(Π.Κ. 130 / 10-10-2008) 
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΗ Σ.Ε.Κ.ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΜΕΛΗ ΣΕΚ Σ.Σ.Ε. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, μελών των πρωτοβαθμίων σωματείων της ΟΣΝΙΕ που απασχολούνται στις ιδιωτικές κλινικές μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών όλης της χώρας (Π.Κ. 130/10-10-2008)
Στην Αθήνα σήμερα στα γραφεία του ΟΜΕΔ, Πλ. Βικτωρίας 7 την 30-9-2008 ενώπιον του Μεσολαβητή-Διαιτητή Τουτζιαράκη Γιάννη οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ), Κρεμμύδας Αναστάσιος, Πετμεζάς Αντώνιος και Παπαϊωάννου Λάμπρος, δικηγόρος και οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΟΣΝΙΕ) Βασίλης Γκλεζάκος Πρόεδρος, Κώστας Κρέτσης Γεν. Γραμματέας, Αγγελική Σουλτανιά Αν. Γεν. Γραμματέας και Ελένη Παπαϊωάννου Ταμίας, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στο πεδίο ισχύος της παρούσας ρύθμισης υπάγονται οι εργαζόμενοι μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ιδιωτικές κλινικές όλης της χώρας, μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών, (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό προσωπικό και οδηγοί αυτοκινήτων).
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί
Οι βασικοί μισθοί του παραπάνω προσωπικού όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2006 με την οικεία συλλογική ρύθμιση του έτους 2006 (Δ.Α. 20/2006, πρ. κατάθεσης 12/11-7-2006, κεφ. Α) αυξάνονται από 1-1-2008 κατά ποσοστό 3% και στη συνέχεια κατά ποσοστό 3,1% από την ίδια ημερομηνία.
Οι βασικοί μισθοί όπως διαμορφώνονται παραπάνω αυξάνονται επίσης από 1-1-2008 κατά ποσοστό 4% και όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί την 31-8-2008 αυξάνονται περαιτέρω από 1-9-2008 κατά ποσοστό 3,2%.
Τα επιδόματα που προβλέπονταν από τις οικείες συλλογικές ρυθμίσεις και ίσχυαν για τα έτη μέχρι και το 2006 εξακολουθούν να καταβάλλονται στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Άρθρο 3
Επίδομα ισολογισμού
Στους λογιστές και βοηθούς λογιστές καταβάλλεται επίδομα ισολογισμού ίσο σε ποσοστό με αυτό που προβλέπεται από την εθνική ομοιεπαγγελματική Συλλογική ρύθμιση των λογιστών και βοηθών λογιστών όλης της χώρας έτους 2008 με τους όρους και προϋποθέσεις που κατεβάλλετο αυτό μέχρι και το 2006, από την οικεία συλλογική ρύθμιση.
Άρθρο 4
Ημερήσιο γεύμα ή επίδομα τροφής
Στο παραϊατρικό προσωπικό, στους αρχιμαγείρους, μαγείρους, βοηθούς μαγείρων, λαντζιέρηδες, τραπεζοκόμους και καθαριστές που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση χορηγείται ένα γεύμα την ημέρα. Οι επιχειρήσεις μπορούν αντί του ενός ημερήσιου γεύματος να καταβάλλουν το αντίτιμο που αποτιμάται σε 1,5 ευρώ.
Άρθρο 5
Επίδομα ετοιμότητας κατ’ οίκον
Σε όλους τους εργαζόμενους (πλην ιατρών) που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση που βρίσκονται σε ετοιμότητα κατ’ οίκον, μετά το συμβατικό ωράριό τους και μέχρι την έναρξη της βάρδιάς τους την επόμενη μέρα, καταβάλλεται το ποσό των 20 ευρώ για κάθε ημέρα αναμονής. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος κληθεί και εργασθεί αμείβεται επιπροσθέτως σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ή τις ατομικές συμβάσεις.
Άρθρο 6
Συνδικαλιστική άδεια
Σε κάθε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΟΣΝΙΕ που εργάζεται σε επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση χορηγούνται 5 ημέρες συνδικαλιστικής άδειας με πλήρεις αποδοχές, κατ’ έτος. Τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής δε μπορεί να υπερβαίνουν τα τέσσερα.
Άρθρο 7
Θεσμικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ
Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, όπως ισχύουν και εφαρμόζονται μέχρι σήμερα, εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση μισθωτούς εκτός και αν ισχύουν για αυτούς ευνοϊκότεροι αντίστοιχοι όροι.
Άρθρο 8
Ευνοϊκότερες προγενέστερες ρυθμίσεις
Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν. Όλες οι διατάξεις, των ΣΣΕ, Δ.Α., Υπουργικών αποφάσεων για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών μέχρι και το 2006, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από 1-1-2008, εκτός αν επί μέρους διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.