Διευκρινίσεις θεμάτων που αφορούν το τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ – Συμπλήρωση-Τροποποίηση του υπ’αριθμ. Τοο/530/8/25‐11‐2011 Γενικού Εγγράφου της Δ/σης ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Καρρά Ξ.
Βλατάκης Ι.
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251210 52 15 251
210 52 15 245210 52 15 245 FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα 1/8/2012

Αριθμ. Πρωτ. ΤΟΟ/530/5

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ:

Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις θεμάτων που αφορούν το τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ – Συμπλήρωση-Τροποποίηση του υπ’αριθμ. Τοο/530/8/25‐11‐2011 Γενικού Εγγράφου της Δ/σης ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ »

Σχετ. : 1.Η υπ’αριθ. Φ.45/οικ.1939/30-10-2002 Ερμηνευτική Εγκύκλιος της ΓΓΚΑ
2.Το υπ’αριθμ. Τοο/530/8/25-11-2011 Γενικό Έγγραφο της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με το ανωτέρω σχετικό Γενικό Έγγραφο κοινοποιήθηκε η διετής Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του εν γένει προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο) για τα έτη 2010 και 2011 καθώς και τα ανώτατα και κατώτατα όρια ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των εισφορών υπέρ των κλάδων Κύριας Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης των ασφαλισμένων του τ.
ΤΣΕΑΠΓΣΟ και δόθηκαν οδηγίες για την καταχώρηση αναδρομικών στην ΑΠΔ και καταβολή εισφορών που αντιστοιχούν σε διαφορές αποδοχών σύμφωνα με τη νέα Σ.Σ.Ε.

1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΔ

Οι διαφορές αποδοχών και των εισφορών που προκύπτουν από την αύξηση του ανώτατου και κατώτατου ορίου μισθών και αφορούν στους κλάδους Κύριας Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης ( ΚΠΚ 1011),θα καταχωρούνται σε χωριστή στήλη του εντύπου της ΑΠΔ με τύπο αποδοχών «84» και όχι με τύπο αποδοχών «09» όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στο υπ’αριθμ. Τοο/530/8/25‐11‐2011 Γ.Ε , χωρίς να συμπληρώνονται τα πεδία 27,28,29,37 και 38. Απαραιτήτως πρέπει να συμπληρώνονται τα πεδία 33, 34 και 35.

Ο τύπος αποδοχών «09» θα χρησιμοποιείται όταν καταχωρούνται αναδρομικές αποδοχές που αφορούν στον κλάδο ασθενείας σε είδος και χρήμα (ΚΠΚ127) , λαμβάνοντας υπόψη το ανώτατο όριο αποδοχών του ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ ( μηνιαίος μισθός 2432,25 Ευρώ όπως ισχύει σήμερα) .

2. ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ «ΠΑΛΑΙΩΝ» ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους, οι οποίοι προσελήφθησαν σε Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Σωματεία ή Συνδέσμους αυτών, κ.λ.π. προ της ένταξης του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ στο ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ (δηλ. πριν την 1/8/2007) και συνεχίζουν απασχολούμενοι και μετά την ένταξη, με την υπ’αριθμ. Φ10023/17105/1054/6‐7‐07 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας , όπως είναι γνωστό , καθορίστηκαν τα εξής:

Α) Διατήρηση μέχρι 31/7/2012 των ποσοστών ασφάλισης Κλάδου Κύριας Σύνταξης , όπως ίσχυαν στο εντασσόμενο στο ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ Ταμείο και συγκεκριμένα 10% για τον ασφαλισμένο και 15% για τον εργοδότη. (Διευκρινίζουμε ότι, η διατήρηση του ποσοστού εργοδοτικής εισφοράς 15% ισχύει μέχρι 31/7/2018 και από 1/8/2018 και εφεξής διαμορφώνεται σε 13,33%).

Β) Σταδιακή μείωση , από 1/8/2012 , των ανωτέρω ποσοστών, ώστε από 1/8/2018 να είναι ίδια με τα ισχύοντα για το ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ ποσοστά ασφάλισης Κλάδου Κύριας Σύνταξης ( η σταδιακή μείωση αφορά μόνο το ποσοστό του ασφαλισμένου ‐ σχετ. η υπ’αριθμ.61/2008 εγκ.) .

Κατά συνέπεια, υπενθυμίζουμε ότι , τα ποσοστά ασφάλισης Κλάδου Κύριας Σύνταξης για τα ανωτέρω πρόσωπα διαμορφώνονται βάσει της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης ως εξής:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

% ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ% ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Από 1/8/2007 έως 31/7/201210%15%
Από 1/8/2012 έως 31/7/20159%15%

Ο νέος Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) που θα χρησιμοποιηθεί είναι ο 1012.

Διευκρινίζουμε ότι, η σταδιακή μείωση των ποσοστών του Κλάδου Κύριας Σύνταξης αφορά μόνο τους «παλαιούς» ασφαλισμένους δεδομένου ότι, για τους «νέους» ασφαλισμένους οι οποίοι κατά την ημερομηνία ένταξης του Κλάδου Σύνταξης του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ ήταν ασφαλισμένοι του εντασσόμενου κλάδου , το ποσοστό ασφάλισης κλάδου Κύριας Σύνταξης ανέρχεται
συνολικά σε 20% , με επιμερισμό 6,67% ασφαλισμένου και 13,33 % εργοδότη.

3. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ‐ΕΤΑΜ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/8/2007 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Με αφορμή πολλά ερωτήματα Υποκ/των μας ,όσον αφορά την υπαγωγή στην ασφάλιση είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε με αυτές του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ, των προσώπων που απασχολούνται ή θα απασχοληθούν σε συνεταιριστικές οργανώσεις και προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση επί του θέματος, κρίθηκε απαραίτητο να διευκρινιστούν τα εξής :

Όπως είναι γνωστό ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης του πρώην ΤΣΕΑΠΓΣΟ εντάχθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/8/2007 , σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3029/2002 και ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του πρώην Ταμείου εντάχθηκε από 1/12/2007 στο ΕΤΕΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3607/2007.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6 του Ν.3029/02, από την ημερομηνία ένταξης οι νέοι εργαζόμενοι οι οποίοι ασφαλίζονταν στον
κλάδο σύνταξης του τ. Ταμείου , ασφαλίζονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διέπονται από την νομοθεσία του.
Από την ίδια ημερομηνία οι ήδη ασφαλισμένοι του ενταχθέντος Ταμείου ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης , από τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΤΣΕΑΠΓΣΟ όπως ισχύει μετά το
Ν.2084/92 και τις διατάξεις του Ν.3029/02.

Κατά συνέπεια ,διευκρινίζουμε ότι , οι νέοι εργαζόμενοι δηλ. αυτοί που προσλαμβάνονται και αναλαμβάνουν εργασία από την 1/8/2007 και εφεξής σε συνεταιριστική οργάνωση και οι οποίοι είχαν ασφαλιστεί στο τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ στο παρελθόν (λόγω προηγούμενης
απασχόλησής τους σε συνεταιριστική οργάνωση) υπάγονται για την νέα τους αυτή εργασία υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διέπονται από την νομοθεσία του.

Σημειώνουμε δε ότι, την άποψη αυτή συμμερίζεται και η ΓΓΚΑ όπως αυτή διατυπώνεται στην υπ’αριθμ. Φ45/οικ.1939/30-10-2002 ερμηνευτική εγκύκλιό της.

Εκκρεμείς ασφαλιστικές περιπτώσεις θα αντιμετωπίζονται οίκοθεν από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Εσόδων σύμφωνα με τα παρόν έγγραφο, με το οποίο τροποποιείται το υπ’αριθμ. Τοο/530/8/25-11-2011 προγενέστερο Γ.Ε.

4. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Στις καταστατικές διατάξεις του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ δεν υπήρχε ρητή αναφορά σχετικά με το χρόνο παραγραφής των εισφορών του τ.
Ταμείου και κατά συνέπεια εφαρμόζονταν οι διατάξεις του άρθρου 249 του Α.Κ. που προβλέπει εικοσαετή παραγραφή.

Ως εκ τούτου όσον αφορά την παραγραφή του δικαιώματος του Ιδρύματος για την είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές χρονικής περιόδου από της συγχωνεύσεως και μετά δηλ. από 1/8/2007 και μετά ισχύει η 10ετής παραγραφή, όπως και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2) Για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές χρονικής περιόδου πριν τη συγχώνευση , εφόσον η 20ετής παραγραφή συμπληρώνεται πριν την παρέλευση της 10ετίας από 1/8/2007 δηλ. πριν την 31/12/2017 , οι εισφορές κανονικά θα παραγράφονται με τη συμπλήρωση της 20ετίας.

3) Για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές χρονικής περιόδου πριν τη συγχώνευση , εφόσον η 20ετής παραγραφή συμπληρώνεται μετά την παρέλευση 10ετίας από 1/8/2007 δηλ. μετά την 31/12/2017, οι εισφορές θα παραγράφονται στα τέλη της 10ετίας δηλ. την 31/12/2017 .
(Σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με τα υπ’αριθμ. Ε13/3/21-10-1999 και Ε13/10/30-11-1998 Γενικά Εγγραφα της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ