Α) Προσδιορισμός του ποσοστού μείωσης στη μειωμένη σύνταξη που χορηγείται σε γυναίκες ασφαλισμένες που εμπίπτουν στα μεταβατικά όρια ηλικίας των διατάξεων του ν. 3863/2010 (παρ. 11 και 13), όπως ισχύουν. Τροποποίηση της εγκυκλίου 73/2011. Β) Μη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011 από γυναίκες που την 31/12/2010 είχαν συμπληρώσει το 55ο ή το 60ό έτος της ηλικίας τους. Γ) Καθορισμός του ορίου ηλικίας προκειμένου να χορηγηθεί δεύτερη σύνταξη με τις διατάξεις περί ΚΒΑΕ σε γυναίκες, ασφαλισμένες πριν από την 01/01/1993, που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3996/2011 (άρθ. 42 παρ. 5) Δ) Χρονικός εντοπισμός των πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011. Συμπληρωματικές οδηγίεςΑθήνα, 05/07/2012
Αριθ. Πρωτ.Σ40/207

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189
FAX: 2105230046
e-mail : diefpar@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑΤΑ: Α) Προσδιορισμός του ποσοστού μείωσης στη μειωμένη σύνταξη που χορηγείται σε γυναίκες ασφαλισμένες που εμπίπτουν στα μεταβατικά όρια ηλικίας των διατάξεων του ν. 3863/2010 (παρ. 11 και 13), όπως ισχύουν. Τροποποίηση της εγκυκλίου 73/2011.
Β) Μη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011 από γυναίκες που την 31/12/2010 είχαν συμπληρώσει το 55ο ή το 60ό έτος της ηλικίας τους.
Γ) Καθορισμός του ορίου ηλικίας προκειμένου να χορηγηθεί δεύτερη σύνταξη με τις διατάξεις περί ΚΒΑΕ σε γυναίκες, ασφαλισμένες πριν από την 01/01/1993, που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3996/2011 (άρθ. 42 παρ. 5)
Δ) Χρονικός εντοπισμός των πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011. Συμπληρωματικές οδηγίες.

Σχετικά: Οι εγκύκλιοι με αρ. εγκύκλιο 57/10, εγκύκλιο 73/11 & εγκύκλιο 40/12 και το με αρ. πρωτ. Σ40/21/17-2-2011 Γενικό Έγγραφο.

Με το παρόν έγγραφο κοινοποιούνται οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων επί των ανωτέρω α’, β’, και γ’ θεμάτων, με αφορμή σχετικά ερωτήματα της Υπηρεσίας μας.

Επίσης, διευκρινίζεται το ζήτημα της τοποθέτησης των πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011 ως προς το συνολικό χρόνο ασφάλισης, προκειμένου να μην επηρεάζει δυσμενώς τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.

Α. Προσδιορισμός του ποσοστού της μείωσης της σύνταξης για τις ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης, κατά το μεταβατικό στάδιο της σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας μειωμένης και πλήρους συνταξιοδότησης.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όπως αυτή περιγράφεται στις διατάξεις των παρ.11 και 13 του άρθ. 10 του ν. 3863/2010 και της παρ. 3 του άρθ. 145 του ν. 3655/2008, οι γυναίκες που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά πριν από την 01/01/1993 (παλαιές ασφαλισμένες), εφόσον δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 5 του άρθ. 40 του ν. 3996/2011 (κατοχύρωση του 60ού έτους της ηλικίας για πλήρη σύνταξη), προκειμένου να δικαιούνται μειωμένη ή πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος, ακολουθούν τα όρια ηλικίας που διαμορφώνονται από 01/01/2011 και εξής, με αποκλειστικό κριτήριο το έτος στο οποίο συμπληρώνουν την ηλικία των 55 ή των 60 ετών, χωρίς να εξετάζεται εάν οι 4.500 ημέρες ασφάλισης συμπληρώνονται πριν ή μετά την 01/01/2011.

Η μείωση υπολογίζεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από το κατά περίπτωση απαιτούμενο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης και μέχρι 60 μήνες.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρουσιάζονται δύο κατηγορίες ασφαλισμένων:

α) Εκείνες για τις οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, προκύπτει διαφορά μέχρι πέντε ετών μεταξύ της ηλικίας τους και του απαιτούμενου για αυτές ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

Στις περιπτώσεις αυτές το ποσοστό της μείωσης καθορίζεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από την ηλικία που έχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για μειωμένη σύνταξη, μέχρι το όριο ηλικίας που απαιτείται από τις ανωτέρω διατάξεις, κατά περίπτωση, για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

1. Ασφαλισμένη, που γεννήθηκε στις 20/06/1052 και συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της στις 20/06/2012, θεμελιώνει δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας της, στις 20/06/2014.

Στην περίπτωση που υποβάλει αίτηση για μειωμένη σύνταξη στις 20/05/2012, η μείωση θα υπολογιστεί με αφετηρία την 20/06/2014 οπότε θα ανέλθει σε 25/200.

2. Ασφαλισμένη, που γεννήθηκε στις 28/04/1961, συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της στις 28/04/2016 και το 60ό στις 28/04/2021.

Θεμελιώνει δικαίωμα για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας της (28/04/2021) και για τη χορήγηση πλήρους με τη συμπλήρωση του 65ου έτους (28/04/2026).

Στην περίπτωση που υποβάλει αίτηση για μειωμένη σύνταξη στις 28/04/2021, η μείωση θα ανέλθει σε 60/200.

Β)Ασφαλισμένες για τις οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, προκύπτει διαφορά μεγαλύτερη των πέντε ετών μεταξύ της ηλικίας τους και του απαιτούμενου γι’ αυτές ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

Στις περιπτώσεις αυτές τίθεται ανώτατο όριο μείωσης, τα 60/200, δηλαδή η μέγιστη προβλεπόμενη μείωση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

1. Ασφαλισμένη, που γεννήθηκε στις 31/03/1957, συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της στις 31/03/2012 και το 60ό στις 31/03/2017.

Δικαιούται μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 57ου έτους (31/03/2014) και πλήρη με τη συμπλήρωση του 65ου (31/03/2022).

Στην περίπτωση που υποβάλει αίτηση για μειωμένη σύνταξη σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή από τις 31/03/2014 (συμπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας της) μέχρι τις 31/03/2017 (συμπλήρωση του 60ού έτους) και δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ της ηλικίας της και του απαιτούμενου γι’ αυτήν ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης θα είναι ημερολογιακά μεγαλύτερη των πέντε ετών, (εφόσον πλήρης σύνταξη μπορεί να της χορηγηθεί στις 31/03/2022 με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας της), το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει σε 60/200.

2. Ασφαλισμένη, που γεννήθηκε στις 10/05/1954 και διέκοψε την εργασία της το 2007, συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας της στις 10/05/2014 και θεμελιώνει δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας της (10/05/2018).

Στην περίπτωση που υποβάλλει αίτηση για μειωμένη σύνταξη σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι τις 10/5/2013 (ημερομηνία κατά την οποία η ημερολογιακή διαφορά μεταξύ της ηλικίας της και του απαιτούμενου για την ίδια ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης είναι πέντε έτη), το ποσοστό μείωσης θα ανέλθει σε 60/200.

Όμως, εάν η αίτηση υποβληθεί μετά την 10/5/2013, σε ημερομηνία κατά την οποία η διαφορά μεταξύ της ηλικίας της και του απαιτούμενου για την ίδια ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης είναι μικρότερη από πέντε έτη, τότε το ποσοστό της μείωσης θα μειωθεί αναλόγως.

3. Ασφαλισμένη, που γεννήθηκε στις 03/06/1954 και συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας της στις 03/06/2009, χωρίς να έχει πραγματοποιήσει 4.500 Η.Ε., ενώ γίνεται 60 ετών στις 03/06/2014, θεμελιώνει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη στην ηλικία των 55 ετών και για πλήρη στην ηλικία των 64 ετών.

Στην περίπτωση που η ασφαλισμένη υποβάλει αίτηση για μειωμένη σύνταξη, η μείωση θα υπολογιστεί με αφετηρία την ηλικία των 64 ετών(60/200, αν η διαφορά μεταξύ της ηλικίας της και του απαιτούμενου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης είναι μεγαλύτερη των πέντε ετών ή λιγότερο αν είναι μικρότερη).

Συνοψίζοντας, λοιπόν, διευκρινίζουμε πως για όλες τις περιπτώσεις γυναικών, «παλαιών» ασφαλισμένων, οι οποίες θεμελιώνουν δικαίωμα μειωμένης σύνταξης με τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης, στο πλαίσιο ισχύος των διατάξεων των παρ. 11 και 13 του άρθ. 10 του ν. 3863/2010 και δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ.5 του άρθ. 40 του ν.3996/2011 (εγκύκλιο 73/11), δηλαδή δεν κατοχυρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους για πλήρη συνταξιοδότηση, ο προσδιορισμός της μείωσης θα γίνεται με αφετηρία το απαιτούμενο για τις ίδιες όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης και επομένως τη διαφορά των μηνών μεταξύ αυτού του απαιτούμενου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης και της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης.

Το απαιτούμενο δε για αυτές τις ασφαλισμένες όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης προσδιορίζεται με κριτήριο το έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους και όχι το έτος κατά το οποίο συμπληρώνονται οι 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Επομένως, παύουν να ισχύουν οι οδηγίες της εγκύκλιο 73/11, ως προς μεν τη σελ. 3 από: «επομένως, εφόσον για το έτος 2012………έως συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας της», ως προς τη σελ. 4 δε, από: «ευνόητο είναι ότι……έως καθορίζεται το 62ο».

Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί με διαφορετικό υπολογισμό της μείωσης θα πρέπει να αναζητηθούν και να τροποποιηθούν οίκοθεν σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

Τα ποσά συντάξεων που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως, θα αναζητηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του με αρ. πρωτ. Σ81/23/20.6.2012 Γενικού Εγγράφου.

Β) Οι γυναίκες ασφαλισμένες που στις 31/12/2010 είχαν συμπληρώσει το 55ο ή το 60ό έτος της ηλικίας τους δεν έχουν δυνατότητα αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθ. 40 του ν. 3996/2011, οι πλασματικοί χρόνοι που προβλέπονται από τη διάταξη αυτή, μπορούν να αναγνωριστούν μόνο από τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 01/01/2011 και εξής με βάση τις διατάξεις του άρθ. 10 του ν. 3863/2010, δηλαδή με βάση τις αυξημένες χρονικές ή/ και ηλικιακές προϋποθέσεις που ισχύουν από την ημερομηνία αυτή.

Για τις γυναίκες, ασφαλισμένες για πρώτη φορά πριν από την 01/01/1993, που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης θίγονται μόνο ως προς τα όρια ηλικίας.

Στις περιπτώσεις αυτές, το όριο ηλικίας για χορήγηση μειωμένης ή πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, καθορίζεται από το έτος που συμπληρώνεται το 55ο ή το 60ό έτος της ηλικίας αντίστοιχα, χωρίς να εξετάζεται πότε συμπληρώνονται οι 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Όμως, για τις ασφαλισμένες που είχαν ήδη συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας μέχρι και την 31/12/2010, κατά ρητή πρόβλεψη του νομοθέτη στο δεύτερο εδάφιο της περ. 1α της παρ. 11 του άρθ. 10 του ν. 3863/2010, διατηρείται – ως προϋπόθεση για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος – το 60ό έτος της ηλικίας τους δηλαδή το όριο ηλικίας που ίσχυε μέχρι και την 31/12/2010.

Έτσι, δεν θίγονται από τα αυξημένα όρια ηλικίας που διαμορφώνονται και ισχύουν από 01/01/2011 και μετά, χωρίς να επηρεάζει η ηλικία τους κατά τη συμπλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης, που ενδεχομένως ταυτίζεται ή υπερβαίνει το αυξημένο όριο ηλικίας που έχει αντίστοιχα διαμορφωθεί.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω για τις ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας δεν υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011, αλλά μόνο των πλασματικών χρόνων του άρθ.40 του ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με την παρ. 18 του άρθ. 10 του ν. 3863/2010.

Αντίστοιχα δεν υφίσταται δυνατότητα αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011 και για τις ασφαλισμένες, οι οποίες μέχρι την 31/12/2010 , είχαν ήδη συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους και οι οποίες υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος. Και στην περίπτωση αυτή, οι μόνοι χρόνοι που μπορούν να αναγνωριστούν είναι αυτοί του άρθ.40 του ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με την παρ. 18 του άρθ. 10 του ν. 3863/2010.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των αρχών της καλής πίστης και της χρηστής διοίκησης, ορίζεται ότι τα παραπάνω θα ισχύσουν για τις αιτήσεις αναγνώρισης ή συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν από την 5η Ιουλίου 2012 και μετά, ενώ οι αποφάσεις αναγνώρισης και συνταξιοδότησης που έχουν ήδη εκδοθεί εξακολουθούν να ισχύουν.

Για αιτήσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, είτε στα Τμήματα Εσόδων (για αναγνώριση πλασματικών χρόνων) είτε στα Τμήματα Απονομών (για συνταξιοδότηση με συνυπολογισμό των πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011), θα πρέπει να εκδοθούν αποφάσεις αναγνώρισης και στη συνέχεια συνταξιοδότησης με συνυπολογισμό αυτών των πλασματικών χρόνων.

Γ) Καθορισμός του ορίου ηλικίας των γυναικών που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά πριν από την 01/01/1993, προκειμένου να τους χορηγηθεί δεύτερη σύνταξη με βάση τις διατάξεις περί Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

Με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθ. 10 του ν. 3863/2010, για τις ασφαλισμένες πριν από την 01/01/1993, οι οποίες συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις περί Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων(δηλαδή με τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων τα 4/5 στα επαγγέλματα του ΚΒΑΕ και από αυτές 1.000 τα τελευταία 13 χρόνια), προβλέπεται σταδιακή αύξηση του ισχύοντος μέχρι 31/12/2010 ορίου ηλικίας των 55 ετών, αρχής γενομένης από την 01/01/2011 και μέχρι τη συμπλήρωση(κατά το έτος 2015) των 60 ετών.

Στο πλαίσιο αυτής της σταδιακής αύξησης της ηλικίας των γυναικών προβλέπεται ότι οι ασφαλισμένες θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που θα έχει διαμορφωθεί κατά το έτος συμπλήρωσης των 4.500 ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων τα 4/5 (3.600 ημέρες) στα επαγγέλματα του ΚΒΑΕ.

Επίσης, με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθ. 42 του ν. 3996/2011, περί χορήγησης δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος με μειωμένο ποσό κατά 50%, προβλέπεται ότι «ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 4.800 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον και έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, δικαιούται σύνταξη γήρατος με μειωμένο ποσό κατά 50%. Προκειμένου για γυναίκες που έχουν πραγματοποιήσει τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης, το όριο ηλικίας των 60 ετών αυξάνεται κατά ένα έτος από την 01/01/2011 και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας……….».

Στην ανωτέρω περίπτωση, οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας».

Όπως, λοιπόν, προκύπτει από τα παραπάνω, κατά το μεταβατικό στάδιο της σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας και προκειμένου να χορηγηθεί δεύτερη σύνταξη λόγω γήρατος με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ:

• με πλήρες ποσό, κριτήριο για τον καθορισμό του απαιτούμενου για τη γυναίκα ασφαλισμένη ορίου ηλικίας είναι το έτος συμπλήρωσης των 6.000 ημερών

• ασφάλισης, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 4/5 (4.800 ημέρες) στα επαγγέλματα του ΚΒΑΕ

• με μειωμένο κατά 50% ποσό, κριτήριο για τον καθορισμό του απαιτούμενου για την ασφαλισμένη ορίου ηλικίας είναι το έτος συμπλήρωσης του 60ού έτους της ηλικίας.

Δ) Χρονικός εντοπισμός των πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης αφενός, μεταξύ αυτών που αναγνωρίζουν πλασματικούς χρόνους και εκείνων που δεν αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα και αφετέρου, μεταξύ αυτών που αναγνωρίζουν χρόνους που ανάγονται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και εκείνων που αναγνωρίζουν χρόνους που δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα(π.χ. χρόνος παιδιών), καθορίζεται ότι όλοι οι πλασματικοί χρόνοι θα συνυπολογίζονται στο τέλος του συνολικού χρόνου ασφάλισης.

Με αυτό τον τρόπο, δεν θα επηρεαστεί ούτε η πριμοδότηση των βαρέων ούτε ο υπολογισμός της ασφαλιστικής κλάσης.

Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί με διαφορετικό τρόπο, θα πρέπει να αναζητηθούν και να τροποποιηθούν οίκοθεν, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, ενώ τα ποσά συντάξεων που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα, θα αναζητηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του με αρ. πρωτ. Σ81/23/20.6.2012 Γενικού Εγγράφου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ