Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.Αθήνα 2/10/2012
Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/175

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 33 092
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@ika.gr
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Ενόψει της ψήφισης στη Βουλή των Ελλήνων, νομοθετικής ρύθμισης για τον διακανονισμό των οφειλών των επιχειρήσεων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, παρακαλούμε όπως παραλαμβάνεται χειρόγραφες αιτήσεις εργοδοτών, προκειμένου να υπαχθούν στις επικείμενες διατάξεις ρύθμισης οφειλών.

Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, θα ακολουθηθούν τα αναφερόμενα στη παράγραφο 3.1 της υπ’αριθμ. 30/2011 Εγκυκλίου της Δ/νσης Ασφάλισης – Εσόδων.

Η καταχώρηση των αιτήσεων στο μηχανογραφικό σύστημα, θα γίνεται κατά τα αναφερόμενα στη παρ. 3.2, της ανωτέρω εγκυκλίου, στην οθόνη «Διαχείριση Εισερχομένων» του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με κωδικό 004, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος και να καταλογιστούν σε βάρος του εργοδότη οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Μετά την ψήφιση των διατάξεων θα ακολουθήσει νεότερο έγγραφο, με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της νέας ρύθμισης οφειλών.

Συγκεκριμένα, θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση, το νέο υπόδειγμα αίτησης υπαγωγής που θα υποβάλλεται από τους εργοδότες, το καθεστώς χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας και το τρόπο ρύθμισης.

Για τους οφειλέτες που θα υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση οφειλών και θα υπαχθούν σε αυτή, μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης ή του ποσού της εφάπαξ εξόφλησης, όπως αυτή θα ορίζεται στις εγκύκλιες οδηγίες που θα ακολουθήσουν:

• διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγραφείσες υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών,

• αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων,

• δεν ανακαλούνται:

i) οι παραγγελίες κατασχέσεων επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της ρύθμισης,

ii) οι παραγγελίες κατασχέσεων εις χείρας τρίτων οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της ρύθμισης, ενώ τα αποδιδόμενα ποσά από αυτές θα καλύπτουν δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται σε άλλες οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι με τη νέα ρύθμιση προβλέπεται η τακτοποίηση των οφειλών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με μία εκ των παρακάτω δυνατοτήτων:

Α) Ένταξη των οφειλών σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, με μηνιαία καταβολή ποσού, έναντι των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31-7-2012, έκπτωση 40% επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, εφόσον η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβληθεί μέχρι την 31-12-2012 και καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1-8-2012 και εφεξής.

Η ισχύς του προσωρινού διακανονισμού ορίζεται μέχρι την 31-12-2013.

Το ποσό της μηνιαίας καταβολής που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κεφαλαιοποιημένης την 31-7-2012 οφειλής, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του δευτέρου τριμήνου 2012 και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).

Για τους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με συνολικό ποσό οφειλής άνω των 300.000,00 ευρώ, το ανωτέρω ποσοστό ορίζεται σε 0,80%.

Επίσης, για τους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με συνολικό ποσό οφειλής άνω των 500.000,00 ευρώ και μέσο όρο μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του δευτέρου τριμήνου 2012, μικρότερο των 5.000,00 ευρώ, το ποσό της μηνιαίας καταβολής θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της κεφαλαιοποιημένης την 31-7-2012 οφειλής.

Β) Εξόφληση των οφειλών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31-7-2012, με απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1-8-2012 και εφεξής.

Στη περίπτωση αυτή θα χορηγείται έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων ως εξής:

1) εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση έως και έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%).

2) ρύθμιση από επτά (7) έως και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).

Για τους οφειλέτες που υπάγονται σε μία εκ των ανωτέρω τριών δυνατοτήτων ρύθμισης, δεν επιτρέπεται η μετάβαση από την μία δυνατότητα ρύθμισης στην άλλη.

Όσοι εργοδότες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να ενταχθούν στις ως άνω ρυθμίσεις μπορούν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53-62 του ν.3863/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 115).

Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των προς ψήφιση διατάξεων, θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.ika.gr.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ