Σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Πιστοποίησης ΑναπηρίαςΑθήνα, 23/02/2012

Αριθ. Πρωτ.: Π51/164

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγίου Κων/νου 16

Τ.Κ: 102 41

Τηλ:210-5215380, 381

FAX:210-5215347

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115), από 1η Σεπτεμβρίου 2011 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Κοινωνικής Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.

Στο πλαίσιο αυτό καταργήθηκαν όλες οι Υγειονομικές Επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Έργο των Υγειονομικών Επιτροπών (του ΚΕ.Π.Α.) είναι: α) Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας. β) Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜεΑ. γ) Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας, για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.

Μετά από επτά μήνες λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ.) και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισής τους. Για την εξομάλυνση των δυσλειτουργιών η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προχώρησε σε δράσεις θεσμικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα, οι οποίες σας κοινοποιούνται.

Α. Ρυθμίσεις του άρθρου 26 του ν. 4038/2012

Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α΄ 14), ρυθμίζονται τα θέματα αποζημιώσεων ιατρών του Ειδικού Σώματος, των ιατρών προελέγχου – εισηγητών και των γραμματέων των Υγειονομικών Επιτροπών. Με τις ίδιες διατάξεις ρυθμίζεται η αποζημίωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από άλλους Φορείς και το Δημόσιο, καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ιδιώτες ιατρούς για τις ανάγκες πιστοποίησης αναπηρίας.

1. Αποζημίωση ιατρών και γραμματέων που συμμετέχουν στις διαδικασίες πιστοποίησης αναπηρίας

Ανακαθορίστηκε το ύψος της ειδικής αποζημίωσης των γιατρών του Ειδικού Σώματος, των εισηγητών – ιατρών προελέγχου των Υγειονομικών Επιτροπών, καθώς και των ιατρών της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου Γνωματεύσεων. Με τις ίδιες διατάξεις καθορίστηκε αμοιβή και για τους γραμματείς των Υγειονομικών Επιτροπών.

Συγκεκριμένα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις η ειδική αμοιβή καθορίζεται ως εξής:

Ι) Για τους ιατρούς των Υγειονομικών Επιτροπών, στο ποσό των εννέα (9) ευρώ για τον Πρόεδρο και έξι (6) ευρώ για κάθε μέλος για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται οριστική γνωμάτευση. Για την κατ` οίκον εξέταση περιστατικών αναπηρίας, η ειδική αποζημίωση ανέρχεται σε ποσό ίσο με το τριπλάσιο της ως άνω αμοιβής. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 2,5 ευρώ ανά περιστατικό που εξετάζεται εκτός έδρας του εξεταστή ιατρού.

II) Για τους εισηγητές- ιατρούς προελέγχου των Υγειονομικών Επιτροπών, στο ποσό των τριών (3) ευρώ ανά περίπτωση.

Η παραπάνω ειδική αποζημίωση των περιπτώσεων Ι` και II` καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α` 226) και μέχρι του ποσού των οκτακοσίων (800) ευρώ μηνιαίως.

III) Για τους ιατρούς της Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου η προβλεπόμενη ειδική αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει, κατά μήνα, τα τετρακόσια (400) ευρώ για τον πρόεδρο και τα τριακόσια (300) ευρώ για τα μέλη και τους γραμματείς.

IV) Για τους γραμματείς των Υγειονομικών Επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση δύο (2) ευρώ για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται οριστική γνωμάτευση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α` 226) και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά μήνα τα (300) ευρώ.

Επισημαίνεται ότι:

– η καταβολή των αποζημιώσεων των μελών των Υγειονομικών Επιτροπών θα γίνεται εντός του Α΄ 15νθημέρου του επόμενου της συνεδρίασης, μήνα.

– για τις εκτός έδρας μετακινήσεις θα ληφθεί μέριμνα ώστε να είναι δυνατή η χρήση ιδιωτικών μεταφορικών μέσων.

– μετά την ειδοποίηση περί συμμετοχής ιατρού ή γραμματέα σε Υγειονομική Επιτροπή, δεν θα εγκρίνεται τακτική άδεια απουσίας τους.

Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την επέκταση του αριθμού των ιατρών του Ειδικού Σώματος, ζητείται η συνεργασία όλων με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των αναπήρων.

2. Αποζημίωση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες πιστοποίησης αναπηρίας άλλων ΦΚΑ και του Δημοσίου

Για τις παρεχόμενες από τις Υγειονομικές Επιτροπές υπηρεσίες κρίσης αναπηρίας προβλέφθηκε να αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από όλους τους ΦΚΑ και το Δημόσιο το ποσό των 46,14 ευρώ κατά περίπτωση (σχετική η Φ40021/26407/205/2006 -Β`1829 υπουργική απόφαση).

3. Δυνατότητα συνεργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ιδιώτες ιατρούς για τις ανάγκες του Κέντρου Πιστοποίησης αναπηρίας

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τις ανάγκες του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, μπορεί να συμβάλλεται με ιδιώτες ιατρούς, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος και βάσει κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Οι συμβαλλόμενοι ιατροί θα αμείβονται από το αποδιδόμενο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσό, όπως ορίζεται στην παρ.5 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010, ως εξής:

α) Ιατροί πρόεδροι ή μέλη Υγειονομικών Επιτροπών με το ποσό των εννέα (9) ευρώ για κάθε κρινόμενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται οριστική γνωμάτευση. Τα κρινόμενα περιστατικά ανά ιατρό δεν μπορούν να υπερβαίνουν μηνιαίως τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

β) Ιατροί που διενεργούν προέλεγχο των ιατρικών δικαιολογητικών των προς εξέταση περιπτώσεων με το ποσό των τεσσάρων (4) ευρώ για κάθε περίπτωση. Οι εξεταζόμενες ανά ιατρό περιπτώσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν μηνιαίως τις τριακόσιες (300)ευρώ.

Οι εν λόγω ιατροί πρόεδροι ή μέλη Υγειονομικών Επιτροπών δεν μπορούν να διενεργούν προέλεγχο των ιατρικών δικαιολογητικών και αντίστροφα.

Στις περιπτώσεις που δεν αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το ποσό που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 όπως ισχύει, η αμοιβή των ιδιωτών ιατρών καταβάλλεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Β. Παράλληλες δράσεις για την εξομάλυνση των δυσλειτουργιών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

– ο αριθμός των ιατρών του Ειδικού Σώματος δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση του μεγάλου όγκου των αιτήσεων που εκκρεμούν για κρίση αναπηρίας,

– η ζήτηση για κατάθεση δικαιολογητικών δεν καλύπτεται επαρκώς από όλες τις Γραμματείες ΚΕΠΑ και προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα ανωτέρω ζητήματα, αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Ενίσχυση του Ειδικού Σώματος

Από τη Διεύθυνση Αναπηρίας & Κοινωνικής Εργασίας προετοιμάζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης των ιατρών του ΕΟΠΥΥ που υπηρετούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την πιστοποίηση και την ένταξή τους στο Ειδικό Σώμα. Η υποχρεωτική συμμετοχή των παραπάνω ιατρών στο Ειδικό Σώμα προβλέπεται ως όρος στις συμβάσεις εργασίας τους.

Επίσης θα δημοσιευτεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο Ειδικό Σώμα που θα απευθύνεται στους ιατρούς άλλων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, του ΕΣΥ και σε ιδιώτες, τηρουμένων των θεσμικών προϋποθέσεων.

2. Κανόνες συγκρότησης Υγειονομικών Επιτροπών και σύνθεσης Πινακίων

Μέχρι την επέκταση του Ειδικού Σώματος με επιπλέον ιατρούς, η συγκρότηση των Υγειονομικών Επιτροπών, θα ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες:

– Προγραμματισμός Υγειονομικών Επιτροπών με τη συμμετοχή 2 ιατρών του Ειδικού Σώματος και 1 ιατρού της ίδιας ειδικότητας, ο οποίος υπηρετεί στην Μονάδα Υγείας όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση, κατ’ εφαρμογή του Ν.3863/2010 (παρ.4 του άρθρου 6).

– Κάθε ιατρός του Ειδικού Σώματος θα συμμετέχει κάθε μήνα σε τουλάχιστον επτά (7) συνεδριάσεις, εκ των οποίων οι έξι (6) θα λαμβάνουν χώρα στον τόπο υπηρεσίας του ιατρού και η μία (1) συνεδρίαση θα διεξάγεται εκτός του τόπου υπηρεσίας του.

– Η σύνθεση των Πινακίων των εξεταζομένων περιστατικών θα ακολουθεί τους εξής κανόνες προτεραιότητας:

α) Αιτήσεις για την απονομή συντάξεων (πρωτοείσακτα, παρατάσεις),

β) Αιτήσεις για χορήγηση προνοιακών επιδομάτων παροχών των ανασφάλιστων και

γ) Αιτήματα λοιπών κατηγοριών ( κάρτα ΑμεΑ, ΔΕΗ, Εφορία κτλ).

– Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει αναμονή περιστατικού άνω του ενός μήνα λόγω μη συμπλήρωσης 15 περιστατικών της ίδιας πάθησης. Για να αποφευχθεί αυτό, τέτοιες περιπτώσεις θα συμπεριλαμβάνονται σε πινάκια άλλων παθήσεων και, κατά την εξέτασή τους από την Επιτροπή, θα καλείται ως σύμβουλος ένας ιατρός- της σχετικής με το περιστατικό- ειδικότητας.

Σας γνωρίζουμε ότι η συγκρότηση και λειτουργία των Β’ βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών θα υλοποιηθεί άμεσα από 1/3/2012. Για τον σκοπό αυτό, θα διαμορφωθεί το έντυπο της γνωμάτευσης πιστοποίησης αναπηρίας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Β’ βάθμιας κρίσης με ανάλογη τροποποίηση του λογισμικού στο οποίο θα καταχωρούνται οι σχετικές αποφάσεις.

3. Κανόνες λειτουργίας Υγειονομικών Επιτροπών

3.1 Οι Διευθυντές των Μονάδων Υγείας πρέπει να διαθέτουν οποιοδήποτε ιατρό που υπηρετεί στη Μονάδα, εφ’ όσον κληθεί από τον Πρόεδρο της Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. που συνεδριάζει στην Μονάδα υγείας, προκειμένου να παραστεί τρίτο (3ο) μέλος της υγειονομικής επιτροπής ή ως σύμβουλος της υγειονομικής επιτροπής.

3.2 Απαιτείται, απαρέγκλιτα, η λειτουργία των προγραμματισμένων Υγειονομικών Επιτροπών, προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και να μην αυξάνεται ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων από αναβολές. Για να απαλειφτούν τα φαινόμενα αναβολής προγραμματισμένων επιτροπών που οφείλονται σε απουσίες γιατρών θα πρέπει άμεσα να αντικαθίσταται το μέλος που απουσιάζει. Ειδικότερα, εφόσον ο ιατρός που απουσιάζει είναι του Ειδικού Σώματος, για την άμεση αντικατάστασή του θα επιλαμβάνεται η Δ/νση Αναπηρίας & Κοινωνικής Εργασίας (τηλ.:210-5215380,381), μετά από ειδοποίηση του γραμματέα της Επιτροπής. Εάν το μέλος που απουσιάζει είναι ιατρός της Μονάδας Υγείας, θα επιλαμβάνεται ο αρμόδιος Διευθυντής της Μονάδας για την άμεση αντικατάστασή του.

Επίσης προβλήματα που άπτονται σε εξεύρεση χώρου συνεδρίασης της Υγειονομικής Επιτροπής πρέπει να επιλύονται με ευθύνη των Διευθυντών, ώστε να μην παρουσιάζονται φαινόμενα αναβολής συνεδριάσεων λόγω έλλειψης αίθουσας.

3.3 Κάθε Γραμματεία ΚΕ.ΠΑ. πρέπει να μεριμνά ώστε να είναι διαθέσιμες καθημερινά τουλάχιστον δύο αίθουσες για την λειτουργία Υγειονομικών Επιτροπών. Για τον σκοπό αυτό θα λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα αιθουσών και σε άλλα κτήρια ή Μονάδες. Επισημαίνεται ότι η παράλληλη λειτουργία προγραμματισμένων Υγειονομικών Επιτροπών σε καθημερινή βάση, εκτός του ότι διασφαλίζει την έγκαιρη εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων, επιτρέπει την αξιοποίηση ιατρών εναλλακτικών ειδικοτήτων από διαφορετικές επιτροπές (λ.χ. στην περίπτωση που χρειάζεται η άποψη ιατρού άλλης ειδικότητας από αυτή που περιλαμβάνει μια Υγειονομική Επιτροπή, τα μέλη της δύνανται να ζητήσουν την άποψη ιατρού που συνεδριάζει σε διπλανή Επιτροπή).

3.4 Απαιτείται η άμεση καταχώριση των αποφάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών στο ηλεκτρονικό σύστημα, προκειμένου να μην καθυστερεί η έκδοση των αποφάσεων.

4. Διαδικασία παραλαβής αιτήσεων (διοικητικός και ιατρικός προέλεγχος)

Η διαδικασία παραλαβής της αίτησης – προελέγχου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λειτουργεί βάσει λίστας αναμονής.

Ο διοικητικός προέλεγχος θα διεξάγεται σε κάθε περίπτωση άμεσα με την παραλαβή της αίτησης.

Κατά τον διοικητικό προέλεγχο:

– Ελέγχεται η αναγραφή στην αίτηση όλων των υποχρεωτικών πεδίων, ιδιαίτερα του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ.

– Ελέγχεται εάν ο αιτών διαθέτει παραπεμπτικό από τον ασφαλιστικό του φορέα. Το παραπεμπτικό είναι απαραίτητο και στις αιτήσεις που αφορούν παράταση σύνταξης ή επιδόματος. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι συνταξιούχος ΙΚΑ, το παραπεμπτικό μπορεί να αναπληρωθεί από τη σχετική απόφαση Δ/ντή του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία λήξης.

– Ελέγχεται η προσκόμιση αποδεικτικού πληρωμής 46,16 ευρώ, εφόσον το αίτημα δεν αφορά α) απονομή/παράταση καταβολής σύνταξης/επιδόματος , β) άπορο πολίτη.

– Στις περιπτώσεις απόρων πολιτών που αιτούνται πιστοποίηση αναπηρίας για την καταβολή προνοιακής παροχής, απαιτείται η προσκόμιση του βιβλιαρίου απορίας, αντίγραφο του οποίου καταχωρείται στον φυσικό φάκελο της αίτησης.

– Ελέγχεται η προσκόμιση πρόσφατης (σε διάστημα τετραμήνου) ιατρικής γνωμάτευσης –βεβαίωσης, την οποία υπογράφει ιατρός, του οποίου έχει βεβαιωθεί αρμοδίως το γνήσιο υπογραφής και έχουν αναγραφεί τα στοιχεία ΑΜΚΑ και ΤΣΑΥ.

– Ελέγχεται η προσκόμιση ιατρικών εξετάσεων που συνοδεύουν την ανωτέρω ιατρική γνωμάτευση καθώς και τυχόν αποδεικτικά νοσηλείας.

Ο ιατρικός προέλεγχος πρέπει να διεξάγεται χωρίς την παρουσία του αιτούντα (back-office).

5. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων / αιτούντων πιστοποίηση αναπηρίας

Επειδή η πληροφόρηση των πολιτών από τις Γραμματείες ΚΕ.ΠΑ, αποτελεί κρίσιμο σημείο της διαδικασίας, με ευθύνη του Δ/ντή της Μονάδας πρέπει να έχει ορισθεί υπάλληλος αρμόδιος για την χορήγηση πληροφοριών στους ενδιαφερομένους, την διανομή της αίτησης πιστοποίησης αναπηρίας και των οδηγιών συμπλήρωσής της.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή και πλήρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας ειδικά υπόψη ότι αναφερόμαστε στην ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των ΑμεΑ. Σε περίπτωση όπου ο αρμόδιος υπάλληλος δεν διαθέτει την ζητούμενη πληροφορία ή απαιτείται κάποια διευκρίνιση, μπορεί να επικοινωνεί με την Δ/νση Αναπηρίας και & Κοινωνικής Εργασίας ( τηλ: 210-5215380, 381).

Τέλος, πιστεύουμε ότι για να υλοποιηθεί ο σκοπός της σύστασης του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, που είναι η εξασφάλιση της διαφάνειας και της αμεροληψίας κατά την κρίση της αναπηρίας, απαραίτητη συνθήκη είναι η αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων. Στο πλαίσιο αυτό μεταξύ της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΟΠΥΥ υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το οποίο ρυθμίζονται μεταξύ των άλλων διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με την διαθεσιμότητα προσωπικού και υποδομών.

Με βάση τα παραπάνω και με ευθύνη των Προϊσταμένων των Μονάδων στις οποίες απευθύνεται το παρόν έγγραφο, πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι ιατροί και οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στις διαδικασίες πιστοποίησης της αναπηρίας.

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διονύσης Πατσούρης