(Π.Κ. 39 / 21-5-2007)
ΙΔΙΩΤ.ΚΛΙΝΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΟΣΝΙΕΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ – ΣΣΕ για τις ιδιωτικές κλινικές και τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, οίκους ευγηρίας κ.λπ. όλης της χώρας – Π.Κ.: 39/21.5.2007
Στην Αθήνα σήμερα, 14.5.2007, οι παρακάτω αναφερόμενοι αφενός Αλέξανδρος Κοκκινάκης, εκπρόσωπος της Ένωσης Σύγχρονων Γενικών Κλινικών, Άρης Σιμόπουλος, εκπρόσωπος της Ένωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών – Περιχώρων, Στέλιος Προσαλίκας, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, Γρηγόριος Σολωμός, εκπρόσωπος της Ένωσης Κλινικών Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Νήσων και αφετέρου: α) Βασίλης Γκλεζάκος, πρόεδρος, Νίκος Κωστόπουλος, γενικός γραμματέας, Δημήτρης Κοτροκόης, Α’ αντιπρόεδρος, Νίκος Καββαδάς, αναπληρωτής γενικός γραμματέας και Ελένη Παπαϊωάννου, ταμίας, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ), συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω.
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις ιδιωτικές κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, οίκους ευγηρίας κ.λπ. όλης της χώρας (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό προσωπικό και οδηγοί αυτοκινήτων).
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί
Α. Οι βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας ρύθμισης, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.1.2007, αυξάνονται από 1.2.2007 κατά ποσοστό 3%.
Στη συνέχεια οι παραπάνω βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2007 αυξάνονται εκ νέου από 1.9.2007 κατά 3,1%.
Β. Κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά αυξάνονται αντίστοιχα από 1.2.2007 και 1.9.2007 τόσο η αμοιβή εφημερίας ετοιμότητας (on call) των ιατρών, η αμοιβή εφημερίας των ιατρών εντός της κλινικής όσο και όλα τα εκφρασμένα σε ευρώ επιδόματα και προσαυξήσεις που προβλέπονται από προγενέστερες συλλογικές ρυθμίσεις του προσωπικού, που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση.
Άρθρο 3
Επίδομα σπουδών
Επεκτείνεται το επίδομα σπουδών 5% (ανά έτος σπουδών) και μέχρι 20% επί του βασικού μισθού στις εξής ειδικότητες εργαζομένων: α) Διασώστες – πλήρωμα ασθενοφόρων, αποφοίτους της σχολής ΙΕΚ του ΕΚΑΒ, β) υπομηχανικοί (πτυχιούχοι ανώτερων σχολών ή ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών), γ) ηλεκτρονικοί (πτυχιούχοι ανώτερων σχολών ή ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών), δ) αδειούχοι ηλεκτρονικοί μέσων σχολών. Ο χρόνος διάρκειας των σπουδών αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της σχολής που υπογράφεται μαζί με το αντίγραφο του διπλώματος ή πτυχίου, εκτός αν από το αντίγραφο αυτό προκύπτει ευθέως και ο χρόνος διάρκειας των σπουδών.
Άρθρο 4
Επίδομα ισολογισμού των λογιστών και βοηθών λογιστών
Το επίδομα ισολογισμού που καταβάλλεται στους λογιστές και βοηθούς λογιστές με βάση τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις, που απασχολούνται στις υπαγόμενες στο κεφάλαιο αυτό επιχειρήσεις, ορίζεται από 1.2.2007 σε ποσοστό 100% υπολογιζόμενο επί του βασικού τους μισθού, χορηγούμενο δε με τις ισχύουσες προϋποθέσεις.
Άρθρο 5
Τροφή
Στο παραϊατρικό προσωπικό και στους αρχιμαγείρους, μαγείρους, βοηθούς μαγείρων, λαντζέρηδες, τραπεζοκόμους και καθαριστές που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται ένα γεύμα την ημέρα, εφόσον στις επιχειρήσεις που απασχολούνται παρασκευάζεται φαγητό για τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Παρέχεται όμως η ευχέρεια στους εργαζόμενους με έγγραφη δήλωση προς την επιχείρηση να ζητούν να λαμβάνουν το αντίτιμο του γεύματος σε χρήμα αποτιμώμενο προς 1,50 ευρώ την ημέρα.
Άρθρο 6
Επίδομα βιβλιοθήκης ιατρών
Στους ιατρούς που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή χορηγείται επίδομα βιβλιοθήκης 8% υπολογιζόμενο επί του βασικού τους μισθού.
Άρθρο 7
Επιστημονικό επίδομα ιατρών
Το επιστημονικό επίδομα των ιατρών αυξάνεται από την 1.10.2007 από 20% σε 25% υπολογιζόμενο επί του βασικού τους μισθού.
Άρθρο 8
Επέκταση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας ιατρών
Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, σε ποσοστό 20% υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού, που προβλέπεται από τις ισχύουσες ρυθμίσεις και καταβάλλεται σε διάφορες ειδικότητες ιατρών, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, καταβάλλεται από 1.2.2007 και στους ιατρούς με την ειδικότητα ωτορινολαρυγγολόγου, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αντίστοιχα τμήματα των υπαγόμενων στην παρούσα επιχειρήσεων.
Άρθρο 9
Ειδικό εφάπαξ επίδομα
Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση και εργάζονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές κλινικές ή μονάδες ιδιωτικών κλινικών (εταιρείες) ομίλου του κλάδου, οι οποίες απασχολούν αθροιστικά περισσότερους από 500 εργαζόμενους, καταβάλλεται ειδικό εφάπαξ επίδομα 500 ευρώ μόνο για το 2007. Το επίδομα αυτό θα καταβληθεί μέχρι τις 31.8.2007 και δικαιούνται να λάβουν οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει 12μηνη απασχόληση στον ίδιο εργοδότη στις 31.12.2006.
Άρθρο 10
Επίδομα εφημερίας ετοιμότητας κατ’ οίκον (on call)
Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση πλην των ιατρών και εργάζονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές κλινικές ή μονάδες ιδιωτικών κλινικών (εταιρείες) ομίλου του κλάδου, οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον 200 εργαζόμενους την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (σύμφωνα με τις θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας), καταβάλλεται επίδομα εφημερίας ετοιμότητας κατ’ οίκον (on call) 30 ευρώ ανά ημέρα αναμονής, μετά το κανονικό ωράριο εργασίας (για τους ιατρούς εξακολουθεί να ισχύει η διαφορετική ρύθμιση, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα Σ.Σ.Ε.).
Άρθρο 11
Θεσμικές διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως σήμερα ισχύουν, εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα της παρούσας ρύθμισης μισθωτούς, εκτός εάν ισχύουν ευνοϊκότεροι γι’ αυτούς αντίστοιχοι όροι.
Άρθρο 12
Συμπληρωματικές διατάξεις
Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δεν μειώνονται και δεν τροποποιούνται.
Όλες οι διατάξεις της Δ.Α.20/2006, για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών, οίκων ευγηρίας, μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων κ.λπ., καθώς και των όμοιων ρυθμίσεων των προηγούμενων ετών που δεν τροποποιούνται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν.
Η παρούσα ισχύει από 1.2.2007, εκτός αν επιμέρους διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.