(Δ.Α. 20 / 2006)  
ΙΔΙΩΤ.ΚΛΙΝΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΟΣΝΙΕΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ – ΔΑ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών, οίκων ευγηρίας, ιατρικών εργαστηρίων, ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ. όλης της χώρας, για το έτος 2006 – Δ.Α.: 20/2006
Σήμερα, την 30.6.2006, ο κατά τον Ν.1876/1990 μεσολαβητής – διαιτητής Θεόδωρος Κουτρούκης, που αναδείχθηκα με κλήρωση διαιτητής στην υπόθεση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1876/1990 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών Διαιτητών του ΟΜΕΔ, προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών, οίκων ευγηρίας, ιατρικών εργαστηρίων, ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ. όλης της χώρας, που δημιουργήθηκε μεταξύ αφενός της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ) και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων: α) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, β) Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γιατρών Εργαστηριακής Διάγνωσης, Μικροβιολογίας, Κυτταρολογίας, Παθολογικής Ανατομίας, γ) Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, δ) Ένωση Συγχρόνων Γενικών Κλινικών, ε) Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικής Περίθαλψης, στ) Σύνδεσμος Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά, ζ) Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών – Περιχώρων, η) Σύνδεσμος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., θ) Ένωση Ιδιωτικών Ψυχιατρικών Κλινικών Θεσσαλίας – Δυτικής Μακεδονίας, ι) Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Βορείου Ελλάδας, ια) Πανελλήνια Ένωση Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και ιβ) Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νήσων, ανέλαβα στις 12.6.2006 τα καθήκοντά μου και κάλεσα τα ενδιαφερόμενα μέρη να παραστούν με τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους στη σχετική διαπραγμάτευση.

Η απόφασή μου έχει ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στο παρόν Κεφάλαιο Α’ υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις ιδιωτικές κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, οίκους ευγηρίας κ.λπ. όλης της χώρας (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό προσωπικό και οδηγοί αυτοκινήτων).
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί
α) Οι βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.1.2006, αυξάνονται από 1.2.2006 κατά ποσοστό 3%. Στη συνέχεια οι βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31.7.2006 αυξάνονται εκ νέου από 1.8.2006 κατά 2,8%.
β) Με τα ίδια ως άνω ποσοστά αυξάνονται αντίστοιχα από 1.2.2006 και 1.8.2006 όλα τα εκφρασμένα σε ευρώ επιδόματα και προσαυξήσεις που προβλέπονται από προγενέστερες συλλογικές ρυθμίσεις του προσωπικού που υπάγεται στο κεφάλαιο αυτό της παρούσας.
Αρθρο 3
Προσθήκη μισθολογικού κλιμακίου
Στα ισχύοντα μισθολογικά κλιμάκια των ειδικοτήτων: α) θυρωρών, κλητήρων κ.λπ., β) καθαριστριών, τραπεζοκόμων κ.λπ., γ) αρχιμαγείρων, δ) μαγείρων, ε) βοηθών μαγείρου, στ) λαντζέρηδων κ.λπ. στις 31.7.2006, προστίθεται από 1.8.2006 ένα ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο για τα έτη υπηρεσίας 21-24 με τελικό κλιμάκιο αυτό των ετών 24-35. Ο βασικός μισθός του νέου κλιμακίου 21-24 ετών υπηρεσίας είναι αυτός του παλαιού καταληκτικού κλιμακίου 21-35, ενώ ο βασικός μισθός του νέου καταληκτικού κλιμακίου 24-35 ετών υπηρεσίας σχηματίζεται με την προσθήκη στον βασικό μισθό του κλιμακίου 21-35 της διαφοράς μεταξύ αυτού και του προηγούμενου κλιμακίου 18-21. Τα νέα αυτά μισθολογικά κλιμάκια αυξάνονται από 1.8.2006 όπως προβλέπεται στο άρθρο 2, ήτοι 2,8%.
Αρθρο 4
Επίδομα πολυετίας ιατρών
Στους ιατρούς που υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό χορηγείται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη ως εξής:
α) Με τη συμπλήρωση εννέα (9) ετών υπηρεσίας, 3%.
β) Με τη συμπλήρωση δώδεκα (12) ετών υπηρεσίας, 4%.
γ) Με τη συμπλήρωση δέκα οκτώ (18) ετών υπηρεσίας, 7%.
δ) Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ετών υπηρεσίας, 10%.
ε) Με τη συμπλήρωση τριάντα (30) ετών υπηρεσίας, 13%.
Τα παραπάνω ποσοστά υπολογίζονται στον κάθε φορά ισχύοντα βασικό μισθό των ιατρών.
Το άρθρο 5 της από 9.7.2002 Σ.Σ.Ε. καθώς και το άρθρο 5 της Δ.Α.22/2000 όσον αφορά τους ιατρούς που απασχολούνται στις επιχειρήσεις που υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό, καταργούνται.
Αρθρο 5
Επίδομα ισολογισμού των λογιστών και βοηθών λογιστών
Το επίδομα ισολογισμού που καταβάλλεται στους λογιστές και βοηθούς λογιστές με βάση τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις που απασχολούνται στις υπαγόμενες στο κεφάλαιο αυτό επιχειρήσεις, ορίζεται από 1.2.2006 σε ποσοστό 73% υπολογιζόμενο επί του βασικού τους μισθού, χορηγούμενο δε με τις ισχύουσες προϋποθέσεις.
Αρθρο 6
Ημέρες αργίας
Στις ήδη προβλεπόμενες, πέραν αυτών του νόμου, ημέρες αργίας, κατά τις οποίες στους μισθωτούς που εργάζονται κατ’ αυτές καταβάλλεται η προσαύξηση του 75%, προστίθεται, προκειμένου περί των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, από την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και η ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου.
Αρθρο 7
Τροφή
Στο παραϊατρικό προσωπικό και στους αρχιμαγείρους, μαγείρους, βοηθούς μαγείρων, λαντζέρηδες, τραπεζοκόμους και καθαριστές που υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό χορηγείται ένα γεύμα την ημέρα, εφόσον στις επιχειρήσεις που απασχολούνται παρασκευάζεται φαγητό για τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Παρέχεται όμως η ευχέρεια στους εργαζόμενους, με έγγραφη δήλωση προς την επιχείρηση, να ζητούν να λαμβάνουν το αντίτιμο του γεύματος σε χρήμα αποτιμώμενο προς 1,20 ευρώ την ημέρα.
Αρθρο 8
Επέκταση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας ιατρών
Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, σε ποσοστό 20% υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού, που προβλέπεται από τις ισχύουσες ρυθμίσεις και καταβάλλεται σε διάφορες ειδικότητες ιατρών, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό, καταβάλλεται από 1.2.2006 και στους ιατρούς με την ειδικότητα «φυσικής ιατρικής αποκατάστασης», που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αντίστοιχα τμήματα των υπαγόμενων στο κεφάλαιο αυτό επιχειρήσεων.
Αρθρο 9
Θεσμικές διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως σήμερα ισχύουν, εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στο κεφάλαιο αυτό της παρούσας ρύθμισης μισθωτούς, εκτός εάν ισχύουν ευνοϊκότεροι γι’ αυτούς αντίστοιχοι όροι.
Αρθρο 10
Συμπληρωματικές διατάξεις
Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζονται στο κεφάλαιο αυτό της παρούσας ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν μειώνονται και δεν τροποποιούνται.
Όλες οι διατάξεις της από 17.5.2005 Σ.Σ.Ε., για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών και της από 27.5.2005 Σ.Σ.Ε., για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε οίκους ευγηρίας κ.λπ. αντίστοιχα, καθώς και των όμοιων ρυθμίσεων των προηγούμενων ετών που δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στο παρόν Κεφάλαιο Β’ υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στα διαγνωστικά ιατρικά κέντρα και τα ιατρικά εργαστήρια όλης της χώρας (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό εργατοτεχνικό προσωπικό και οδηγοί αυτοκινήτων).
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί
α) Οι βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.1.2006, αυξάνονται από 1.2.2006 κατά ποσοστό 3%. Στη συνέχεια οι βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31.7.2006 αυξάνονται εκ νέου από 1.8.2006 κατά 2,8%.
β) Με τα ίδια ως άνω ποσοστά αυξάνονται αντίστοιχα από 1.2.2006 και 1.8.2006 όλα τα εκφρασμένα σε ευρώ επιδόματα και προσαυξήσεις που προβλέπονται από προγενέστερες συλλογικές ρυθμίσεις του προσωπικού που υπάγεται στο κεφάλαιο αυτό της παρούσας.
Αρθρο 3
Προσθήκη μισθολογικού κλιμακίου
Στα ισχύοντα μισθολογικά κλιμάκια των ειδικοτήτων: α) θυρωρών, κλητήρων κ.λπ., β) καθαριστριών κ.λπ. στις 31.7.2006 προστίθεται από 1.8.2006 ένα ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο για τα έτη υπηρεσίας 21-24 με τελικό κλιμάκιο αυτό των ετών 24-35. Ο βασικός μισθός του νέου κλιμακίου 21-24 ετών υπηρεσίας είναι αυτός του παλαιού καταληκτικού κλιμακίου 21-35, ενώ ο βασικός μισθός του νέου καταληκτικού κλιμακίου 24-35 ετών υπηρεσίας σχηματίζεται με την προσθήκη στον βασικό μισθό του κλιμακίου 21-35 της διαφοράς μεταξύ αυτού και του προηγούμενου κλιμακίου 18-21. Τα νέα αυτά μισθολογικά κλιμάκια αυξάνονται από 1.8.2006 όπως προβλέπεται στο άρθρο 2, ήτοι 2,8%.
Αρθρο 4
Επίδομα ισολογισμού των λογιστών και βοηθών λογιστών
Το επίδομα ισολογισμού που καταβάλλεται στους λογιστές και βοηθούς λογιστές με βάση τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις που απασχολούνται στις υπαγόμενες στο κεφάλαιο αυτό επιχειρήσεις, ορίζεται από 1.2.2006 σε ποσοστό 73% υπολογιζόμενο επί του βασικού τους μισθού, χορηγούμενο δε με τις ισχύουσες προϋποθέσεις.
Αρθρο 5
Ημέρες αργίας
Στις ήδη προβλεπόμενες, πέραν αυτών του νόμου, ημέρες αργίας, κατά τις οποίες στους μισθωτούς που εργάζονται κατ’ αυτές καταβάλλεται η προσαύξηση του 75%, προστίθεται από την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και η ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου.
Αρθρο 6
Θεσμικές διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως σήμερα ισχύουν, εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στο κεφάλαιο αυτό μισθωτούς, εκτός εάν ισχύουν ευνοϊκότεροι αντίστοιχοι όροι.
Αρθρο 7
Συμπληρωματικές διατάξεις
Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζονται με το παρόν κεφάλαιο της παρούσας ρύθμισης ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δεν μειώνονται και δεν τροποποιούνται.
Όλες οι διατάξεις της Δ.Α.21/2005, όπως διορθώθηκε, καθώς και των όμοιων αυτής ρυθμίσεων των προηγούμενων ετών που αφορούν τους μισθωτούς του κεφαλαίου αυτού και δεν τροποποιούνται, εξακολουθούν να ισχύουν.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης τόσο για το Κεφάλαιο Α’ όσο και για το Κεφάλαιο Β’ αρχίζει από 1.2.2006, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.