(Π.Κ. 20 / 4-5-2006)
ΙΔΙΩΤ.ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝΣυλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές και στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων περιοχής Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων Αττικής και Νήσων. (Π.Κ. 20 / 4-5-2006)
Στην Αθήνα σήμερα την 14 Απριλίου 2006 οι παρακάτω αναφερόμενοι:
1. Άρης Σιμόπουλος, νόμιμος εκπρόσωπος της Ένωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών – Περιχώρων,
2. Αλέξανδρος Βαλάκος, νόμιμος εκπρόσωπος της Ένωσης Συγχρόνων Γενικών Κλινικών Αθηνών,
3. Απόστολος Βαλάκος, νόμιμος εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων,
4. Δημ. Παναγιωτόπουλος, Στ. Μπέσικου, Δημ. Αυγέρη και Δήμητρα Λιάπη, νόμιμοι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Υγειονομικών Υπαλλήλων Αθηνών – Πειραιώς, Αττικής και Νήσων, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, με την παρουσία του κατά το άρθρο 15 του Ν. 1876/90 Μεσολαβητή Μιλτιάδη Σταμπουλή, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συμβάσεως εργασίας.
Άρθρο 1
Έκταση Ισχύος
Στις διατάξεις αυτής της συλλογικής σύμβασης υπάγονται οι μισθωτοί όλων των ειδικοτήτων (νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό), που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές και στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (πρώην οίκων ευγηρίας) Αθηνών, Πειραιώς, Περιχώρων, Αττικής και Νήσων που είναι μέλη του Συνδέσμου Υγειονομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Πειραιώς, Αττικής και Νήσων και απασχολούνται στις επιχειρήσεις των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων.
Άρθρο 2
Αυξήσεις βασικών μισθών
1. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην ΣΣΕ αυτή, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2005 σύμφωνα με τις από 17-5-2005 και από 23-5-2005 αντίστοιχες ΣΣΕ αυξάνονται από 1-1-2006 κατά ποσοστό 3% και όπως διαμορφώνονται στις 30-6-2006, αυξάνονται κατά ποσοστό 2,5%.
2. Κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά και από τις ίδιες ημερομηνίες αυξάνονται και τα χορηγούμενα ήδη με βάση τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις επιδόματα σε σταθερά ποσά ευρώ.
Άρθρο 3
Τροφή
Στο παραϊατρικό προσωπικό και στους: α) αρχιμαγείρους, β) μαγείρους, γ) βοηθούς μαγείρων, δ) λαντζέρηδες, ε) τραπεζοκόμους και στ) καθαρίστριες, χορηγείται ένα γεύμα την ημέρα, εφ΄ όσον στις επιχειρήσεις που απασχολούνται παρασκευάζεται φαγητό, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Παρέχεται όμως η ευχέρεια στους εργαζομένους με έγγραφη δήλωσή τους προς την επιχείρηση να παίρνουν το αντίτιμο του γεύματος σε χρήμα αποτιμώμενο σε 1,20 ευρώ την ημέρα.
Άρθρο 4
Αργίες
Στους υπαγόμενους στη ΣΣΕ αυτή μισθωτούς που ορίζονται από τον εργοδότη τους να εργασθούν κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες του έτους δηλαδή εκτός των Κυριακών και κατά τις ημέρες: 1) 25 Μαρτίου, 2) Δευτέρα ημέρα του Πάσχα, 3) 1 Μαΐου, 4) 15 Αυγούστου, 5) 28 Οκτωβρίου και 6) 25 Δεκεμβρίου καθώς και κατά τις ημέρες: α) Δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων, β) 1 η του έτους, γ) 6 η Ιανουαρίου, δ) Καθαρά Δευτέρα, ε) Μεγάλη Παρασκευή κάθε έτους στ) Μεγάλο Σάββατο και ζ) Εορτή Αγίου Πνεύματος, καταβάλλεται προσαύξηση κατά 75% του νομίμου ημερομισθίου τους (1/25 των συνολικών νομίμων αποδοχών τους).
Άρθρο 5
Θεσμικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ
Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύουν κάθε φορά εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στη ΣΣΕ αυτή μισθωτούς, εκτός εάν προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι για τους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς.
Άρθρο 6
Γενική διάταξη
Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζονται με την ΣΣΕ αυτή ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν μειώνονται και δεν τροποποιούνται.
Άρθρο 7
Ισχύς
Η ισχύς της ΣΣΕ αυτής αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2006.