Κοινοποίηση οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. περί της Κατάταξης των φυσικών προσώπων κρεοπωλών στην 25 ασφαλιστική κλάση για τα έτη 2011 και 2012.Αθήνα, 01/08/2011

Αριθμ. Πρωτ. Τ01/662/3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

10241 – Αθήνα

Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 237

FAX : 210 52 23 228

E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. περί της Κατάταξης των φυσικών προσώπων κρεοπωλών στην 25 ασφαλιστική κλάση για τα έτη 2011 και 2012».

Σχετ.: το με αριθμ. πρωτ. 11776/29.6.2012 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., με συνημμένες τις 181/Σ.45/9-12-10 (Φ.Ε.Κ. 81/11, τ.Β΄) και 147/Σ.40/21-12-11 (Φ.Ε.Κ. 3259/11 τ.Β΄) αποφάσεις Δ.Σ. αυτού , με τις οποίες αποφασίστηκε η κατάταξη στις ίδιες ασφαλιστικές κλάσεις με αυτές των ετών 2010 και 2011 αντίστοιχα, δηλαδή την 25η κλάση, των Κρεοπωλών, ως φυσικά πρόσωπα των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Κρήτης και Αλεξανδρούπολης, ως βάση υπολογισμού και καταβολής των εισφορών τους στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε ότι ׃

α) Ο υπολογισμός των σχετικών εισφορών προσδιορίζεται κάθε φορά από την σχέση: Τ.Η. της ασφαλιστικής κλάσης Χ 25 ημέρες Χ 6% (ποσοστό εισφοράς).

β) Για τα έτη 2011 και 2012 δεν επήλθε καμμία μεταβολή στις ασφαλιστικές κλάσεις των ημερησίων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων και παραμένουν ως αυτές είχαν διαμορφωθεί τα έτη 2010 και 2011 αντίστοιχα (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. εγκύκλιο 10/11, εγκύκλιο 11/12).

Τέλος, παρακαλείται η Π.Ο.Κ.Κ., όπως συμβάλλει με το πιο πρόσφορο τρόπο στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών της, για την κατάταξη αυτών στην ίδια ασφαλιστική κλάση με αυτήν του 2010 (25η), για τα έτη 2011 και 2012.

Περαιτέρω διευκρινήσεις και οδηγίες επί του ανωτέρω θέματος θα παρέχονται από το Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ