Φυσική καταγραφή των συνταξιούχων έτους 2012.Αθήνα, 28/6/2012
Αριθ. Πρωτ. Σ00/33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Π. Δημητρακοπούλου-
Μ. Κουτσοπούλου-Σ. Κακαβούλα
Τηλέφωνα: 2105215184-185-195
FAX: 2105230046
e-mail:diefpar@ika.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 »

Σας ενημερώνουμε ότι από 2 Ιουλίου έως και 28 Σεπτεμβρίου 2012 θα διενεργηθεί η ετήσια καταγραφή της φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων στα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.) από τα οποία λαμβάνουν σύνταξη ή εξωϊδρυματικό επίδομα.

Η διαδικασία αυτή είναι υποχρεωτική και αφορά όλους τους εν ζωή συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν οριστική ή προσωρινή σύνταξη ή εξωϊδρυματικό επίδομα από το IKA-ETAM, ETEAM και τα ενταχθέντα Ταμεία ΤΑΠ-ΟΤΕ και ΤΑΠΙΛΤ, είναι δε μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας ή κάτοικοι εξωτερικού που πληρώνονται μέσω πληρεξουσίου στην Ελλάδα. Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού που ανήκουν στο Κέντρο Πληρωμής του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών και οι οποίοι ελέγχονται για τη φυσική τους παρουσία με διαφορετικό τρόπο από το Υποκατάστημα αυτό.

Οι συνταξιούχοι που υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία της φυσικής καταγραφής θα ενημερωθούν ατομικά με ενημερωτικές επιστολές (το περιεχόμενο των οποίων διαφοροποιείται στην περίπτωση που αυτοί δεν διαθέτουν ακόμα Α.Μ.Κ.Α.), οι οποίες συναποστέλλονται με το παρόν Γενικό Έγγραφο.

Εξ΄ άλλου, δεν είναι υποχρεωτική η φυσική καταγραφή κατά το τρέχον έτος για όσους καταστούν προσωρινοί ή οριστικοί συνταξιούχοι από το Σεπτέμβριο 2012 και μετά με μήνα οριστικοποίησης ή αναγγελίας ΔΑΝΣ (Δελτίου Αναγγελίας Νέου Συνταξιούχου) αντίστοιχα από το μήνα αυτό και εξής.

Α. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Όλοι οι ανωτέρω συνταξιούχοι-επιδοματούχοι που υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία καταγραφής της φυσικής τους παρουσίας οφείλουν να μεταβούν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στο πιστωτικό ίδρυμα (Τράπεζα ή ΕΛ.ΤΑ.) από το οποίο τους καταβάλλεται η μηνιαία παροχή που χορηγεί το Ίδρυμα.

Η καταγραφή θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ξεχωριστά για κάθε παροχή (κύρια, επικουρική σύνταξη ή εξωϊδρυματικό επίδομα).

Β. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Η διαδικασία καταγραφής της φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων θα διεξαχθεί από τα Τμήματα Πληρωμών Συντάξεων των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν αρμοδιότητα σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας των συνταξιούχων για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Συνταξιούχοι που αποδεδειγμένα αδυνατούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως για φυσική καταγραφή στα πιστωτικά ιδρύματα (ασθενείς-υπερήλικες).

2. Συνταξιούχοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και πληρώνονται μέσω πληρεξουσίου στην Ελλάδα.

3. Ανήλικα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη ή εξωϊδρυματικό επίδομα και δεν διαθέτουν Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο (κάτω των 14 ετών).

4. Συνταξιούχοι για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί τρίμηνο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων δευτέρου τριμήνου 2012, είτε για προσωρινή είτε για οριστική συνταξιοδότηση.

Κατ’ εξαίρεση, η φυσική καταγραφή θα γίνεται από οποιοδήποτε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι κατοικούν ή διαμένουν περιστασιακά σε περιοχή που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο πιστώνεται η σύνταξή τους.

Η διαδικασία της φυσικής καταγραφής των συνταξιούχων στα Τμήματα Πληρωμών Συντάξεων των αρμόδιων Υποκαταστημάτων θα γίνει μέσω των ειδικών οθονών του Συστήματος του Ο.Π.Σ., το οποίο είχε εκπονηθεί για την καταγραφή που διεξήχθη το 2011 (Γενικό έγγραφο Σ00/16/29.6.2011).

Στις οθόνες αυτές έχουν προστεθεί τα πεδία καταγραφής: α) του Α.Μ.Κ.Α. του συνταξιούχου, β) του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του εκπροσώπου/πληρεξουσίου του συνταξιούχου, γ) του ονοματεπώνυμου του Προϊσταμένου ο οποίος είναι αρμόδιος για την οριστικοποίηση της καταγραφής.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Γενικά δικαιολογητικά για την καταγραφή στα πιστωτικά ιδρύματα και στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Κατά την προσέλευσή τους στα πιστωτικά ιδρύματα και στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι συνταξιούχοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής:

1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ (για αλλοδαπούς)

2. Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων δευτέρου τριμήνου 2012.

3. Την ενημερωτική επιστολή σχετικά με τη φυσική καταγραφή των συνταξιούχων έτους 2012, η οποία έχει αποσταλεί κατ’ οίκον από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επισημαίνεται ότι στο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά και ο Α.Μ.Κ.Α. Στην περίπτωση που δεν αναγράφεται, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο πιστωτικό ίδρυμα νόμιμο αποδεικτικό έκδοσης Α.Μ.Κ.Α.

Όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν μεριμνήσει για την έκδοσή του οφείλουν πριν από τη προσέλευσή τους στα πιστωτικά ιδρύματα και στα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη διενέργεια της φυσικής καταγραφής, να λάβουν τον προσωπικό αριθμό Α.Μ.Κ.Α. από οποιοδήποτε ΚΕΠ ή από τα γραφεία ΑΜΚΑ των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Γεν. έγγραφο Σ70/19/7.2.2012) και να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση απόδοσης Α.Μ.Κ.Α. στο σημείο καταγραφής.

β) Ειδικά δικαιολογητικά για την καταγραφή στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Στις περιπτώσεις που η καταγραφή διενεργείται υποχρεωτικά στα κατά τόπο αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα Β του παρόντος εγγράφου, είναι απαραίτητο να προσκομίζονται τόσο τα γενικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη φυσική καταγραφή των συνταξιούχων στα πιστωτικά ιδρύματα, όσο και τα επιπλέον εξής δικαιολογητικά:

i. Συνταξιούχοι που παρουσιάζουν αδυναμία προσέλευσης (ασθενείς- υπερήλικες) [η καταγραφή γίνεται μέσω εκπροσώπου]

1. Πληρεξούσιο ή ειδική εξουσιοδότηση σε εκπρόσωπο για τη διενέργεια της καταγραφής, που έχουν εκδοθεί στο χρονικό διάστημα της καταγραφής ή το μέγιστο ένα μήνα πριν από την έναρξή της, θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ, Αστυνομία ή τη Δημοτική Αρχή, όταν η βεβαίωση γίνεται στην οικία του συνταξιούχου).

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ (για αλλοδαπούς) του συνταξιούχου και του πληρεξουσίου/εξουσιοδοτημένου.

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία ο συνταξιούχος δηλώνει ότι το πληρεξούσιο βρίσκεται σε ισχύ (εφόσον είναι παλαιό).

4. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του πληρεξουσίου/εξουσιοδοτημένου (με οποιοδήποτε αποδεικτικό).

Υπενθυμίζουμε ότι σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης αδυναμίας μετάβασης στις αρχές που πιστοποιούν το γνήσιο της υπογραφής, αυτό μπορεί να πιστοποιηθεί από την αρμόδια Δημοτική ή Αστυνομική αρχή κατ΄ οίκον.

ii. Συνταξιούχοι ανίκανοι για δικαιοπραξία λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής [η καταγραφή γίνεται μέσω εκπροσώπου]

• Απόφαση της Επιτροπής Καθορισμού Ηλικίας (ΕΚΗ) για τον ορισμό προσωρινού διαχειριστή ή δικαστική απόφαση για το διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη/επιτρόπου, ή

• Βεβαίωση Δημόσιας Αρχής (π.χ., Δημοτικής Αστυνομίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής) ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή. Η βεβαίωση αυτή προσκομίζεται εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση ΕΚΗ ή Δικαστηρίου.

Όπως σας είχαμε πληροφορήσει και στο Γενικό έγγραφο Σ00/16/29.6.2011, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται φυσική αδυναμία υπογραφής πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης, για λόγους υγείας, θα πρέπει να κινηθεί αμέσως η διαδικασία διορισμού προσωρινού διαχειριστή, είτε με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 825/78 (ΕΚΗ), η οποία θα πρέπει στην προκειμένη περίπτωση να κινηθεί τάχιστα, είτε διά της δικαστικής οδού, για το διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη/επιτρόπου.

Για τους συνταξιούχους που νοσηλεύονται σε Ιδρύματα, ιδιωτικά ή δημόσια και δεν έχουν τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν κάποιο πρόσωπο ή να καταστήσουν κάποιον πληρεξούσιό τους, λόγω φυσικής ή διανοητικής αδυναμίας, η φυσική τους καταγραφή θα γίνει με τη διαδικασία που έχει προβλεφθεί κατά την απογραφή του 2011 και περιγράφεται αναλυτικά στο ως άνω Γενικό έγγραφο.

Υπενθυμίζουμε, λοιπόν, ότι στην περίπτωση αυτή ο διευθυντής της κλινικής ή του Κέντρου Περίθαλψης Ηλικιωμένων όπου νοσηλεύεται ο συνταξιούχος οφείλει να ειδοποιήσει το αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής όπου εδρεύει το νοσηλευτικό ίδρυμα, ώστε δύο υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που θα οριστούν από τον Διευθυντή του Υποκαταστήματος αυτού, να προσέλθει στο χώρο νοσηλείας προκειμένου να πιστοποιήσει ότι αυτός ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή και νοσηλεύεται στο συγκεκριμένο ίδρυμα ή κλινική, σε κατάσταση αδυναμίας προς επικοινωνία.

Διευκρινίζεται ότι για τους συνταξιούχους που νοσηλεύονται σε ιδρύματα, κατά τα ανωτέρω, αρκεί η τήρηση της προαναφερθείσας διαδικασίας και δεν ζητούνται επιπλέον τα δικαιολογητικά που καταγράφονται στην παρ. iii.

Εξ άλλου, στις περιπτώσεις που κατά τη διαδικασία καταγραφής προσέρχονται εκπρόσωποι των συνταξιούχων σε Παραρτήματα όπου τυχόν δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής στις οθόνες του ΟΠΣ, η πιστοποίηση ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά θα γίνεται από τον υπάλληλο που θα έχει οριστεί από το Διευθυντή για τη διεκπεραίωση των περιπτώσεων αυτών και ο οποίος οφείλει να αποστείλει την έκθεσή του μαζί με όλα τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος όπου ανήκει ο συνταξιούχος για την ηλεκτρονική καταγραφή στο σύστημα και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Επίσης, όπου κρίνεται απολύτως απαραίτητο από το Διευθυντή του Υποκαταστήματος, είναι θεμιτό να πιστοποιείται η ύπαρξη στη ζωή από δύο υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που θα οριστούν, προκειμένου να μεταβούν για το σκοπό αυτό στην οικία του συνταξιούχου, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία της φυσικής καταγραφής, η οποία, στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί, κατά τα ανωτέρω, στο Υποκατάστημα.

iii. Συνταξιούχοι που κατοικούν στο εξωτερικό και πληρώνονται μέσω πληρεξουσίου στην Ελλάδα [η καταγραφή γίνεται μέσω εκπροσώπου]

1. Βεβαίωση της αρμόδιας προξενικής αρχής, που έχει εκδοθεί κατά το χρόνο διενέργειας της καταγραφής, από την οποία θα πιστοποιείται ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή και ότι διαμένει μόνιμα ή προσωρινά στο εξωτερικό, και

2. Υπεύθυνη δήλωση του συνταξιούχου, θεωρημένη από την αρμόδια προξενική αρχή, ότι εξακολουθεί η ισχύς του πληρεξουσίου (εκτός κι αν αυτό έχει εκδοθεί πρόσφατα, το μέγιστο ένα μήνα πριν από την ημερομηνία έναρξης της καταγραφής).

Στις περιπτώσεις που η αρμόδια προξενική αρχή βρίσκεται σε τέτοια απόσταση από τον τόπο κατοικίας του συνταξιούχου που καθίσταται δυσχερής η μετάβαση, μπορεί να γίνει δεκτή μεταφρασμένη επίσημη βεβαίωση από την πλησιέστερη κοινοτική, δημοτική ή άλλη δημόσια αρχή που πιστοποιεί τα ανωτέρω.

iv. Ανήλικα τέκνα που δεν διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα (κάτω των 14 ετών) ή διαβατήριο (για αλλοδαπούς)

1. Βιβλιάριο υγείας του τέκνου

2. Αστυνομική ταυτότητα εκπροσώπου (γονέα, κηδεμόνα, του προσώπου που έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση).

3. Υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) του εκπροσώπου ότι το ανήλικο βρίσκεται στη ζωή.

Διευκρινίζεται ότι, εφόσον το τέκνο είναι ανήλικο αλλά έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, πρέπει για τη φυσική του καταγραφή να μεταβεί στο πιστωτικό ίδρυμα από το οποίο λαμβάνει τη σύνταξή του και όχι στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

v. Συνταξιούχοι (προσωρινοί ή οριστικοί) για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων β΄ τριμήνου 2012, λόγω πρόσφατης συνταξιοδότησης

Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να μεταβούν στο αρμόδιο για την πληρωμή τους Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσκομίζοντας τα υπόλοιπα γενικά δικαιολογητικά, δηλαδή:

1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ (για αλλοδαπούς)

2. Την ενημερωτική επιστολή για την απογραφή έτους 2012.

Εξ άλλου, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση τυχόν απώλειας του ενημερωτικού σημειώματος από τους συνταξιούχους είναι δυνατή η επανέκδοσή του από τα Τμήματα Πληρωμών Συντάξεων του Υποκαταστήματος όπου ανήκουν με βάση τον τόπο κατοικίας τους.

Επομένως, με αφορμή το γεγονός ότι μπορούν οι συνταξιούχοι να το παραλάβουν αυτοπροσώπως από τις υπηρεσίες αυτές με σκοπό την καταγραφή, είναι θεμιτό, για διευκόλυνσή τους, η φυσική καταγραφή τους να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα από τις υπηρεσίες αυτές, χωρίς να υποχρεώνεται ο συνταξιούχος να μεταβεί στο αρμόδιο πιστωτικό ίδρυμα.

vi. Συνταξιούχοι που κατοικούν ή διαμένουν περιστασιακά σε περιοχή που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το πιστωτικό ίδρυμα που πιστώνεται η σύνταξή τους.

Στις περιπτώσεις αυτές προσκομίζονται από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο τα γενικά δικαιολογητικά και τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης i.

Ως προς τη διαδικασία της φυσικής καταγραφής στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται, όπως προαναφέρθηκε, κατ’ εξαίρεση, από οποιοδήποτε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και είναι ίδια με αυτή που ακολουθείται στα Τμήματα Πληρωμών Συντάξεων των αρμόδιων Υποκαταστημάτων, μέσω των ειδικών οθονών του Συστήματος του Ο.Π.Σ.

Επισημαίνεται ότι, όταν η φυσική καταγραφή γίνεται μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, η αναγγελία στη μηχανογράφηση πρέπει να γίνεται με ετήσια λήξη, ώστε να είναι δυνατός ο ετήσιος έλεγχος της ισχύος του πληρεξουσίου, μέσω σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του συνταξιούχου.

Δ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΚΑΙ ΤΑΠΙΛΤ.

Όπως προαναφέρθηκε, στην καταγραφή που θα διενεργηθεί κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο υποχρεούνται να συμμετάσχουν και οι συνταξιούχοι των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κλάδων σύνταξης του ΤΑΠΟΤΕ και ΤΑΠΙΛΤ.

Όσον αφορά τους συνταξιούχους των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ταμείων και κλάδων σύνταξης ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ-Ε & ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, η καταγραφή θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερη χρονική περίοδο, η διάρκεια της οποίας θα οριστεί σύντομα.

α) Καταγραφή στα Πιστωτικά Ιδρύματα

Οι συνταξιούχοι-επιδοματούχοι των ανωτέρω ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κλάδων σύνταξης που υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία καταγραφής της φυσικής τους παρουσίας οφείλουν να μεταβούν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στο πιστωτικό ίδρυμα (Τράπεζα ή ΕΛ.ΤΑ.) από το οποίο τους καταβάλλεται η μηνιαία παροχή που χορηγεί το Ίδρυμα. Η καταγραφή θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ξεχωριστά για κάθε παροχή {κύρια, επικουρική – μόνο για συνταξιούχους του ΤΑΠ-ΟΤΕ που λαμβάνουν σύνταξη ΕΤΕΑΜ για την απασχόλησή τους στον ΟΣΕ – ή εξωϊδρυματικό επίδομα}.

Εξαιρούνται της καταγραφής μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων οι συνταξιούχοι του ΤΑΠΟΤΕ οι οποίοι δεν έχουν παραλάβει το ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων δευτέρου τριμήνου 2012 ή μέρος των στοιχείων που απεικονίζονται σ’ αυτό δεν είναι ορθά. Οι συνταξιούχοι αυτοί θα καταγραφούν μέσω των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

β) Καταγραφή στα τμήματα Πληρωμών Συντάξεων των Υποκ/των του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ

Η διαδικασία καταγραφής της φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων ΤΑΠΟΤΕ και ΤΑΠΙΛΤ των κατηγοριών 1, 2, 3 και 4, που αναλυτικά αναφέρονται στην ενότητα Β του παρόντος εγγράφου, θα διεξαχθεί, από τα Τμήματα Πληρωμών Συντάξεων των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που έχουν αρμοδιότητα σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας των συνταξιούχων και των Τοπικών Υποκαταστημάτων Εντασσόμενων Ταμείων (ΤΑΠΟΤΕ & Τραπεζών).

Κατ’ εξαίρεση, η φυσική καταγραφή θα γίνεται από οποιοδήποτε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην περίπτωση που οι συνταξιούχοι κατοικούν ή διαμένουν περιστασιακά σε περιοχή που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο πιστώνεται η σύνταξή τους.

Η διαδικασία της καταγραφής θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που αναφέρεται για τους λοιπούς συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δηλαδή μέσω των ειδικών οθονών του Συστήματος του Ο.Π.Σ.

γ) Δικαιολογητικά

i. Τα γενικά δικαιολογητικά για την καταγραφή στα πιστωτικά ιδρύματα και στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι τα ίδια με τους λοιπούς συνταξιούχους και αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα Γ του παρόντος εγγράφου.

Διευκρινίζουμε ότι, οι συνταξιούχοι του ΤΑΠΟΤΕ οι οποίοι δεν έχουν παραλάβει το ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων δευτέρου τριμήνου 2012 ή μέρος των στοιχείων που απεικονίζονται σ’ αυτό δεν είναι ορθά δεν θα προσέλθουν για την καταγραφή στα πιστωτικά ιδρύματα αλλά στα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας των συνταξιούχων, μέσω του συστήματος Ο.Π.Σ., από το ρόλο “ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΑΠΟΤΕ”, θα εκτυπώνουν και θα χορηγούν στους ενδιαφερόμενους- συνταξιούχους του ΤΑΠΟΤΕ τα τριμηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων (απαραίτητα για την καταγραφή). Τονίζουμε ότι στις περιπτώσεις που μέρος των στοιχείων του συνταξιούχου δεν είναι ορθά, θα πρέπει πριν από κάθε άλλη ενέργεια να παραπέμπονται αυτοί στο Τμήμα Μητρώου του Υποκαταστήματος για τη διόρθωση των λανθασμένων στοιχείων και τη συμπλήρωση με τυχόν ελλείποντα (π.χ. Α.Μ.Κ.Α.) στα αντίστοιχα πεδία και στη συνέχεια θα γίνεται η καταγραφή τους από το τμήμα πληρωμών συντάξεων του Υποκαταστήματος, μέσω των ειδικών οθονών του Συστήματος του Ο.Π.Σ.

ii. Στις περιπτώσεις που η καταγραφή των συνταξιούχων διενεργείται υποχρεωτικά στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στα Τοπικά Υποκαταστήματα των Εντασσόμενων Ταμείων, είναι απαραίτητο να προσκομίζονται τόσο τα γενικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταγραφή στα πιστωτικά ιδρύματα όσο και τα επιπλέον, κατά περίπτωση, ειδικά δικαιολογητικά που προαναφέρθηκαν στην ενότητα Γ του παρόντος εγγράφου.

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η επιτυχία του μέτρου της φυσικής καταγραφής των συνταξιούχων- επιδοματούχων (του εξωιδρυματικού επιδόματος) που διενεργείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι βέβαιο ότι εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τους υπαλλήλους του.

Παρακαλούνται, λοιπόν, όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής να διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους, παρέχοντας τις αναγκαίες πληροφορίες και διευκρινίσεις με σαφήνεια, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία τους.

Εκτός αυτού, είναι ευνόητο ότι η επίτευξη του στόχου, δηλαδή η διακοπή της παράνομης είσπραξης συντάξεων και η αποτροπή αυτής της πιθανότητας για το μέλλον, εκτός από την εξασφάλιση σημαντικών οικονομικών μεγεθών για το Ίδρυμα, επενδύει και στη διαρκώς επιδιωκόμενη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ