(Π.Κ. 123  / 26-9-2008)
ΙΔΙΩΤ.ΚΛΙΝΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΟΣΝΙΕΚΛΙΝΙΚΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ – ΣΣΕ των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις σύγχρονες ιδιωτικές κλινικές, νευροψυχιατρικές κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, οίκους ευγηρίας κ.λπ. όλης της χώρας (ΟΣΝΙΕ 2008)  (Π.Κ.: 123/26.9.2008)
 Στην Αθήνα, σήμερα την 17.9.2008 οι παρακάτω αναφερόμενοι αφενός Αλέξανδρος Κοκκινάκης, εκπρόσωπος της Ένωσης Συγχρόνων Γενικών Κλινικών, Αρης Σιμόπουλος, εκπρόσωπος της Ένωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών-Περιχώρων, Στέλιος Προσαλίκας, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, Νίκος Χρυσοχέρης, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά και αφετέρου Βασίλης Γκλεζάκος, Πρόεδρος, Κώστας Κρέτσης Γεν. Γραμματέας, Αγγελική Σουλτανιά, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας και Ελένη Παπαϊωάννου Ταμίας, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ), συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις σύγχρονες ιδιωτικές κλινικές, νευροψυχιατρικές κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, οίκους ευγηρίας κ.λπ. όλης της χώρας (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό προσωπικό και οδηγοί αυτοκινήτων).
Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί
Α) Οι βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας ρύθμισης, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5%. Στη συνέχεια οι παραπάνω βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2008 αυξάνονται εκ νέου από 1.9.2008 κατά 3,6%.
Β) Κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά αυξάνονται αντίστοιχα από 1.1.2008 και 1.9.2008 τόσο η αμοιβή εφημερίας ετοιμότητας (on call) των ιατρών, η αμοιβή εφημερίας των ιατρών εντός της κλινικής όσο και όλα τα εκφρασμένα σε ευρώ επιδόματα και προσαυξήσεις που προβλέπονται από προγενέστερες συλλογικές ρυθμίσεις του προσωπικού, που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση.
Αρθρο 3
Επίδομα Διαχειριστικών Λαθών
Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. και έχουν ως αποκλειστική μόνη απασχόληση την είσπραξη και πληρωμή χρηματικών ποσών, χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών από 1.1.2008 σε ποσοστό 5% επί του βασικού τους μισθού.
Αρθρο 4
Τροφή
Στο παραϊατρικό προσωπικό και στους αρχιμαγείρους, μαγείρους, βοηθούς μαγείρων, λαντζέρηδες, τραπεζοκόμους και καθαριστές που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται ένα γεύμα την ημέρα, εφόσον στις επιχειρήσεις που απασχολούνται παρασκευάζεται φαγητό για τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Παρέχεται όμως η ευχέρεια στους εργαζόμενους με έγγραφη δήλωση προς την επιχείρηση να ζητούν να λαμβάνουν το αντίτιμο του γεύματος σε χρήμα αποτιμώμενο προς 2,00 ευρώ την ημέρα.
Αρθρο 5
Επιστημονικό επίδομα ιατρών
Το επιστημονικό επίδομα των ιατρών αυξάνεται από την 1.9.2008 από 25% σε 26% υπολογιζόμενο επί του βασικού τους μισθού.
Αρθρο 6
Επίδομα εφημερίας ετοιμότητας κατ΄ οίκον (on call)
Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση -πλην των ιατρών- και εργάζονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές κλινικές (οι οποίες διαθέτουν 100 κλίνες συνολικά και πάνω, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας τους) καταβάλλεται επίδομα εφημερίας ετοιμότητας κατ΄ οίκον (on call) 30,00 ευρώ ανά ημέρα αναμονής, μετά από τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας. Εάν κληθεί να εργαστεί ο εργαζόμενος, τότε αμείβεται σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Για τους ιατρούς εξακολουθεί να ισχύει η ρύθμιση που προβλέπεται από προηγούμενες Σ.Σ.Ε.
Αρθρο 7
Επίδομα συντήρησης στολής
Στους θυρωρούς φύλακες και γενικά στους απασχολούμενους στην ασφάλεια (security) το επίδομα συντήρησης στολής αυξάνεται σε 43,00 ευρώ μηνιαίως για συντήρηση της στολής τους εφόσον υποχρεούται να συντηρούν οι ίδιοι τη στολή τους.
Αρθρο 8
Συνδικαλιστική άδεια
Χορηγούνται πέντε (5) ημέρες κατ΄ έτος, συνδικαλιστικής άδειας με πλήρεις αποδοχές στα μέλη του Δ.Σ. της ΟΣΝΙΕ.
Αρθρο 9
Θεσμικές διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως σήμερα ισχύουν εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα ρύθμιση μισθωτούς, εκτός εάν ισχύουν ευνοϊκότεροι γι΄ αυτούς αντίστοιχοι όροι.
Αρθρο 10
Συμπληρωματικές διατάξεις
Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζονται με τη παρούσα ή ήδη ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν, δεν μειώνονται και δεν τροποποιούνται.
Όλες οι διατάξεις-ρυθμίσεις των Σ.Σ.Ε., Δ.Α., υπουργικών αποφάσεων κ.λπ., των προηγουμένων ετών, για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών, οίκων ευγηρίας, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων κ.λπ., που δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
Η παρούσα ισχύει από 1.1.2008 και λήγει στις 31.12.2008, εκτός αν επιμέρους διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.