(Δ.Α. 36 / 2009 – Π.Κ. 22 / 2-10-2009) 
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΗ Σ.Ε.Κ.ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΜΕΛΗ ΣΕΚ Δ.Α. 36/2009, Δ.Α. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων της ΟΣΝΙΕ που απασχολούνται στις ιδιωτικές κλινικές μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών όλης της χώρας.
(Π.Κ. 22/2-10-2009)
1. Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ: 044 Δ/29-7-2009 αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.Δ., η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας», νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, επειδή κατά τη διαδικασία μεσολάβησης δεν επιτεύχθηκε κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας με τη εργοδοτική οργάνωση «Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών» «για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων της ΟΣΝΙΕ που απασχολούνται στις ιδιωτικές κλινικές μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών όλης της χώρας».
2. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2009 ο Αναστάσιος Πετρόπουλος, μετά από δεύτερη κλήρωση, αναδείχθηκα Διαιτητής, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν.1876/1990 και τους κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ.
3. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ανέλαβα τα καθήκοντά μου και κατόπιν συνεννοήσεως με τα μέρη κάλεσα, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1777/14-9-2009 έγγραφη πρόσκλησή μου σε κοινή συνάντηση την Πέμπτη 17-9-2009, ώρα 14.30, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα. Κατά την συνάντηση αυτή, τα μέρη παραστάθηκαν νόμιμα με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.
4. Το αντικείμενο της συλλογικής διαφοράς εντοπίσθηκε στα θέματα που αποτελούν περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 33/6-3-2009 αίτησης μεσολάβησης που υπέβαλε η εργατική πλευρά στον Ο.ΜΕ.Δ., καθώς και στο περιεχόμενο της υπ’ αρ. πρωτ. 1544/21-7-2009 πρότασης μεσολάβησης.
Κατά την συνάντηση της 17-9-2009, οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς υποστήριξαν ότι πρέπει να εφαρμοστεί η πρόταση μεσολάβησης, η οποία ομόφωνα έχει γίνει αποδεκτή από την εργατική πλευρά, ενώ οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς διατύπωσαν την άποψη ότι οι ρυθμίσεις των όρων αμοιβής και εργασίας της προκείμενης διαφοράς θα πρέπει να περιοριστούν σε εκείνο το επίπεδο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της ΟΣΝΙΕ και έτερης εργοδοτικής οργάνωσης με τη συλλογική σύμβαση εργασίας έτους 2009 για τις σύγχρονες ιδιωτικές κλινικές ή με τη συλλογική σύμβαση εργασίας έτους 2009 για τον κλάδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Τις θέσεις αυτές της εργοδοτικής πλευράς εξέτασε ο Μεσολαβητής ο οποίος τις απέρριψε σιωπηρά καθώς στο σκεπτικό της μεσολαβητικής πρότασης, (που συνέταξε μετά από την μακρόχρονη διαδικασία μεσολάβησης η οποία επιμηκύνθηκε με απόφαση των μερών και κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν τρεις κοινές συναντήσεις) λαμβάνει υπόψη την από 22-6-2009 ΣΣΕ για τις σύγχρονες ιδιωτικές κλινικές κ.λπ. καθώς και την από 5-7-2009 ΣΣΕ για τα διαγνωστικά και ιατρικά κέντρα αλλά και τα στοιχεία που προσκόμισαν τα μέρη μέχρι την 8-7-2009, προθεσμία που είχε τεθεί με παράταση της διαδικασίας μεσολάβησης. Τα δεδομένα που έλαβε υπόψη ο μεσολαβητής δεν μεταβλήθηκαν κατά την διαδικασία Διαιτησίας, θα πρέπει όμως να τεθεί ημερομηνία έναρξης η 5-2-2009 λόγω του ότι η καταγγελία της προηγούμενης ΣΣΕ έγινε την 4-2-2009 και επομένως το ποσοστό αύξησης της μεσολαβητικής πρότασης 3% πρέπει να καταβληθεί από 5-2-2009 αντί της 1-1-2009. Επιπλέον, με βάση το χρόνο έκδοσης της παρούσας, η Διαιτητική απόφαση ορίζει το ποσοστό 3,25% να καταβάλλεται από 1-10-2009 αντί της 1-9-2009 και να μεταφερθεί ο χρόνος χορήγησης αυξήσεων των επιμέρους επιδομάτων την 1-10-2009 αντί της 1-9-2009 που πρότεινε ο μεσολαβητής.
Κατόπιν των ανωτέρω διαπίστωσα την αποτυχία των μερών να καταλήξουν σε συμφωνία και έλαβα υπόψη μου τα ακόλουθα:
1.-Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΜΕΔ 044 Δ/29-7-2009 αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για παροχή υπηρεσιών διαιτησίας.
2.-Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΜΕΔ 33/6-3-2009 αίτηση της ίδιας ως άνω οργάνωσης προς τον Ο.ΜΕ.Δ. για παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης.
3.- Τα πρακτικά μεσολάβησης της 27-4-2009, της 8-5-2009 και της 15-6-2009, το πρακτικό Διαιτησίας της 17-9-2009, την πρόσκληση της εργατικής πλευράς προς την εργοδοτική πλευρά για απευθείας διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη ΣΣΕ έτους 2009 καθώς και τις θέσεις των μερών, όπως αυτές αναπτύχθηκαν κατά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων, τις κοινές συναντήσεις κατά τις διαδικασίες Μεσολάβησης – Διαιτησίας και εν γένει το σύνολο των εγγράφων που περιέχονται στο φάκελο της διαδικασίας Μεσολάβησης και Διαιτησίας.
4.- Την από 30-9-08 συλλογική σύμβαση εργασίας (με πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 130/10-10-2008) που ρυθμίζει τους αυτούς όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων της ΟΣΝΙΕ που απασχολούνται στις ιδιωτικές κλινικές μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών όλης της χώρας.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων της ΟΣΝΙΕ που απασχολούνται στις ιδιωτικές κλινικές μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών όλης της χώρας.
Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Στο πεδίο ισχύος της παρούσας ρύθμισης υπάγονται οι εργαζόμενοι μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ιδιωτικές κλινικές όλης της χώρας, μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών, (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό προσωπικό και οδηγοί αυτοκινήτων).
Άρθρο 2
Αποδοχές
α. Οι βασικοί μισθοί του παραπάνω προσωπικού, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-08 με την οικεία από 30-9-08 συλλογική σύμβαση εργασίας (με πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 130/10-10-2008) αυξάνονται από 5-2-2009 κατά ποσοστό 3%. Στη συνέχεια οι βασικοί μισθοί, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30-9-09, αυξάνονται εκ νέου από 1-10-2009 κατά ποσοστό 3,25%.
β. Κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά αυξάνονται αντίστοιχα από 5-2-2009 και 1-10-2009 τόσο η αμοιβή εφημερίας ετοιμότητας (on call) των ιατρών, η αμοιβή εφημερίας  των ιατρών εντός της κλινικής, όσο και όλα τα εκφρασμένα σε ευρώ επιδόματα και προσαυξήσεις για το προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα, που προβλέπονταν από την από 30-9-2008 ΣΣΕ κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
Άρθρο 3
Επεξεργασία νέου μισθολογίου
Οι οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων της παρούσας ρύθμισης, υποχρεούνται όπως μέχρι 31-12-2011 συγκροτήσουν πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από δύο μέλη για κάθε πλευρά και το πέμπτο προεδρεύων εναλλασσόμενο ανά εξάμηνο από κάθε πλευρά με σκοπό την κατάρτιση κωδικοποίησης των διατάξεων της συλλογικής ρύθμισης σε ενιαίο κείμενο.
Άρθρο 4
Ημερήσιο γεύμα ή επίδομα τροφής
Στο παραϊατρικό προσωπικό, στους αρχιμαγείρους, μαγείρους, βοηθούς μαγείρων, λαντζιέρηδες, τραπεζοκόμους και καθαριστές που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση χορηγείται ένα γεύμα την ημέρα. Οι επιχειρήσεις μπορούν αντί του ενός ημερήσιου γεύματος να καταβάλλουν το αντίτιμο 1,5 ευρώ μέχρι 30-9-2009 το οποίο αυξάνεται σε 2 ευρώ από 1-10-09.
Άρθρο 5
Επιστημονικό επίδομα ιατρών
Το επιστημονικό επίδομα των ιατρών αυξάνεται από την 1-10-2009 σε 25% υπολογιζόμενο επί του βασικού τους μισθού.
Άρθρο 6
Επιστημονικό συντήρησης στολής
Στους θυρωρούς, φύλακες και γενικά στους απασχολουμένους στην ασφάλεια (security) το επίδομα συντήρησης στολής αυξάνεται από την 1-10-2009 σε 43 ευρώ μηνιαίως για συντήρηση της στολής τους, εφόσον υποχρεούνται οι ίδιοι να συντηρούν τη στολή τους.
Άρθρο 7
Επίδομα ετοιμότητας κατ’ οίκον
Σε όλους τους εργαζομένους (πλην ιατρών) που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, οι οποίοι βρίσκονται σε ετοιμότητα κατ’ οίκον, μετά το συμβατικό ωράριό τους και μέχρι την έναρξη της βάρδιας τους την επόμενη μέρα, αυξάνεται από 1-10-09 στο ποσό των 25 ευρώ για κάθε ημέρα αναμονής. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος κληθεί και εργασθεί, αμείβεται επιπροσθέτως σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ή τις ατομικές συμβάσεις.
Άρθρο 8
Θεσμικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ
Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των ΕΓΣΣΕ, όπως σήμερα ισχύουν, εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση μισθωτούς, εκτός εάν ισχύουν ευνοϊκότεροι γι’ αυτούς αντίστοιχοι όροι.
Άρθρο 9
Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης
Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζονται με τη παρούσα ή οι ήδη ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν, δεν μειώνονται και δεν τροποποιούνται.
Όλες οι διατάξεις-ρυθμίσεις της από 30-9-08 ΣΣΕ, καθώς και των προηγουμένων αυτής συλλογικών ρυθμίσεων, που δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 10
Διάρκεια ισχύος
Η παρούσα ισχύει από 5-2-2009, εκτός αν επιμέρους διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.