Έκδοση αποφάσεων προσωρινής σύνταξης στις περιπτώσεις που αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.Αθήνα, 16/11/2012
Αριθ. Πρωτ. Σ00/87

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Κοτσώρη Π.
Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215190
FAX: 210 5230046
e-mail : diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Έκδοση αποφάσεων προσωρινής σύνταξης στις περιπτώσεις που αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος»

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011 (σχετική η εγκύκλιο 84/11 εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), δεν προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων προσωρινής σύνταξης, μεταξύ άλλων, και στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι:

α) πλέον μεγάλος αριθμός υποψήφιων συνταξιούχων αναγνωρίζει πλασματικούς χρόνους προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης,

β) λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η άμεση εξόφληση (εφάπαξ) των οφειλών της εξαγοράς, και

γ) ο χρόνος αναμονής για την έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης δεν είναι σύντομος, θεωρούμε ότι είναι επιτρεπτό να εκδίδεται απόφαση προσωρινής σύνταξης στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί αποφάσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων και η εξόφληση της οφειλής δεν γίνεται εφάπαξ αλλά ζητείται παρακράτηση από τη μηνιαία σύνταξη.

Η μηχανογραφική αντιμετώπιση του ζητήματος είναι υπό διευθέτηση και πρόκειται να τροποποιηθεί το πρόγραμμα έκδοσης προσωρινών αποφάσεων μέσω ΟΠΣ, με πρόβλεψη για παρακράτηση του 1/3 από το μηνιαίως καταβαλλόμενο ποσό προσωρινής σύνταξης του ποσού που αντιστοιχεί στην εξαγορά χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και του 1/4 στην περίπτωση της εξαγοράς λοιπών πλασματικών χρόνων, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί στη σχετική απόφαση αναγνώρισης.

Στη συνέχεια, θα ενημερωθείτε μέσω των οθονών ΟΠΣ για την ημερομηνία από την οποία θα μπορείτε να αναγγέλλετε προσωρινές συνταξιοδοτικές αποφάσεις στις οποίες έχει συμπεριληφθεί αναγνωριζόμενος χρόνος χωρίς να έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες εισφορές.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει να γίνονται δεκτές οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για έκδοση προσωρινής συνταξιοδοτικής απόφασης και εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία, οι οποίες θα διεκπεραιωθούν μόλις καταστεί εφικτή η αναγγελία τους μέσω των οθονών ΟΠΣ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ