Αναλυτικές οδηγίες για την διαχείριση των αιτήσεων συμμετοχής ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2012

Αριθμ. Πρωτ. Π15/3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 – 43

Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο : 210 52 28 277

210 52 37 410

210 52.37.771

FAX : 210-52.37.080

Θέμα: Αναλυτικές οδηγίες για την διαχείριση των αιτήσεων συμμετοχής ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων».

Σχετική : η με αρ. 63/04-10-2012 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, σας διαβιβάζουμε αναλυτικές οδηγίες για την διαχείριση των αιτήσεων συμμετοχής ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων». Για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του Προγράμματος, δημιουργήθηκε νέος ρόλος στο ΟΠΣ-ΙΚΑ με την ονομασία: ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, ο οποίος δόθηκε στους χρήστες «Παροχές είδος -Χρήμα και Έγκριση Παροχών» και επιλέγεται με αλλαγή αρμοδιότητας. Στον ρόλο αυτό θα ενταχθούν όλες οι οθόνες διαχείρισης του Προγράμματος και θα αφορούν τόσο τους Παρόχους όσο και τους Ωφελούμενους. Ήδη είναι σε λειτουργία η οθόνη « Δήλωση Στοιχείων Συνταξιούχων», στην οποία θα καταχωρούνται οι αιτήσεις των ωφελουμένων για ένταξη στο Πρόγραμμα.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:

Οι υπάλληλοι των Υποκαταστημάτων/ Παραρτημάτων στην αρμοδιότητα των οποίων έχει χορηγηθεί ο νέος ρόλος «Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων», πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν την καταχώρηση των αιτήσεων ωφελουμένων που έχουν παραλάβει και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, καθώς επίσης και την καταχώριση κάθε νέας αίτησης που υποβάλλεται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Δεδομένου ότι οι υποψήφιοι ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι συνταξιούχοι όλοι των φορέων κύριας ασφάλισης και όχι μόνο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , καθιστά αναγκαία την χρησιμοποίηση του ΑΜΚΑ για την καταχώριση των ατομικών τους στοιχείων.

1. Ατομικά στοιχεία Συνταξιούχων – Ωφελούμενων.

Καταχωρείται ο ΑΜΚΑ του ωφελούμενου και με TAB ή ENTER εμφανίζονται τα στοιχεία του στις ενότητες: «ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» όπως είναι καταχωρημένα στο αρχείο του ΑΜΚΑ. Ο χρήστης έχει δικαίωμα αλλαγής των πεδίων εφόσον έχουν υπάρξει μεταβολές (π.χ. αλλαγή ταυτότητας, δ/νση κατοικίας, τηλέφωνο κλπ). Δεν μπορεί να αλλάξει τα πεδία «ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ-ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ», ενώ στο πεδίο ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ επιτρέπεται αλλαγή για ημέρα και μήνα όχι όμως για έτος.

Σε περίπτωση που μετά την καταχώρηση ΑΜΚΑ, τα πεδία ή κάποιο από τα πεδία : «ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ-ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ»,δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία της ταυτότητας του συνταξιούχου, τότε ο ωφελούμενος θα πρέπει να ενημερώνεται και να απευθύνεται στο αρμόδιο γραφείο ΑΜΚΑ για επικαιροποίηση των στοιχείων του και εν συνέχεια να επανέλθει.

– Στα «Στοιχεία Προσώπου Επικοινωνίας» καταχωρείται το πρόσωπο που επιθυμεί ο ωφελούμενος να επικοινωνεί με το Υποκατάστημα.

– Σε περίπτωση που ο αιτών συγκατοικεί με άλλο πρόσωπο καταχωρείται ο ΑΜΚΑ του συγκάτοικου και εμφανίζονται τα στοιχεία του όπως περιγράψαμε παραπάνω. Τα πεδία «Φορέας Σύνταξης» και «Α.Μ.Α Φορέα» δεν είναι υποχρεωτικά.

Μετά την καταχώρηση της αίτησης και την αποθήκευση (F 10) εκτυπώνεται αποδεικτικό παραλαβής της αίτησης συμμετοχής συνταξιούχου, στο οποίο καταγράφονται τυχόν δικαιολογητικά που δεν προσκομίστηκαν και αφού υπογραφεί από τον αρμόδιο υπάλληλο επιδίδεται στον συνταξιούχο ή τον αντιπρόσωπο του.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείποντα δικαιολογητικά, η αίτηση μένει σε εκκρεμότητα. Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών ο υπάλληλος με αναζήτηση (F7-F9-ΑΜΚΑ) ανακαλεί την αίτηση και καταχωρεί την παραλαβή των δικαιολογητικών στο αντίστοιχο πεδίο της ομάδας «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά» και αποθηκεύει εκ νέου (F 10) . Αν επιθυμεί ξανά εκτύπωση αποδεικτικού παραλαβής επιλέγει το κουμπί εκτύπωση και επανεκτυπώνει.

Προς το παρόν μετά την καταχώρηση της αίτησης δεν θα εκδίδεται απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες του Προγράμματος θα παρέχονται από Παρόχους (νομικά πρόσωπα /επιχειρήσεις) με τους οποίους το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα συνάψει ειδικές συμβάσεις για το σκοπό αυτό.

Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει πρώτα να ενημερωθεί το Μητρώο Παρόχων του Προγράμματος, με Παρόχους, που δραστηριοποιούνται στην κάθε περιοχή και στη συνέχεια να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις για τους ωφελούμενους.

Για τον σκοπό αυτό θα ακολουθήσουν νεώτερες οδηγίες και θα δοθεί προς χρήση η αντίστοιχη οθόνη έγκριση – απόρριψη του αιτήματος και η εκτύπωση της σχετικής απόφασης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Σ. ΜΠΕΛΛΕΣ