Υποχρεωτική καταχώρηση του περιεχομένου των χειρόγραφων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ( Α.Π.Δ.) στο Ο.Π.Σ από τα Υποκ/τα και τα Παραρτήματα του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.Αθήνα, 21/10/2011
Αριθ. Πρωτ.: Γ99/1/174

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 254
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτική καταχώρηση του περιεχομένου των χειρόγραφων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ( Α.Π.Δ.) στο Ο.Π.Σ από τα Υποκ/τα και τα Παραρτήματα του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.»
Σχετ: εγκύκλιο 4/02, εγκύκλιο 19/10.

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 15α του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την Εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, για το οποίο δόθηκαν οδηγίες με την εγκύκλιο 19/10, προβλέπεται, για ορισμένες περιπτώσεις, η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων ή Οικοδομοτεχνικών Έργων σε χειρόγραφη μορφή, οι οποίες αποστέλλονται στο Κέντρο Επεξεργασίας (Κ.ΕΠ.), με την διαδικασία που περιγράφεται στην εγκύκλιο 4/02, ώστε να καταχωρηθούν στο Ο.Π.Σ., να γίνει η χρέωση εργοδοτών κ.λπ.. Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα από το σύστημα, καταχώρησης του περιεχομένου αυτών από τους υπαλλήλους των Υποκ/των ή Παραρτημάτων του Ιδρύματος.

Από την δεκαετή πλέον εφαρμογή του Ο.Π.Σ και τις σχετικές τροποποιήσεις διαδικασιών για το υπόψη θέμα, διαπιστώνεται ότι:

• Μετά την υποχρεωτική υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, από όλους σχεδόν τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων καθώς και ικανού αριθμού εργοδοτών οικοδομοτεχνικών έργων, που αναφέρονται στην εγκύκλιο 19/10, αφ’ ενός μεν ο συνολικός αριθμός των Α.Π.Δ. είναι πλέον περιορισμένος και αφ’ ετέρου ο μέσος όρος των εγγραφών αυτών, δεν είναι μεγαλύτερος των δύο(2).

Επομένως, εάν η καταχώρηση του περιεχομένου των Α.Π.Δ. καθιερωθεί να γίνεται από το προσωπικό των μονάδων μας, η επιβάρυνση της εργασίας του από την αιτία αυτή θα είναι πολύ μικρή.

• Το προσωπικό των μονάδων μας είναι πλέον επαρκώς εκπαιδευμένο στη χρήση σχετικής οθόνης, που είναι ενσωματωμένη στο λογισμικό υποσυστήματος εισφορών και ήδη μεγάλος αριθμός των εν λόγω Α.Π.Δ., δεν αποστέλλονται στο Κ.ΕΠ από τις μονάδες μας, αλλά η καταχώρησή τους γίνεται από το προσωπικό που απασχολείται σε αυτές.

• Με την ισχύουσα διαδικασία της αποστολής Α.Π.Δ. στο Κ.ΕΠ., η οποία στις πλείστες των περιπτώσεων γίνεται μία φορά τον μήνα, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι, για λανθασμένες καταχωρήσεις ή εγγραφές από τους εργοδότες, απαιτείται χρόνος για τη διόρθωσή τους, καθυστερεί η ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας των εργαζομένων.

• Η συνέχιση της διαδικασίας καταχώρησης Α.Π.Δ. από το Κ.ΕΠ. έχει ως συνέπεια την οικονομική επιβάρυνση του Ιδρύματος με ποσά, που προβλέπονται από υφιστάμενες ή από τυχόν μελλοντικές συμβάσεις για ανάθεση του έργου στον ανάδοχο, ενώ, υφίσταται απόλυτος ανάγκη για την καταβολή προσπάθειας περιορισμού των δαπανών του Ιδρύματος.

Με τα δεδομένα αυτά, η Διοίκηση του Ιδρύματος αποφάσισε όπως, από την παραλαβή του παρόντος εγγράφου, η μέχρι τώρα προαιρετική καταχώρηση του περιεχομένου χειρόγραφων Α.Π.Δ. από τις μονάδες μας, να καταστεί υποχρεωτική.

Επομένως, από τούδε και στο εξής, η δυνατότητα αποστολής χειρόγραφων Α.Π.Δ. στο Κ.ΕΠ., παύει να υφίσταται και η καταχώρηση του περιεχομένου των Α.Π.Δ. αυτών, πρέπει να γίνεται από υπαλλήλους του Ιδρύματος.

Οι Διευθυντές των Υποκ/των και οι Προϊστάμενοι των Παραρτημάτων παρακαλούνται όπως φροντίσουν για την ανακατανομή εργασιών, όπου είναι απαραίτητο, ώστε, τα τμήματα Εσόδων (Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων) να φέρουν σε πέρας και τη συγκεκριμένη εργασία.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ