(Π.Κ. 101 / 31-7-2008) 
ΙΑΤΡΙΚΑ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Σ.Σ.Ε. για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ιατρικών εργαστηρίων, ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ. όλης της χώρας, για το έτος 2008. (Π.Κ. 101/31-7-2008)
Σήμερα την 29 Iουλίου 2008, αφενός η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ) που εκπροσωπείται νόμιμα από τους Βασίλη Γκλεζάκο, Κων/νο Κρέτση και η, Ελένη Παπαϊωάννου, και αφετέρου οι εργοδοτικές οργανώσεις: α) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γεώργιο Ποταμίτη, β) Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γιατρών Εργαστηριακής Διάγνωσης, Μικροβιολογίας, Κυτταρολογίας, Παθολογικής Ανατομίας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Λ. Αναγνώστου, γ) Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Α. Πετμεζά, συμφώνησαν στην υπογραφή της παρούσας συλλογικής σύμβασης με τους ακόλουθους όρους:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
 Στη σύμβαση αυτή υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ιατρικά εργαστήρια, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας υγείας όλης της Χώρας (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό, οδηγοί αυτοκινήτων και λοιπό προσωπικό).
Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί
Α) Οι βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων του άρθρου 1 της παρούσης, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2007, αυξάνονται από 1-1-2008 κατά ποσοστό 4%. Στη συνέχεια οι βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων, όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31-8-2008, αυξάνονται εκ νέου από 1-9-2008 κατά 3,2%.
Β) Με τα ίδια ως άνω ποσοστά αυξάνονται αντίστοιχα από 1-1-2008 και 1-9-2008 όλα τα εκφρασμένα σε ευρώ επιδόματα και προσαυξήσεις που προβλέπονται από προγενέστερες συλλογικές ρυθμίσεις του προσωπικού που υπάγεται στην παρούσα.
Άρθρο 3
Προσαύξηση της κανονικής αδείας μετά τη συμπλήρωση 23 ετών υπηρεσίας στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε εργοδότη, κατά 1 ημέρα.
Άρθρο 4
Θεσμικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ
Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των ΕΓΣΣΕ, όπως σήμερα ισχύουν εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στη παρούσα μισθωτούς, εκτός εάν ισχύουν ευνοϊκότεροι γι’ αυτούς αντίστοιχοι όροι.
Άρθρο 5
Συμπληρωματικές διατάξεις
Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ρύθμιση ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν μειώνονται και δεν τροποποιούνται.
Όλες οι διατάξεις της υπ’ αριθ. ΣΣΕ (π.κ. 56/26.6.07) καθώς και των ομοίων αυτής ρυθμίσεων των προηγουμένων ετών που αφορούν τους μισθωτούς της παρούσας και δεν τροποποιούνται, εξακολουθούν να ισχύουν.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1-1-2008.