(Π.Κ. 40 / 13-7-2009) 
ΙΑΤΡΙΚΑ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑΣυλλογική σύμβαση εργασίας για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ιατρικών εργαστηρίων, ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ. όλης της χώρας, για το έτος 2009. (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 40/13-7-2009)
Σήμερα, την 5η Ιουλίου 2009, αφενός η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ) που εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Βασίλη Γκλεζάκο, Νικόλαο Κωστόπουλο, Κων/νο Κρέτση, Αγγελική Σουλτανιά και την κα Ελένη Παπαϊωάννου, και αφετέρου οι εργοδοτικές οργανώσεις: α) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων που εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Γεώργιο Βουγιούκα και Ιωάννη Καραμηνά, β) Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γιατρών Εργαστηριακής Διάγνωσης, Μικροβιολογίας, Κυτταρολογίας, Παθολογικής Ανατομίας που εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Αργύρη Πλακιώτη και Λεωνίδα Αναγνώστου, γ) Πανελλήνια Ενωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Αναστάσιο Κρεμμύδα και Αντώνιο Πετμεζά, και δ) Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας που εκπροσωπείται νόμιμα από τους κ.κ. Γεώργιο Ποταμίτη και Αργύρη Πλακιώτη συμφώνησαν, μετά την παρέμβαση του Διαιτητή του Ο.ΜΕ.Δ. Α. Νικολόπουλου, στην υπογραφή της παρούσας συλλογικής σύμβασης με τους ακόλουθους όρους:
Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στη σύμβαση αυτή υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ιατρικά εργαστήρια, ιατρικά διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας υγείας όλης της χώρας (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό, οδηγοί αυτοκινήτων και λοιπό προσωπικό).
Αρθρο 2
Αποδοχές
1. Οι βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων του άρθρου 1 της παρούσης, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.08, αυξάνονται από 1.1.09 κατά ποσοστό 3,60%.
2. Με το ίδιο ως άνω ποσοοτό αυξάνονται αντίοτοιχα όλα τα εκφρασμένα σε ευρώ επιδόματα και προσαυξήσεις που προβλέπονται από προγενέστερες συλλογικές ρυθμίσεις του προσωπικού που υπάγεται οτην παρούσα.
Αρθρο 3
Επεξεργασία νέου μισθολογίου
Τα μέρη συμφωνούν στη συγκρότηση μικτής επιτροπής, με εναλλασσόμενη προεδρία κάθε πλευράς ανά εξάμηνο και διετή συνολική διάρκεια, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα κατάρτισης νέου κωδικοποιημένου μισθολογίου με ενσωμάτωση των υφιστάμενων επιδομάτων στους βασικούς μισθούς.
Αρθρο 4
Θεσμικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ
Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των ΕΓΣΣΕ, όπως σήμερα ισχύουν, εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους οτην παρούσα μισθωτούς, εκτός εάν ισχύουν ευνοϊκότεροι γι΄ αυτούς αντίστοιχοι όροι.
Αρθρο 5
Συμπληρωματικές διατάξεις
Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ρύθμιση ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν μειώνονται και δεν τροποποιούνται.
Όλες οι διατάξεις της από 29-7-2008 ΣΣΕ (Πρ.Κατ. Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προοτασίας: 101/31.07.08), καθώς και των όμοιων αυτής ρυθμίσεων των προηγουμένων ετών, που αφορούν τους μισθωτούς της παρούσας και δεν τροποποιούνται, εξακολουθούν να ισχύουν.
Αρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01.01.2009 και έχει διάρκεια ενός έτους.