Η ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα , /11/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Τ.Δ/νση: Σταδίου 29

ΤΚ 10110 ΠΡΟΣ : Εθνικό Τυπογραφείο

(για δημοσίευση)

KOIN: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 3790/2009 (Φ.Ε.Κ , 143 Α΄)

Τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 3863/2010 (Φ.Ε.Κ , 115 Α΄) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις , ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».

Τις υπ αριθμ Αποφάσεις Φ80000/οικ2506/150/1-3-2011 (Φ.Ε.Κ 492, Β΄) και Φ80000/6840/383/3-5-2011 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τις οποίες συστάθηκε και συγκροτήθηκε «Διαρκής Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων» στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφαλίσεως.

Το Πόρισμα της ως άνω Επιτροπής.

Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας όπως διατυπώθηκε στο πρακτικό της 14ης Συνεδρίασης της 27-10-2011.

Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα , που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (Φ.Ε.Κ , 98 Α΄)

Τις διατάξεις του π.δ 372/1995 (Φ.Ε.Κ 201 , Α΄) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας , Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ 213/1992 (Φ.Ε.Κ 102 ,Α΄) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Τις διατάξεις της αριθμ.2876/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων»

Τις διατάξεις του π.δ 110/2011 (Φ.Ε.Κ 243 , Α΄) , «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης , Υπουργών , Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες , είναι οι παρακάτω ειδικά απαριθμούμενες :

Α.

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1) Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατομεία πάσης φύσεως, Ασβεστοποιεία Οι με οποιαδήποτε ειδικότητα ή ιδιότητα εργαζόμενοι στην παραγωγική διαδικασία , μέσα στον εργοταξιακό χώρο της εξόρυξης μεταλλευτικών προϊόντων , της καμινείας και του εμπλουτισμού του μεταλλεύματος , όπως ο χώρος αυτός προσδιορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, πλην των φυλάκων, θυρωρών και υπαλλήλων γραφείου

1A) Επιχειρήσεις κατεργασίας του Ξηρού Ασβέστη.

Οι απασχολούμενοι στη φρύξη, κονιοποίηση του Ξηρού Ασβέστη.

2) Οικοδομικές και τεχνικές εργασίες
Όλοι οι ασφαλιζόμενοι, βάσει των άρθρων 35-51 του Κανονισμού Ασφαλίσεως ΙΚΑ εξαιρουμένων των όσων αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 εδάφιο γ αυτού.

3) Τσιμεντοβιομηχανίες

Όλο το απασχολούμενο εντός του εργοστασιακού χώρου προσωπικό

4) Κατεργασία μαρμάρων
Εργατοτεχνίτες κοπής και κατεργασίας μαρμάρων καθώς και οι απασχολούμενοι στην παραγωγή – παρασκευή μαρμαροψηφίδων & μαρμαρόσκονης

5) Επεξεργασία στόκου γύψου Καολίνης -Τάλκ-Θηραϊκής γης

Τριβείς – ψήστες-μυλωνάδες – τροφοδότες

6) Κεραμοποιεία-πλινθοποιεία-αγγειοπλαστεία.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό

7) Φορτοεκφορτώσεις ξηράς και θάλασσας
Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο με την άρση βαρών, χωρίς τη χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων για φόρτωση, εκφόρτωση, στοίβαγμα και ταξινόμηση αυτών

8) Βυρσοδεψία

Εργατοτεχνίτες μεταφοράς, αποξηράνσεως, συντηρήσεως,δεματοποιήσεως & κατεργασίας των ακατέργαστων δερμάτων

9) Σφαγή και εκδορά ζώων και πτηνών

Εργάτες σφαγής, εκδοράς, , καθαρισμού εντέρων και άκρων ζώων ή πτηνών εντός του χώρου των σφαγείων , εργάτες καθαρισμού των χώρων σφαγής

10) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και κατεργασίας σιδήρου, χυτοσιδήρου, χάλυβος και λοιπών μετάλλων

Όλο το προσωπικό που απασχολείται εντός του εργοστασιακού χώρου ,εκτός των υπαλλήλων γραφείου, φυλάκων και επιστατών

11) Υαλουργία
Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτός από διαλογείς, διακοσμητές, εφαρμοστές και καθαριστές σχηματοδοτικών μηχανών

12) Βιομηχανία Παραγωγής Απορρυπαντικών

Εργάτες τροφοδοσίας του απορρυπαντικού μίγματος

13) Παραγωγή διθειούχου άνθρακος

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι χημικοί που εργάζονται στην παραγωγή

14) Παραγωγή ανόργανων οξέων

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό και οι χημικοί που εργάζονται στην παραγωγή

15) Χημική Βιομηχανία και βιοτεχνία παραγωγής και επεξεργασίας χλωρίου
και των παραγώγων αυτού.
Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό (πλην εργατών αυλής ) και οι χημικοί που εργάζονται στην παραγωγή

16) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής
και συσκευασίας χημικών λιπασμάτων

Όλο το προσωπικό που απασχολείται εντός
του εργοστασιακού χώρου πλην των υπαλλήλων γραφείου

17)Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής γεωργικών φαρμάκων

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους παραγωγής και συσκευασίας ,εκτός των υπαλλήλων γραφείου

18) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής φαρμάκων και θειικού αργιλίου , καλλυντικών, αρωμάτων και κτηνιατρικών φαρμάκων
Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους παραγωγής και συσκευασίας , εκτός των υπαλλήλων γραφείου

19) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας οστών

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό παραλαβής , διαλογής και μεταφοράς οστών

20) Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες παραγωγής Οργανικών Χρωμάτων, βερνικιών και μελανών.

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγή και παρασκευή – εκτός των πακεταριστών – τεχνικοί και χημικοί

21) Κλωστοϋφαντουργία και συναφείς εργασίες

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται σε εκκοκκιστήρια , κλωστήρια , υφαντήρια , βαφεία , φινιριστήρια , σχοινοποιϊα , καναβουργία

α. Εκκοκκιστήρια βάμβακος Χειριστές εκκοκκιστικών μηχανών και λίντερ
β. Κλωστήρια

α) Εργατοτεχνίτες σκούτσερ – χαρτζίων – συρτών – κτενιστριών και προγνεστριών, κλώστριες και μπομπινούδες

β) Όλοι οι απασχολούμενοι στη νηματοποίηση και την επεξεργασία των συνθετικών ινών

γ. Υφαντήρια

Υφαντές-Υφάντριες (Βαμβακερών, μαλλίνων, ταπήτων κ.λ.π. ανεξάρτητα της πρώτης ύλης).

δ. Βαφεία
Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στη βαφή και απόπλυση υφασμάτων και νημάτων
ε.Φινιριστήρια

Οι απασχολούμενοι στο κολλάρισμα , οι απασχολούμενοι στα μηχανήματα ΡΑΜΜΑ (κολλάρισμα , στέγνωμα, σιδέρωμα, περιτύλιγμα του υφάσματος).

στ. Σχοινοποιία

Οι απασχολούμενοι σε αντίστοιχες εργασίες των κλωστηρίων και υφαντηρίων, καθώς και οι απασχολούμενοι, γενικά, στην πλύση και λεύκανση

ζ. Καναβουργία
Οι απασχολούμενοι σε σκούτσερ, λανάρα, αλεβίτσα, πλύση και λεύκανση

22) Ηλεκτρομηχανικά πλυντήρια (πλην των οικειακού τύπου χωρητικότητας εκάστου μέχρι 20 κιλών) που λειτουργούν αυτοτελώς ή ως τμήματα κλωστοϋφαντουργίων

Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι σε χώρους πλύσης και λεύκανσης.Σιδερώτριες και διαλογείς ιματισμού απασχολούμενοι υποχρεωτικά και στο πλύσιμο τουλάχιστον κατά το 1/3 της απασχόλησής τους κατά μισθολογική περίοδο.

23) Βιομηχανίες & Βιοτεχνίες παραγωγής ανοργάνων χρωμάτων.

Οι εργατοτεχνίτες που απασχολούνται αποκλειστικά σε τριβεία

24) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες υγρών συσσωρευτών μολύβδου

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό

25) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες κατασκευής πυριμάχων και οξυμάχων υλικών

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην επισκευή βιομηχανικών κλιβανίων και οι κτίστες

26) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες εκρηκτικών υλών και πυριτίδων

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό – χημικοί

26 Α) Συγκρότημα εργοστασίων Υμηττού της ΑΕΕ Πυριτιδοποιείου – Καλυκοποιείου
Εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι απασχολούμενοι εντός του χώρου των τμημάτων Οβιδουργείου, Μηχανουργείου, Καλυκοποιείας , Αυτομάτων Μηχανημάτων ,Πριονίων ,ΠΕΨ (πίεσης εν ψυχρώ)

27) Οινοπνευματοποιία, Οινοποιία,
Ποτοποιία ,Ζυθοποιία

Οι απασχολούμενοι στην πλύση δεξαμενών και στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακος

28) Προσωπικό επιχειρήσεων
απασχολούμενο σε αερολιμένες

Εργαζόμενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολιμένων

29) Αεροπορική Βιομηχανία (κατασκευαστική-επισκευαστική)

Οι απασχολούμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου , εξαιρουμένων υπαλλήλων γραφείου , θυρωρών , φυλάκων , επιστατών

30) Τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί

Τεχνικοί ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών που απασχολούνται στη συντήρηση κεραιών και εικονολήπτες εξωτερικοί με φορητές κάμερες.

31) Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, , Μικροβιολογικά και Βιοχημικά Εργαστήρια, Υγειονομικές Μονάδες Ασφαλιστικών Οργανισμών

Νοσοκόμοι, παρασκευαστές και βοηθοί αυτών , Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών, Συντηρητές Πειραματόζωων, Συσκευαστές ορρών-εμβολίων, παρασκευαστές τραπέζης αίματος καθώς και οι αντίστοιχες ειδικότητες των εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία , καθαρίστριες

32) Ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια

Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις

33) Σταθμοί αναπαραγωγής ζώων

Σταυλίτες , νοσοκόμοι κτηνών , καθαρίστριες των σταθμών αναπαραγωγής ζώων ,παρασκευαστές , επιμελητές πειραμάτων απασχολούμενοι αποκλειστικά στους σταθμούς αναπαραγωγής , απεντομωτές , σπερματολήπτες και σπερματεγχύτες

34) Βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών υλών και πλαστικών ειδών
Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγή και διαμόρφωση πλαστικών , πολυμερισμό πρώτης ύλης , αναμίξεως και μορφοποιήσεως πλαστικών υλών πολυινυλοχλωριδίου και πολυουρεθάνης

35) Καπναποθήκες

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους επεξεργασίας φύλλων καπνού εξαιρουμένων των εμπειρογνωμόνων καπνού

36) Καπνοβιομηχανίες

Οι απασχολούμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου εργατοτεχνίτες εξαιρουμένων εμπειρογνωμόνων καπνού, επιστατών και υπαλλήλων γραφείου

37) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας θείου

Οι εργατοτεχνίτες τμήματος παραγωγής διοξειδίου του άνθρακος και οι σακιστές

38) Εταιρείες πετρελαιοειδών

Οι απασχολούμενοι στον εργοστασιακό χώρο , εκτός από υπαλλήλους γραφείου , διακίνησης και διάθεσης καυσίμων

39) Εταιρείες εμφιάλωσης υγραερίων
Όλοι οι εργαζόμενοι εντός των εγκαταστάσεων εκτός υπαλλήλων γραφείου , φυλάκων , θυρωρών και επιστατών

40) Διυλιστήρια πετρελαίων

Όλοι οι εργαζόμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου

41) Λιμενικοί χώροι

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτός υπαλλήλων γραφείου , φυλάκων και επιστατών

42) Ναυπηγεία

Όλοι οι απασχολούμενοι σε ναυπηγούμενα ή επισκευαζόμενα και μετασκευαζόμενα πλοία και γενικότερα εντός των χώρων των μονίμων , πλωτών δεξαμενών και των ναυπηγικών κλινών

43) Κ.Π.Ε Δημόκριτος της Ε.Ε.Α.Ε
Οι απασχολούμενοι στην Α’ Ζώνη του Κέντρου Πυρηνικής Ενέργειας «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
44) Ιχθυόσκαλες

Όλο το προσωπικό το απασχολούμενο εντός του χώρου ιχθυόσκαλας εκτός Διευθυντών και Διοικητικών Υπαλλήλων

45) Εργοστάσια επεξεργασίας γάλακτος

Το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους χώρους ψύξης προϊόντων

46)Τυροκομεία
Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο χώρο παραγωγής

47) Αλλαντοποιϊα

Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στους θαλάμους ψήσεως, βρασμού και καπνίσματος , καθώς και στα ψυγεία για τη φορτοεκφόρτωση των προϊόντων αλλαντοποιίας

48) Παραγωγή υαλοβάμβακα
Οι απασχολούμενοι στα τμήματα μείγματος , βακελίτη, κλιβάνων , μηχανής ινοποίησης TEL παραγωγής

49) Επιχειρήσεις αφαίρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών
Οι απασχολούμενοι σε εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμίαντου και υλικών που περιέχουν αμίαντο

50) Επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές

Οδηγοί βαρέων φορτηγών άνω των 3.5 τόνων , λεωφορείων , πούλμαν, οχημάτων σταθερής τροχιάς , οδηγοί ταξί νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης , οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων , καθαριστές λεωφορείων

51)Χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων και συναφών ειδών

Οι εργαζόμενοι στους θαλάμους και προθαλάμους ψύξης προϊόντων

52) Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος

Χειριστές αντλιών σκυροδέματος και βοηθοί αυτών, οδηγοί αυτοκινήτων με αναμικτήρα μεταφοράς σκυροδέματος , εργάτες πρέσας και εργάτες εργοταξίου παραγωγής σκυροδέματος

53)Αμαξοποιία

Όλοι οι απασχολούμενοι στο χώρο παραγωγής , εξαιρουμένων των απασχολούμενων στο σέρβις αυτοκινήτων

54)Στρατιωτικές Υπηρεσίες

Πυροτεχνουργοί και ναρκαλιευτές

55) Παραγωγή χυτοπρεσσαριστών αντικειμένων

Οι απασχολούμενοι στο τμήμα των σπαστήρων

56)Βιομηχανία κρέατος

Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εντός των ψυκτικών θαλάμων καθώς και εντός των θαλάμων επεξεργασίας κρέατος (τεμαχισμού κ.λπ)

57) Χημική Βιομηχανία

Όλοι οι εργαζόμενοι στην παραγωγή εκτός των απασχολούμενων στην αποθήκευση πρώτων υλών και διαλυτών των χημικών βιομηχανιών

58) Υπηρεσίες Υγιεινής
Εργατοτεχνίτες υπονόμων (επισκευή ,συντήρηση και καθαρισμός κλειστών αγωγών ακαθάρτων υδάτων σε λειτουργία καθώς και αντλιοστάσια ακαθάρτων υδάτων), εργάτες αποκομιδής, διαλογής, επιστασίας εντός ΧΥΤΑ και καταστροφής απορριμμάτων, εκκένωσης βόθρων, οδοκαθαριστές ,εργαζόμενοι αποκλειστικά σε συνεργεία συντήρησης & καθαρισμού αυτοκινήτων καθαριότητας, εργάτες ψεκασμού εστιών μόλυνσης ,εργάτες αφοδευτηρίων, νεκροπομποί και εκταφείς νεκρών, καθαριστές οστών, σταυλίτες ,εργοδηγοί αποχέτευσης, προσωπικό συντήρησης των αντλιοστασίων αποχέτευσης, εργαζόμενοι στην μονάδα βιολογικού καθαρισμού της Ψυτάλλειας και στα τμήματα εσχάρωσης και εξάμμωσης της Ακροκέραμου Κερατσινίου , οι απασχολούμενοι στα αντλιοστάσια λυμάτων βιολογικών καθαρισμών

59) Παρασκευή αλιπάστων
Όλο το απασχολούμενο στην παρασκευή εργατοτεχνικό προσωπικό

60) Βιομηχανίες και βιοτεχνίες σπορελαιουργίας , πυρηνελαιουργίας , ελαιουργίας και σαπουνοποιίας

Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στα τμήματα παραγωγής

Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η΄ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ
1. Θερμαστές ή αρχιθερμαστές στερεών και υγρών καυσίμων

2. Ματσακονιστές

3.Υφαλοχρωματιστές

4.Συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων και συγκροτήματος λεβητοστασίων

5. Αλιεργάτες

6. Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών μηχανημάτων

7. Απασχολούμενοι σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας κατώτερης των 4 βαθμών Κελσίου

8. Χημικοί, (εκτός των χημικών οινολογικών εργαστηρίων), εργοδηγοί χημικοί, βιοχημικοί

9. Νυχτοφύλακες

10. Λιθοξόοι

11. Δύτες – Σπογγαλιείς

12. Εργάτες φορτηγίδων

13. Κατασκευαστές τσιμεντοπλίνθων, τσιμεντοστύλων, τσιμεντοσωλήνων, πλακών από τσιμέντο

14. Ανελκυστές , καθελκυστές νεωρείων

15. Υποδηματοποιοί – Υποδηματεργάτες

16. Ψήστες

17. Λατζέρηδες

18. Σερβιτόροι με νυχτερινή απασχόληση (απασχολούμενοι τουλάχιστον 3 ώρες μεταξύ της 10ης βραδινής και της 6ης πρωινής της επόμενης μέρας)

19. Αδειούχοι , πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι πρακτικοί Μηχανικοί , συντηρητές βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εργασιών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων , εφόσον οι βιοτεχνικές αυτές επιχειρήσεις διαθέτουν κινητήριες μηχανές με ιπποδύναμη άνω των 40 ίππων

20. Καθαριστές των διπυθμένων και των δεξαμενών των πλοίων

21. Αποκλειστικώς απασχολούμενοι δια μηχανικού αεροεκτοξευτήρος βαφείς (ντουκαδόροι)

22. Αρτεργάτες – Σιμιτεργάτες (ζυμωτές, πλάστες, κλιβανείς, κυλινδριστές, ζυγιστές, πασαδόροι)-Μυλωθροί

23. Καθαριστές – Καθαρίστριες με πλήρη απασχόληση , πλην εκείνων που απασχολούνται σε:
α. γραφεία δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και τις επιχειρήσεις αυτών, ΝΠΙΔ που ανήκουν στο Κράτος , καθώς και στις δημόσιες επιχειρήσεις ,οργανισμούς και Α.Ε και έχουν εργοδότες τους ως άνω αναφερόμενους φορείς
β. γραφεία διοίκησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

24. Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων) – Ρητινοσυλλέκτες

25. Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο αποκλειστικά στα συνεργεία επισκευής λεωφορείων ΟΣΥ Α.Ε και Ο.Α.Σ.Θ.

26. Υδραυλικοί και εγκαταστάτες σωληνώσεων , απασχολούμενοι αποκλειστικά με την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών , υγιεινής και θερμάνσεως των οικοδομών

27. Νεκροπομποί

28. Διαμορφωτές σωλήνων (Σωληνουργοί) πλοίων , εργοταξίων κ.λπ

29. Εργατοτεχνίτες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης σωληνωτών ικριωμάτων

30.Εργάτες ακατέργαστου σιδήρου

31. Ηλεκτρολόγοι πτυχιούχοι και κάτοχοι άδειας που απασχολούνται σε εργοστάσια, μονάδες παραγωγής και εργοτάξια

32.
α. Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης των εναέριων και υπόγειων δικτύων μεταφοράς ενέργειας υψηλής τάσης (άνω των 66000 VOLT), γομωτές –πυροδότες

β. Οι απασχολούμενοι στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ (εναερίτες και υπογείτες κατηγορίας Τ4Α)

γ. Εναερίτες τηλεπικοινωνιακών εταιρειών και οι εργαζόμενοι εντός φρεατίων (μουφαδόροι) τηλεπικοινωνιακών εταιρειών

δ.Συντηρητές κεραιών Στρατιωτικών Μονάδων που απασχολούνται στο αντικείμενο αυτό κατά κύριο λόγο

33. Οι εργαζόμενοι κατά κύριο επάγγελμα ως ψεκαστές φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα θερμοκήπια

34.Ασφαλτοτεχνίτες οδοποιίας στα έργα κατασκευής του οδικού δικτύου και στις οικονομικές μονάδες παραγωγής ασφάλτου
35.Οδηγοί και βοηθοί αυτοκινήτων ασφαλτοδιανομής
36. Μηχανικοί σκαφών αεροψεκασμού

37. Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συγκροτημάτων

38.Μηχανοξουλουργοί , χειριστές ξυλουργικών μηχανημάτων σε επιχειρήσεις κατασκευής επίπλων , κουφωμάτων , παρκετών και λοιπών ειδών από ξύλο

Η Απόφαση αυτή ισχύει από 1/11/2011

H Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γραφείο κ.Υπουργού
Γραφείο κας.Γ.Γραμματέως
Γραφείο κας.Γ.Διευθύντριας Κ.Α
Γραφείο κας.Γ.Διευθύντριας Δ.Υ
Όλες τις Διευθύνσεις της ΓΓΚΑ & Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης