(Π .Κ . 157 / 5-12-2008) 
ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΕνιαία συλλογική σύμβαση εργασίας ετών 2008-2009 που αφορά τον τομέα της Ιατρικής Ενημέρωσης των φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων. (Π.Κ. 157/5-12-2008)
Σήμερα 23 Ιουλίου 2008 οι υπογράφοντες αφ΄ ενός:
1. Δ. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ),
2. Θ. Κωλέτης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ),
3. Π. Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ),
4. Θ. Γιαρμενίτης, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχανιών και Αντιπροσώπων Καλλυντικών (ΠΣΒΑΚ),
5. Ε. Αδάμου, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων (ΠΣΦ),
6. Χ. Τζωρτζάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων (ΣΑΕΠΚΦ),
και αφ΄ ετέρου ο Γ. Κονιδάρης και ο Κ. Κωστούρος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιατρικών Επισκεπτών -Φαρμακευτικών & Συναφών Επαγγελμάτων – Κλάδων, αντίστοιχα, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συνήλθαν στην Αθήνα και στα γραφεία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος για την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Ιατρικών-Επισκεπτών και συνεφώνησαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
Στις διατάξεις της Σύμβασης αυτής υπάγονται όλοι οι Ιατρικοί Επισκέπτες, που εργάζονται με σχέση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου σε όλη την στον τομέα της Ιατρικής Ενημέρωσης των φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων. Δηλαδή, φαρμακοβιομηχανίες, αντιπροσωπείες φαρμακευτικών οίκων εξωτερικού, βιομηχανίες καλλυντικών, κτηνιατρικών και γεωργικών φαρμάκων, παραφαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, διαιτητικών προϊόντων και παιδικών τροφών, καθώς και κάθε άλλης επιχείρησης, που έχει άμεση εξάρτηση με τις παραπάνω δραστηριότητες.
ΑΡΘΡΟ 2
Ιατρικός Επισκέπτης θεωρείται εκείνος, που επισκέπτεται για λογαριασμό του εργοδότη του. τους ιατρούς, κτηνιάτρους, οδοντιάτρους, σε νοσοκομεία, ιδιωτικά και αγροτικά ιατρεία, καθώς και τους ιατρούς των κάθε είδους ασφαλιστικών ταμείων, οργανισμών, λοιπών ιδρυμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και τα φαρμακεία, με σκοπό να τους ενημερώσει για τα ιδιοσκευάσματα, που έχουν εγκριθεί και κυκλοφορούν, καθώς επίσης, και για τα λοιπά προϊόντα της επιχείρησης, τα συμφέροντα της οποίας αντιπροσωπεύει.
ΑΡΘΡΟ 3
Οι μισθοί και τα επιδόματα των Ιατρικών Επισκεπτών καθορίζονται εις τους επόμενους πίνακες Α, Β, Ε, Δ, Ε και ΣΤ. Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής: Για το 2008 ο βασικός (χωρίς επιδόματα) κατώτερος μισθός κάθε κλιμακίου, περιλαμβάνει τις πάσης φύσεως αυξήσεις, που έχουν χορηγηθεί μέχρι 31-12-2007 (είτε υπό μορφή Α.Τ.Α. και διορθωτικών ποσών, είτε υπό μορφή αυξήσεως), καθώς επίσης, περιλαμβάνει τις αυξήσεις του 2008, που είναι 3,5% απά-01-01-2008 και επιπλέον 3,65% από 01-09-2008.
Για το 2009 ο βασικός (χωρίς επιδόματα) κατώτερος μισθός κάθε κλιμακίου περιλαμβάνει τις πάσης φύσεως αυξήσεις, που έχουν χορηγηθεί μέχρι (είτε υπό μορφή Α.Τ.Α. και διορθωτικών ποσών, είτε υπό μορφή αυξήσεως) επίσης περιλαμβάνει τις αυξήσεις για το 2009, που είναι 4,25% από 01-01-2009.
ΑΡΘΡΟ 4
Τριετίες
Στους Ι.Ε. χορηγείται επίδομα τριετιών 5% για κάθε τριετία και μέχρι 5 τριετίες, ανεξαρτήτως του εργοδότη, που σήμερα απασχολεί τον Ι.Ε., με την προϋπόθεση να έχει απασχοληθεί μόνο στον κλάδο του Φαρμάκου και να αποδεικνύεται. Επίσης, στους Ι.Ε, που επισκέπτονται φαρμακεία και εκτός από την ενημέρωση παίρνουν παραγγελίες και απαραίτητα εισπράττουν χρήματα (έστω και αν η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή) χορηγείται επίδομα εμπορικού σε ποσοστό 5°/ο. Τα ανωτέρω επιδόματα υπολογίζονται επί του βασικού μισθού.
ΑΡΘΡΟ 5
Έξοδα κίνησης
Από 01-01-2008 χορηγείται στους Ι.Ε. επί 11 μήνες το ποσό των 345 € κάθε μήνα για έξοδα κινήσεως, όταν δεν υπάρχει συμφωνία για χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου. Από 01-01-2009 το ποσό αυτό αυξάνεται στα 370 €.
ΑΡΘΡΟ 6
Εκτός έδρας διατροφή
Στους Ι.Ε., που εργάζονται εκτός έδρας, χορηγείται από 01-01-2008 για κάθε εργάσιμη ημέρα, το ποσό των 58 € για έξοδα διατροφής, για τα οποία δεν τους παρακρατείται φόρος, εφ΄ όσον δαπανώμενα καλύπτονται από σχετικά παραστατικά, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Αρθ. 11 -Ν. 2065/92). Τα έξοδα ξενοδοχείου, μεταφορικά και λοιπά έξοδα, δικαιολογούνται με τιμολόγιο.
Είναι εργασία εκτός έδρας η εργασία εκτός μείζονος πολεοδομικού συγκροτήματος της έδρας της εταιρείας. Το ανωτέρω ποσό των 58 € κατά την ημέρα της επιστροφής στην έδρα, εφ΄ όσον αυτή πραγματοποιείται 18:00 μειώνεται δε, στα 35 €. όταν η επιστροφή γίνεται πριν τις 18:00.
Για το 2009 το ποσό για έξοδα διατροφής εκτός έδρας αυξάνεται στα 62 € για κάθε εργάσιμη ημέρα. Το ανωτέρω ποσό των 62 € χορηγείται και κατά την ημέρα επιστροφής στην έδρα εφ΄ όσον αυτή πραγματοποιείται μετά τις 18:00, μειώνεται δε, στα 37 €, όταν η επιστροφή γίνεται πριν τις 18:00.
ΑΡΘΡΟ 7
Ομαδική ασφάλεια
Οι Ι.Ε. ασφαλίζονται με ομαδική ασφάλεια λόγω ατυχήματος, ύψους 70.000 € για το 2008 και 75.000 € για το 2009, δια τις περιπτώσεις:
α) θανάτου, και β) μόνιμης, μερικής και ολικής ανικανότητας.
ΑΡΘΡΟ 8
Στους Ι.Ε., που απασχολούνται σε ιατρικά συνέδρια ή σεμινάρια πέραν των συμβατικών ωρών εργασίας ή Σάββατα ή Κυριακές ή αργίες, χορηγείται αντίστοιχος αριθμός εργάσιμων ωρών ως άδεια εντός ευλόγου διαστήματος, που θα συμφωνείται. Επιπλέον, εάν οι παραπάνω απασχολήσεις γίνονται Κυριακές ή αργίες, θα χορηγείται και προσαύξηση ίση με το 75% των αποδοχών.
ΑΡΘΡΟ 9
`Αδεια μητρότητας
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό.
Σε περίπτωση, που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν, που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 10
`Αδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών
1. Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες, που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού, επί χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας μητρότητας, είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μια ώρα κάθε ημέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Ύστερα από συμφωνία των μερών, η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να ορίζεται σε δύο ώρες επί ένα χρόνο μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας και σε μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας, εφ΄ όσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση, που απασχολείται, βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του, ότι η ίδια δε λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.
Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα, για την φροντίδα των παιδιών, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
3. Λόγω ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος του Ι.Ε., οι μητέρες εργαζόμενες, του καλύπτονται από την παρούσα, μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα εξής:
α) Στα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
β) Δύο απογεύματα ελεύθερα εργασίας την εβδομάδα για δύο χρόνια.
γ) Μία ημέρα ελεύθερη εργασίας την εβδομάδα για ένα χρόνο.
Η παράγραφος αυτή αφορά μόνο στις εργαζόμενη μητέρες.
4. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
5. α) Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών, δικαιούται ο εργαζόμενος με αίτηση του να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφ΄ άπαξ ή τμηματικά (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004, άρθρο 9).
β) Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002, άρθρο 6).
6. Μονογονεΐκές οικογένειες. Στονς εργαζόμενους (-ες), που έχουν χηρέψει και στον άγαμο (-η) γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής, που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφ΄ άπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες τον γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002, άρθρο 7).
7. α) `Αδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002, άρθρο 8).
β) `Αδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς, επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004, άρθρο 12).
8. `Αδεια λόγω θανάτου συγγενούς. Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, χορηγείται άδεια τριών (3) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, καθώς και του α΄ βαθμού συγγένειας των συζύγων αντίστοιχα, και μία ημέρα για συγγενείς β΄ βαθμού,
9. Αδεια λόγω AIDS. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί για εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004, άρθρο 11).
10. Αλλοδαποί εργαζόμενοι. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι πρέπει να διευκολύνονται στην εργασία τους, προκειμένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που έχουν σχέση με την άδεια παραμονής και εργασίας τους. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζομένους οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβλημένο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών, προκειμένου να μπορούν εγκαίρως να ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τη νόμιμη παραμονή και εργασία τους στην Ελλάδα. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004, άρθρο 19).
11. `Αδεια εξετάσεων σε μεταπτυγιακούς φοιτητές. Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004, άρθρο 10).
12. `Αδεια για συιιιιετογή σε εξετάσεις σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 2 του Ν. 1346/83 όπως έχει άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 12-04-1996 για συμμετοχή στις εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28° έτος της ηλικίας τους. Η παραπάνω άδεια χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά. Η άδεια αυτή χορηγείται επίσης από 01-01-1998 και στους εργαζομένους και εργαζόμενες που έχουν υπερβεί το 28° έτος της ηλικίας, αλλά μόνο για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.
ΑΡΘΡΟ 11
Γονική άδεια ανατροφής
Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση, που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν: α) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη, και β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών (3) ετών.
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκεια της μπορεί να φτάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων δικαιούχων, μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολούμενων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5 του άρθρου 5 του Ν. 1483/1984.
`Αρθρο 12
1. Σε όσους καλύπτονται από τη Σύμβαση αυτή, χορηγείται επίδομα γάμου επίδομα αυτό το λαμβάνουν και: 1) οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση ανεξαρτήτως αν έχουν ή δεν έχουν παιδιά, 2) οι διαζευγμένοι, επίσης ανεξαρτήτως αν έχουν ή δεν έχουν παιδιά, και 3) οι άγαμοι γονείς.
2. Οι εργαζόμενοι, που καλύπτονται με αυτήν τη Σ.Σ.Ε., σε περίπτωση γάμου δικαιούνται οκτώ (8) ημέρες εργάσιμες άδεια μετ΄ αποδοχών, που δε συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από τον Α.Ν. 539/45 κανονική ετήσια άδεια. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου, ο πατέρας δικαιούται δύο ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο.
3. Οι εργαζόμενοι, που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση και έχουν παιδιά έως 18 ετών, δικαιούνται επτά (7) ημέρες άδεια τον χρόνο με αποδοχές, για να παρακολουθούν την εκπαιδευτική πρόοδο των παιδιών τους.
4. Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτωμένων παιδιών, καθορίζεται σε 14 εργάσιμες ημέρες κατ΄ έτος, εφ΄ όσον ο εργαζόμενος έχει τρία παιδιά και πάνω (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008, άρθρο 5).
5. Μετά την συμπλήρωση δέκα (10) μηνών από την πρόσληψη, οι εργαζόμενοι της Σύμβασης αυτής δικαιούνται είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια με πλήρεις αποδοχές, η οποία αυξάνεται κατά μία εργάσιμη ημέρα κατ΄ έτος; έως τις είκοσι δύο (22) ημέρες (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002, άρθρο 5).
Οι εργαζόμενοι, που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 25 εργασίμων ημερών. Από 01/01/2008. μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή συνολικά 26 εργάσιμες ημέρες άδεια (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008, άρθρο 3).
Αρθρο 13
Επαγγελματική Ταυτότητα
1. Καθιερώνεται υποχρεωτικά η Επαγγελματική Ταυτότητα για την άσκηση του επαγγέλματος του Ι.Ε., η οποία θα εκδίδεται από την Π.Ο.Ι.Ε.-Φ.Σ.Ε.Κ., θα συνυπογράφεται από τον εκάστοτε εργοδότη και θα ανανεώνεται κάθε δύο (2) χρόνια.
2. Την ταυτότητα αυτή υποχρεούται ο Ι.Ε. να την φέρει μαζί του στους χώρους, που αναπτύσσει την επαγγελματική του δραστηριότητα και να την επιδεικνύει σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή του το ζητήσει.
3. Σε περίπτωση, που αποχωρήσει ο εργαζόμενος, για οποιοδήποτε λόγο, από την εταιρεία, που εργάζεται, υποχρεούται να παραδίδει την ταυτότητα στην εταιρεία του.
`Αρθρο 14
Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου, θα καταβάλλεται στον/στήν σύζυγο ή τα άγαμα τέκνα η πλήρης αποζημίωση, που αντιστοιχεί σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης Εργασίας, εφ΄ όσον η αιτία θανάτου έχει αιτιώδη συνάφεια με την εργασία.
ΑΡΘΡΟ 15
Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής
1. Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας, τη συνδρομή των μελών Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων καινά την αποδίδουν σε αυτές.
2. Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής απαιτείται έγγραφη δήλωση του σωματείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το σωματείο το ποσό της συνδρομής, τη συχνότητα της παρακράτησης (π.χ.: κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο) και τον τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούμενα ποσά, υπέρ του Σωματείου και ενδεχομένως, κατά ορισμένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ δευτεροβάθμιων οποίες αυτό ανήκει ή ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε.. Η δήλωση αυτή πρέπει να επαναλαμβάνεται, όταν μεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία.
3. Η δήλωση με την οποία τα μέλη του Σωματείου θα δηλώσουν προς την επιχείρηση, ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδρομής τους, όπως και ανάκληση αυτής της δήλωσης, μπορεί να γίνει και μέσω του Σωματείου.
ΑΡΘΡΟ 16
Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων» ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης
Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξ αιτίας της εξάρτησης, εφ΄ όσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002- άρθρο 10).
ΑΡΘΡΟ 17
Προστασία της απασχόλησης ηλικιωμένων εργαζομένων – ανέργων
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν για τους ηλικιωμένους:
α) Τη συμμετοχή τους κατά προτεραιότητα σε όλα τα προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης – επανειδίκευσης.
β) Την ενίσχυση των κινήτρων για την ένταξη τους σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας (εάν έχουν απολυθεί) και στα προγράμματα για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002, άρθρο 11).
ΑΡΘΡΟ 18
Επίδομα παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού
Στους Ι.Ε. που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση, χορηγείται επίδομα παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού 320 € μικτά ετησίως για το 2008 και 342 € μικτά ετησίως για το 2009 για κάθε ένα παιδί. Το επίδομα αυτό το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι μέχρι δύο παιδιά έως 4 ετών, με την προϋπόθεση ότι πηγαίνουν σε παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό.
`Αρθρο 19
Ασφαλιστικά και αλλα ζητήματα
Τα μέρη συμφώνησαν, στα πλαίσια ενός διαρκούς, γόνιμου και επ΄ οφέλους διάλογο, να συζητούν όλα τα θέματα που αφορούν στον κλάδο γενικότερα, καθώς και τα ασφαλιστικά ζητήματα μετά την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου.
Η επιτροπή του άρθρου 19 της Ε.Σ.Σ.Ε. 2006-2007 παραμένει ενεργός χωρίς χρονικό προσδιορισμό.
ΑΡΘΡΟ 20
Επαναδιαπραγμάτευση Σύμβασης
Τα μέρη συμφώνησαν ότι σε περίπτωση που προκύψει επαναδιαπραγμάτευση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. για το 2009, αυτό δημιουργεί υποχρέωση επαναδιαπραγμάτευσης των οικονομικών όρων της παρούσας σύμβασης για το έτος 2009.
ΑΡΘΡΟ 21
1. Ο χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας των Ι.Ε. υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 16/81 πράξη κατάθεσης στο Ειρην. Αθηνών και την από 30/06/1982 Σ.Σ.Ε.
2. Η διάρκεια της εβδομαδιαίας εργασίας των εργαζομένων της παρούσας, ορίζεται σε σαράντα (40) ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή.
3. Οι Ιατρικοί Επισκέπτες, που καλύπτονται από την παρούσα Συλλογική Σύμβαση θα έχουν μία ημέρα της εβδομάδας συνεχές ωράριο 8 ωρών. Η ημέρα αυτή θα καθορίζεται έως δύο φορές τον χρόνο από κάθε εταιρεία, ανάλογα με τις ανάγκες της. Η έναρξη του σχετικού ωραρίου θα καθορίζεται επίσης από την κάθε εταιρεία, μεταξύ 8-9 π.μ..
4. Σε περίπτωση, που υπάρχει άλλη Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., που αφορά στους Ι.Ε., παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να κάνει επιλογή και να δηλώνει κάθε χρόνο μία φορά σε ποια Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. θέλει να υπάγεται.