αυτές αφορούν οικοδομοτεχνικά έργα απογεγραμμένα σε άλλο Υποκ/μα ή Παράρτημα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

Για την δυνατότητα αυτή, είχαν δοθεί οδηγίες με το Γενικό Έγγραφο Ε41/169/15.5.07.
Δια του παρόντος παρέχεται πλέον η δυνατότητα καταβολής τρεχουσών εισφορών για οικοδομοτεχνικά έργα και σε πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) μόνο όμως όταν πρόκειται για οικοδομοτεχνικά έργα που ο ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου) είναι δεκαψήφιος, δηλαδή για οικοδομοτεχνικά έργα που έχουν απογραφεί από 1/1/02 και μετά και γίνεται χρήση του Α.Φ.Μ. της επωνυμίας του έργου.
Έτσι, οι τρέχουσες εισφορές οικοδομοτεχνικών έργων μπορούν να καταβάλλονται :

1. Στο Υποκ/μα ή Παρ/μα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που είναι απογεγραμμμένα τα οικοδομοτεχνικά έργα.

2. Σε όλα τα Υποκ/τα ή Παρ/τα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που έχουν ενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.).

3. Σε Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες), μόνον όταν ο Αριθμός Μητρώου του οικοδομοτεχνικού έργου (ΑΜΟΕ) αποτελείται από δέκα ψηφία (δεκαψήφιος), δηλαδή για έργα που έχουν απογραφεί από 1/1/02 και μετά και χρησιμοποιείται ο Α.Φ.Μ. της επωνυμίας του έργου.
Εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων υπαλλήλων κατά την ενημέρωση των εργοδοτών να επισημαίνεται ότι η καταβολή τρεχουσών εισφορών μέσω τραπεζών αφορά μόνο τους δεκαψήφιους ΑΜΟΕ και ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ο Α.Φ.Μ. της επωνυμίας του έργου.

Συν/να : 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΔΙΕΚ/ΣΗΣ & ΠΡΩΤ/ΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΟΥ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΏΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΕΣ)
Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνει για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων ανακοινώνει ότι :

Οι τρέχουσες εισφορές οικοδομοτεχνικών έργων (ιδιωτικών οικοδομικών έργων, ιδιωτικών τεχνικών έργων, Δημοσίων έργων) μπορούν να καταβάλλονται και σε Πιστωτικά Ιδρύματα της χώρας (τράπεζες) εφ΄ όσον πρόκειται για οικοδομοτεχνικά έργα των οποίων ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.Ο.Ε.) είναι δεκαψήφιος, δηλαδή για έργα που έχουν απογραφεί από 1/1/02 και μετά. Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι κατά την πληρωμή πρέπει να χρησιμοποιείται ο Α.Φ.Μ. της επωνυμίας του έργου.