Αναγνώριση των πλασματικών χρόνων των άρθρων 39 & 40 του ν. 3996/2011, από τους υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ν. 3163/55, στην περίπτωση που επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1846/51 (διατάξεις κοινών ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΣΕΙΣ:- ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.
– ΠΑΡΟΧΩΝ
-ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: – ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
– ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
– ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: – Χαλκοκονδύλη 17
– Αγίου Κων/νου 8
(10241) ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Τρουβάς Χαρίλαος
Π. Δάβου
Ξ. Καρρά
Αριθ. Τηλ.: 210 6783605
210 5215189
210 5215251
FAX: 2105230046
e-mail : diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση των πλασματικών χρόνων των άρθρων 39 & 40 του ν. 3996/2011, από τους υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ν. 3163/55, στην περίπτωση που επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1846/51 (διατάξεις κοινών ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Αναφορικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων των άρθρων 39 και 40 του Ν. 3996/2011 από τους υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ν. 3163/1955, εφόσον επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν με τις κοινές διατάξεις του Α.Ν. 1846/1951, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 11 του Ν. 4277/1962, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 4 του Ν.Δ/τος 4579/1966, στους υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και στους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ν. 3163/1955, παρέχεται το δικαίωμα, κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία, να επιλέγουν για τη συνταξιοδότησή τους την εφαρμογή είτε των υπαλληλικών διατάξεων του Ν. 3163/1955 είτε των διατάξεων του Α.Ν. 1846/1951 με τις οποίες συνταξιοδοτούνται οι κοινοί ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον βέβαια πληρούν τις απαιτούμενες από αυτές νόμιμες προϋποθέσεις.

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτουν τα ακόλουθα:

α) το δικαίωμα επιλογής παρέχεται στους υπαλλήλους που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3163/1955 και του Ν.Δ/τος 4277/1962, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα,

β) το δικαίωμα επιλογής ασκείται μόνο μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης και την έξοδο από την Υπηρεσία και μόνο για μία φορά και δεν μπορεί να ασκηθεί εάν ο υπάλληλος εισέπραξε τη σύνταξη που χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων του Ν. 3163/1955, έπειτα από επιλογή του.

γ) για να κινηθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η διοικητική διαδικασία απαιτείται αίτηση του υπαλλήλου στην οποία θα επισυνάπτεται έντυπη δήλωσή του, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τη δήλωση της βούλησης αυτού για τη χορήγηση της σύνταξης με τις κοινές διατάξεις,

δ) η επιλογή των κοινών διατάξεων προϋποθέτει δυνατότητα θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις αυτές (ηλικία, χρόνος ασφάλισης),

ε) για τη συνταξιοδότηση των προσώπων αυτών με τις κοινές διατάξεις του Α.Ν. 1846/1951, λαμβάνεται υπόψη τόσο ο χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του ΙΚΑ για τον κλάδο συντάξεως με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, όσο και ο χρόνος που αναγνωρίζεται σαν συντάξιμος με τις διατάξεις του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος, ο οποίος όμως, όπως ορίζουν οι διατάξεις, πρέπει να προκύπτει από αναγνωριστική απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Δ/ντή Συντάξεων Προσωπικού , παλαιότερα Σ.Α.Σ.), που διαπιστώνει τη συνδρομή των προϋποθέσεων αναγνώρισης του χρόνου αυτού και ορίζει το ποσό εξαγοράς και τον τρόπο εξόφλησής του.

2. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3163/1955, του Ν.Δ. 4277/1962 και του Ν.Δ. 4579/1966, ερμηνεύθηκε ότι από το συνδυασμό τους προκύπτει η βούληση του νομοθέτη να καθιερώσει υπέρ αυτού του προσωπικού, χωρίς διακρίσεις από τους κοινούς ασφαλισμένους, το δικαίωμα όπως, κατά την έξοδό του από την υπηρεσία επιλέγει την απονομή της ευνοϊκότερης σύνταξης. Το δικαίωμα της επιλογής ασκείται από τον ενδιαφερόμενο μετά από στάθμιση, με ευθύνη του, ότι η χορήγηση της σύνταξης με κοινές διατάξεις τον συμφέρει.

3. Έτσι, οι ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις προβλέπουν την υπαγωγή του προσωπικού αυτού και των κοινών ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε κοινό συνταξιοδοτικό καθεστώς με όμοιες ρυθμίσεις και συνεπώς, οι διατάξεις του άρθ. 39 και 40 του Ν. 3996/2011 για αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης αφορούν τόσο τους κοινούς ασφαλισμένους όσο και τους υπαλλήλους του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Κατά το γράμμα μάλιστα των διατάξεων, δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ των κοινών ασφαλισμένων και των υπαλλήλων του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με τις κοινές διατάξεις.

4. Από το πνεύμα και το σκοπό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι, η ρύθμιση αυτή, δηλαδή η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης με τις εν λόγω διατάξεις (άρθ. 39 και 40 του Ν. 3996/2011) δίνεται από 1/1/2011 και εξής και στους υπαλλήλους που υπάγονται στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ν. 3163/1955 και του Ν.Δ/τος 4277/1962.

Η δυνατότητα αυτή θα ισχύει μόνο για αυτούς που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις κοινές διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με προϋποθέσεις που ισχύουν από 1/1/2011 και μετά σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 10 του Ν. 3863/2010.

Εξάλλου, με βάση την ερμηνεία και την ανάλυση των προαναφερομένων διατάξεων, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.9240/597/11.8.2011 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α., τη σχετική δυνατότητα έχουν και υπάλληλοι οι οποίοι αν και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις κοινές διατάξεις μέχρι 31/12/2010, θα επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις του άρθ. 10 του Ν. 3863/2010 (αύξηση ηλικιακών ή χρονικών προϋποθέσεων).

Αντίθετα, όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011, με διατάξεις που δεν τροποποιούνται με το άρθρο 10 του Ν. 3863/2010, δεν έχουν το σχετικό δικαίωμα αναγνώρισης.

Ο αναγνωριζόμενος χρόνος λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.

Το σχετικό αίτημα για την αναγνώριση θα συνυποβάλλεται με την αίτηση για συνταξιοδότηση με τις κοινές διατάξεις, αφού έχει προηγηθεί η παραίτηση του υπαλλήλου και η επιλογή του να συνταξιοδοτηθεί με τις κοινές διατάξεις του
Α.Ν. 1846/1951 αντί εκείνων του ειδικού καθεστώτος του Ν. 3163/1955.

Μετά την υποβολή της αίτησης, τα αρμόδια όργανα απονομής της σύνταξης θα πρέπει να αναζητήσουν τυχόν αναγνωριστικές πράξεις από το αρχείο της Δ/νσης Συντάξεων Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.

Στη συνέχεια θα αποστέλλεται ενημερωτικό σημείωμα στο τμήμα εσόδων του υποκαταστήματος του τόπου κατοικίας, μαζί με το αντίγραφο της αίτησης για σύνταξη στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το αίτημα για αναγνώριση και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, ακόμη και πράξεις αναγνώρισης της Δ/νσης Συντάξεων Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ρητά εάν ο υπάλληλος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 και μετά, με βάση τις διατάξεις του άρθ.10 του Ν. 3863/2010.

Ακόμη το ανωτέρω σημείωμα θα πρέπει να αναφέρει και αν ο υπάλληλος, παρά το γεγονός ότι θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν την 1/1/2011, επιλέγει να συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 και μετά, με βάση τις διατάξεις του άρθ.10 του Ν. 3863/2010 (για όσες περιπτώσεις ισχύει αυτό).

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ

Η καταβολή του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης με έκπτωση 15%, είτε με παρακράτηση του ¼ του ποσού της σύνταξης (ή του 1/3 του ποσού σε περίπτωση αναγνώρισης της στρατιωτικής υπηρεσίας).

Η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου πραγματοποιείται με έκδοση απόφασης, επί της υποβληθείσας σχετικής αίτησης, από τον Διευθυντή του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Όσον αφορά δε το συνολικό χρόνο ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί, τη διαδικασία αναγνώρισης και υπολογισμού του ποσού της εξαγοράς ( ποσοστά , αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη κλπ.) καθώς επίσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε μία αναγνώριση, οδηγίες έχουν παρασχεθεί από την Υπηρεσία μας με σχετικές εγκυκλίους (όπως με την υπ ’αριθμ. εγκύκλιο 12/11 για αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, με την υπ’αριθμ. εγκύκλιο 13/11 για αναγνώριση χρόνου σπουδών, με την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 65/11 για αναγνώριση κενών διαστημάτων ασφάλισης, με την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 77/11 για αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών κλπ.).

Ευνόητο είναι ότι, αιτήσεις για αναγνώριση που έχουν υποβληθεί πριν από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης των αναφερόμενων στο θέμα υπαλλήλων, θα κριθούν μετά τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης και την επιλογή για συνταξιοδότηση με τις κοινές διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Το ποσό δε, σύμφωνα με το οποίο θα υπολογιστεί η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου θα ανέλθει σ’ αυτό που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση με τις κοινές διατάξεις.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΓΡΑΜΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ