Εργαζόμενοι σε Επιχειρήσεις που ολικά ή μερικά εξαιρέθηκαν οποτεδήποτε από το Δημόσιο Τομέα εξακολουθούν να έχουν την ιδιότητα Συνταξιούχου δημόσιου τομέαΑθήνα, 1 / 3 /2012
Αριθ. Πρωτ. Σ81/10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185
FAX: 2105230046
e-mail : diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Εργαζόμενοι σε Επιχειρήσεις που ολικά ή μερικά εξαιρέθηκαν οποτεδήποτε από το Δημόσιο Τομέα εξακολουθούν να έχουν την ιδιότητα Συνταξιούχου δημόσιου τομέα»
Σχετ: Σ81/16/20.4.2004 ( επαναπροσδιορισμός του όρου «συνταξιούχος του δημόσιου τομέα»

Mε τις διατάξεις των παρ. 1 και 5 του άρθρ. 58 του π.δ. 1041/1979, όπως ισχύουν, δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος (μολονότι καταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές) στο Δημόσιο αλλά και στους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς, ο διανυθείς χρόνος ασφάλισης λόγω εργασίας, μετά τη συνταξιοδότηση των συνταξιούχων γενικά του Δημοσίου ή του δημοσίου τομέα σε επιχειρήσεις του τομέα αυτού.

Επίσης οι προαναφερόμενοι συνταξιούχοι, που δεν έχουν προβεί σε αναστολή της σύνταξής τους και μετά τη συνταξιοδότηση απασχολούνται στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υπόκεινται στους θεσπιζόμενους με τη διάταξη της παρ. 14 του άρθρ. 8 του ν. 2592/1998 περιορισμούς.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Α. Με το με αριθ. Σ81/16/ 20.04.2004 Γενικό έγγραφο και σύμφωνα με την με αριθ. 535/1991 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., έχει οριστεί πως για το χαρακτηρισμό δικαιούχου ως «συνταξιούχος του δημόσιου τομέα », κριτήριο είναι ο περισσότερος χρόνος ασφάλισης από τον συνολικά πραγματοποιηθέντα, να αφορά εργασία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο Τομέα, ενώ αν συμβαίνει το αντίθετο τότε στο δικαιούχο προσδίδεται η ιδιότητα – χαρακτηρισμός , «συνταξιούχος ιδιωτικού τομέα».

Β. Επίσης είχε γίνει δεκτό ότι χρόνος σε υπηρεσία που ανήκε στον Ε.Δ.Τ. και στη συνέχεια από κάποια χρονική στιγμή και μετά αυτή η υπηρεσία εξήλθε- εξαιρέθηκε του Ε.Δ.Τ., το χρονικό αυτό διάστημα θα αφαιρείται προκειμένου να προσδιοριστεί αν τελικά ο χρόνος της εργασίας που παρασχέθηκε στο δημόσιο τομέα είναι ο περισσότερος, ώστε να εξακριβωθεί η ιδιότητα του δικαιούχου ως «συνταξιούχου του δημόσιου τομέα» ή όχι.

ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΒΑΣΕΙ ΝΕΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ:

Το Ε΄τμήμα του Ν.Σ.Κ. αποφάνθηκε με την 310/2011 γνωμοδότησή του αναφορικά με το ζήτημα της περικοπής του ποσού της σύνταξης ( κατά 70%) και της αναγνώρισης ως συντάξιμου του χρόνου ασφάλισης όσων έχουν την ιδιότητα του «συνταξιούχου Δημοσίου», οι οποίοι εξακολουθούν και μετά τη συνταξιοδότησής τους να εργάζονται στο τομέα αυτό ή και σε επιχειρήσεις που εξήλθαν του δημόσιου τομέα.

Με το με αριθ. Φ80000/19156/1272/5.9.2011 έγγραφό της, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μας διαβίβασε την ανωτέρω γνωμοδότηση, η οποία έγινε αποδεκτή στο σύνολό της από τον Υπουργό.

Σύμφωνα με αυτήν για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 58 του Π.Δ. 1041/1979 και του άρθρ. 14 παρ. 8 του Ν. 2592/1998 στους απασχολούμενους και μετά τη συνταξιοδότησής τους, συνταξιούχους της ανωτέρω κατηγορίας, πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες δύο κοινές προϋποθέσεις:

Α. Η ιδιότητά τους ως συνταξιούχων γενικά ( ήτοι, οι εξ ιδίου δικαιώματος όσο και οι κατά μεταβίβαση συντ/χοι από 8.11.1984) του Δημοσίου ή του δημόσιου τομέα του άρθρ. 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 και

Β. Η πρόσληψή τους ή η ανάληψη εκ μέρους τους υπηρεσίας σε θέσεις και πάλι του συγκεκριμένου αυτού δημόσιου τομέα (του άρθρ. 1 παρ. 6 του Ν.1256/1982).

Παράλληλα διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα «συνταξιούχου δημοσίου τομέα» εξακολουθεί να φέρει κάποιος που εργάστηκε διαδοχικά στον ιδιωτικό τομέα και σε μία από τις Ανώνυμες Εταιρίες του Ν. 3429/2005, η οποία κάποτε υπάχθηκεεκ των χαρακτηριστικών της στο δημόσιο τομέα της παρ. 6 του άρθρ. 1 του Ν. 1256/1982, δεδομένου ότι ο περισσότερος χρόνος ασφάλισής του παρασχέθηκε στην εταιρία αυτή, χωρίς να ασκεί καμία επιρροή, το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρία μεταγενέστερα εξήλθε από τον δημόσιο τομέα, συνεπεία των διατάξεων του άρθρ. 15 του Ν. 3429/2005, ή άλλου ενδεχομένως νόμου.

Από την άλλη μεριά και η απασχόληση συνταξιούχου του Δημοσίου ή του δημόσιου τομέα σε τέτοιες ανώνυμες εταιρίες – πρώην ενταχθείσες στο δημόσιο τομέα της παρ. 6 του άρθρ. 1 του Ν. 1256/1982 και ήδη εξαιρούμενες από αυτόν – θεωρείται παροχή υπηρεσίας σε θέσεις του «δημόσιου τομέα», με συνέπεια να πληρούται και η 2η (Β) εκ των ανωτέρω κοινών προϋποθέσεων για την εφαρμογή περιορισμών του ποσού της σύνταξης που τάσσουν οι διατάξεις του άρθρ. 8 παρ. 14 Ν. 2592/1998.

Επομένως για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 και 5 του άρθρ. 58 του π.δ. 1041/1979 όπως ισχύουν, καθώς και αυτών του άρθρ. 14 παρ. 8 του Ν. 2592/1998, ως δημόσιος τομέας εξακολουθεί να θεωρείται «εσαεί» εκείνος της παρ. 6 του άρθρ. 1 του Ν. 1256/1982 και η διάταξη του άρθρ. 15 του Ν. 3429/2005 (αποδέσμευση από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα) σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

1. Αυτός που εργάσθηκε αποκλειστικά ( καθ΄όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου) σε επιχείρηση του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρ. 1 του Ν. 1256/1982 και συνταξιοδοτήθηκε είτε:

• Πριν την έξοδο ( δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3429/2005 ή άλλων διατάξεων) της επιχείρησης αυτής από τον εν λόγω δημόσιο τομέα, είτε

• Μετά την έξοδό της από τον τομέα αυτό ( ήτοι μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3429/2005), θεωρείται «συνταξιούχος του δημόσιου τομέα».

Κατά συνέπεια δεν τίθεται καν θέμα σύγκρισης του διανυθέντος χρόνου στην επιχείρηση όσο αυτή υπαγόταν στο δημόσιο τομέα του Ν.1256/1982 με αυτόν που διανύθηκε από τον εργαζόμενο στην επιχείρηση, ενόσω πλέον αυτή είχε εξαιρεθεί του δημοσίου τομέα κατά τις διατάξεις του Ν. 3429/2005, δεδομένου ότι ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται ενιαίος και παρασχεθείς στο σύνολό του στο δημόσιο τομέα.

2. Οι περικοπές του ποσού της σύνταξης κατά το άρθρ. 8 παρ. 14 του 2592/1998 των χαρακτηριζομένων, ως «συνταξιούχων του δημοσίου τομέα», ανωτέρω προσώπων εξακολουθούν να καταλαμβάνουν και όλα εκείνα τα πρόσωπα, τα οποία μετά την συνταξιοδότησή τους από ασφ/κους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναλαμβάνουν εργασία ή προσλαμβάνονται σε θέσεις επιχείρησης που υπαγόταν αρχικώς στο δημόσιο τομέα της παρ.6 του άρθρ. 1 του Ν. 1256/1982 και η οποία στη συνέχεια εξήλθε από αυτόν, είτε λόγω εξαγοράς της από ιδιώτη, είτε λόγω εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3429/2005, με το αιτιολογικό ότι οι θέσεις αυτές θεωρούνται «εσαεί» θέσεις του «δημόσιου τομέα» .

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

α. Εργαζόμενος στην ΔΕΣΦΑ Α.Ε. κατά το μεγαλύτερο διάστημα του εργασιακού του βίου, συνταξιοδοτείται από 15.12.2009 ( δηλαδή μετά τις 27.12.2005, οπότε και εξήλθε η ανωτέρω επιχείρηση από το Δημόσιο Τομέα), και συνέχισε εργαζόμενος μετά τη συνταξιοδότησή στην ίδια επιχείρηση.

Αυτός είναι συνταξιούχος του Δημόσιου τομέα, και συνεχίζει να εργάζεται στο Δ.Τ. , αν και η επιχείρηση στην οποία συνεχίζει εργαζόμενος και μετά τη συνταξιοδότησή του, έχει ήδη εξαιρεθεί από το Δημόσιο Τομέα.

β. Εργαζόμενος για κάποια χρόνια στον Ιδ. Τομέα και κατά το περισσότερο χρόνο του εργασιακού του βίου στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδας Α.Ε. , συνταξιοδοτείται στις 10.3.2009. Από τις 27.12.2005 που η ανωτέρω εταιρία εξήλθε του Δ.Τ. το χρονικό διάστημα από την ανωτέρω ημερομηνία μέχρι την αποχώρηση θα θεωρηθεί ως διανυθέν στον Ε.Δ.Τ.

γ. Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα από το 1976 έως το 1989, ( ήτοι 13 συνεχή έτη), στη συνέχεια από το 1990 αναλαμβάνει εργασία στην Γενική Μεταλλευτική ΛΑΡΚΟ Α.Ε. μέχρι και το 2010, (ήτοι για 20 συνεχή έτη). Η εν λόγω επιχείρηση εξήλθε του Δημοσίου Τομέα στις 27.12.2005, άρα από το συνολικό διάστημα εργασίας του στην επιχείρηση, τα τελευταία 5 έτη πριν τη συνταξιοδότησή του, ήτοι από 27.12.2005 έως το 12ο του 2010, η επιχείρηση ήταν εκτός του Δημόσιου Τομέα. Το διάστημα αυτό των 5 ετών που εργαζόταν στην επιχείρηση ενόσω αυτή είχε εξέλθει του Δ.Τ. δε θα θεωρηθεί χρόνος διανυθείς στον ιδιωτικό τομέα και δεν θα προστεθεί στο διάστημα των 13 ετών που εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα από το 1976 έως το 1989, παρά θα θεωρηθεί όλος ο χρόνος εργασίας του στην επιχείρηση ΛΑΡΚΟ Α.Ε. ως χρόνος παρασχεθείς στο Δ.Τ. και επομένως αφού ο παρασχεθείς χρόνος στο Δ.Τ. αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο διάστημα του εργασιακού του βίου ( 20 έτη) σε σχέση με το διάστημα των 13 ετών που εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα-εκτός επιχείρησης ΛΑΡΚΟ-, αυτός θεωρείται συνταξιούχος του Δ.Τ.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

Οι περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν χαρακτηριστεί ως εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να επανεξεταστούν, και γι αυτόν τον σκοπό θα σας σταλούν από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ καταστάσεις ώστε να ελεγχθεί αν στις εν λόγω περιπτώσεις θα παραμείνει η μείωση του άρθρου 63 του ν.2676/1999 ή αν θα πρέπει να εφαρμοστούν οι περιορισμοί του άρθρ. 14 παρ. 8 του ν. 2592/1998.

Στη περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι πρέπει να γίνει η αναγγελία τους ως συνταξιούχων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που εξακολουθούν εργαζόμενοι στον Ε.Δ.Τ. και άρα θα έπρεπε να παρακρατείται μεγαλύτερο ποσό από τη σύνταξη, η νέα παρακράτηση θα γίνει από τον 3ο του 2012.

Με αφορμή την επανεξέταση των εργαζόμενων συνταξιούχων θα πρέπει επίσης να εντοπίσετε τις περιπτώσεις που έχουν αναγγελθεί με Νομική Βάση 0 (μηδέν) και να τις αναγγείλετε με τις νέες ενδείξεις για τους εργαζόμενους συνταξιούχους.

Η Γενική Δ/ντρια Ασφ/κων Υπηρεσιών
Χαρίκλεια Γδοντάκη