(Π .Κ . 29 / 24-6-2011)
ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΣΕ – Ιατρικών Επισκεπτών (ΣΣΕ από 22-12-2010 Π.Κ. 29/24-6-2011)
Τετάρτη, Δεκεμβρίου 22, 2010, 12:00 ΠΜ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ – ΚΛΑΔΩΝ Π.Ο.Ι.Ε.-Φ.Σ.Ε.Κ.
Ενιαία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2010-2012

Σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2010 οι υπογράφοντες αφ’ ενός:

1. Δ. Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ),
2. Θ. Κωλέτης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ),
3. Π. Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ),
4. Θ. Γιαρμενίτης, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βιομηχανιών και Αντιπροσώπων Καλλυντικών (ΠΣΒΑΚ),
5. Ε. Κάτσαρης, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων (ΠΣΦ ),
6. Χ. Τζωρτζάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων (ΣΑΕΠΚΦ),

και αφ’ ετέρου ο Γ. Κονιδάρης και ο Κ. Κωστούρος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιατρικών Επισκεπτών – Φαρμακευτικών & Συναφών Επαγγελμάτων – Κλάδων, αντίστοιχα, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συνήλθαν στην Αθήνα και στα γραφεία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος για την υπογραφή της παρούσας Ενιαίας Συλλoγικής Σύμβασης Εργασίας των Ιατρικών Eπισκεπτών και συμφώνησαν τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Λόγω του δημοσιονομικού εκτροχιασμού που οδήγησε την χώρα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης ΔΝΤ- ΕΕ- ΕΚΤ και την υιοθέτηση των μέτρων που προβλέπονται στο σχετικό μνημόνιο και στο Νόμο 3845/2010, οι κατωτέρω υπογράφοντες θεωρούν ως πρωταρχικής σημασίας θέμα την διασφάλιση των επί δεκαετίας παρεχομένων επιδομάτων εορτών και αδείας (που είναι γνωστά ως 13ος και 14ος μισθός) και η ρητή αποδοχή από τους συμβαλλόμενους ότι τα αποδέχονται ως τακτικές αποδοχές.
Με βάση τα παραπάνω τα συμβαλλόμενα μέρη σε συνδυασμό με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2010, 2011 και 2012 συμφώνησαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1
Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

1. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα απο­τελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η ερ­γασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περί­πτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό.
Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό.
2. Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομά­των περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης 2010-2011-2012, το οποίο προσαρτάται και στην παρούσα Σύμβαση.
3. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών απο­φάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κα­νονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων , που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

ΑΡΘΡΟ 2
Επίδομα άδειας

Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυ­χής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας , το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κα­νόνες με αυτές.
Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλ­λόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών.
Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων , υπουργικών α­ποφάσεων , συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορί­ζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού , καταβολής και γενικά παρο­χής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1997 για τη χορήγηση του επιδόματος ά­δειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν» , λόγω της μεταγε­νέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.

ΑΡΘΡΟ 3
Κατώτατα όρια αποδοχών 2010-2011-2012

Τα κατώτατα όρια μισθών των εργαζομένων της χώρας για τα τρία έτη διάρκειας της σύμβασης καθορίζονται ως εξής:

Α. Τα κατώτατα όρια μισθών των εργαζομένων της χώρας, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31η-12-2009 με βάση την Ενιαία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ιατρικών Επισκεπτών των ετών 2008-2009 αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
Β. Τα κατώτατα όρια μισθών των εργαζομένων της χώρας, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 με βάση την παράγραφο «Α» του παρόντος άρθρου αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.
Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊ­κός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έ­ναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Κα­ταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.
Γ. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των αυξήσεων του πα­ρόντος άρθρου και των επιδομάτων τριετιών και γάμου γράφονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).

ΑΡΘΡΟ 4
Διευκόλυνση της διάθεσης κερδών στο προσωπικό των επιχειρήσεων

Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής και τύπου μπορούν με απόφασή τους να διανέμουν σε κάθε διαχειριστική χρήση μέρος των ετήσιων καθαρών κερδών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα επιδιώξουν από κοινού την εφαρμογή κατάλληλων φορολογικών ρυθμίσεων, ώστε να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων με αυτόν τον τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 5
Το άρθρο 5 της Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης Ιατρικών Επισκεπτών 2008-2009 τροποποιείται ως εξής:
Από 01-01-2010 το μηνιαίο ποσό για έξοδα κίνησης όταν δεν υπάρχει συμφωνία για χρήση ΙΧ καθορίζεται σε 380 Ευρώ

ΑΡΘΡΟ 6

Το άρθρο 7 της Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης Ιατρικών Επισκεπτών 2008-2009 τροποποιείται ως εξής:
Οι ΙΕ ασφαλίζονται με ομαδική ασφάλεια λόγω ατυχήματος ύψους 80.000 Ευρώ για τις περιπτώσεις: α) θανάτου β) μόνιμης, μερικής και ολικής ανικανότητας

ΑΡΘΡΟ 7

Στο άρθρο 10 της Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Ιατρικών Επισκεπτών 2008-2009 προστίθεται παράγραφος 13 η οποία έχει ως εξής:
Το δικαίωμα άδειας λόγω θανάτου συγγενούς που θέσπισε το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 διευκρινίζεται ότι χορηγείται, όχι μόνο στους εξ αίματος, αλλά και στους εξ αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραμμή και τον ίδιο βαθμό.

ΑΡΘΡΟ 8

Μετά την παράγραφο 13 του άρθρου 10 της Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Ιατρικών Επισκεπτών 2008-2009 προστίθεται παράγραφος ως εξής:
Άδεια για γονείς που έχουν ανάπηρα παιδιά. Οι γονείς που συντηρούν ανάπηρα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, δικαιούνται μία ώρα την ημέρα μειωμένο ωράριο.

ΑΡΘΡΟ 9

Στο άρθρο 12 παρ. 2 της Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Ιατρικών Επισκεπτών 2008-2009 η άδεια γάμου καθορίζεται σε 9 ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 10
Το άρθρο 20 της Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Ιατρικών Επισκεπτών 2008-2009 τροποποιείται ως εξής: Τα μέρη συμφώνησαν ότι σε περίπτωση που προκύψει επαναδιαπραγμάτευση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. για τα έτη 2010-2011-2012, αυτό δημιουργεί υποχρέωση επαναδιαπραγμάτευσης των οικονομικών όρων της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11
Διατηρούμενες διατάξεις

Α) Όλες οι διατάξεις της Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Ιατρικών Επισκεπτών 2008-2009, η οποία υπεγράφη στις 23 Ιουλίου 2008 εφ΄ όσον δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο με τις ρυθμίσεις της παρούσας σύμβασης.
Β) Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, διμερείς συμβάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η από 23/07/2008 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01/01/2010, εκτός από τις διατάξεις, που ορίζουν κάτι διαφορετικό.