Δυνατότητα εκ νέου άσκησης προσφυγής Διευθυντών κατά αποφάσεων Τ.Δ.Ε. από 01/03/2012 για υποθέσεις άνω των 2.000 ευρώ.Αθήνα 23/5/2012
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/107

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 254
210 52 15 270
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@ika.gr
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : «Δυνατότητα εκ νέου άσκησης προσφυγής Διευθυντών κατά αποφάσεων Τ.Δ.Ε από 01/03/2012 για υποθέσεις άνω των 2.000 ευρώ».

Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ. Γ99/1/34/24.2.2011 Γενικό Έγγραφο.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 138 παρ. ΙΑ περίπτωση 3 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/ τ. Α΄/ 01-03-2012) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3900/2010 (Φ.Ε.Κ. 213/τ.Α΄/ 17-12-2010), «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις», καταργήθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του ν. 702/77.

Επί της ουσίας καταργήθηκε ή διαφορετικά εξέλειπε η δυνατότητα άσκησης προσφυγής εκ μέρους των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων κατά των αποφάσεων των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών.

Το δικαίωμα αυτό διατηρήθηκε υπέρ εκείνου, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και εκείνου, στον οποίο αναγνωρίζεται τέτοιο δικαίωμα από ειδική διάταξη νόμου, διατηρήθηκε δηλαδή υπέρ του εργοδότη και του ασφαλισμένου.

Με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών από την έκδοση μη σύννομων ή αβάσιμων, κατά την κρίση, αποφάσεων των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών των Υποκαταστημάτων, δόθηκαν οδηγίες με το υπ’ αριθμ. Γ99/1/34/24.2.2011 Γενικό Έγγραφο.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, « η παράγραφος 4 του άρθρου 33 του ν. 702/1977, η οποία είχε καταργηθεί με το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 1407/1984 και επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 8 του ν. 1649/1986 (Α΄149) και καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 3900/2010 επαναφέρεται σε ισχύ για τις υποθέσεις εκείνες των οποίων το αντικείμενο είναι άνω των 2.000 ευρώ».

Επομένως, μετά την επαναφορά σε ισχύ της διάταξης αυτής, για τις περιπτώσεις αποφάσεων Τ.Δ.Ε. που εκδίδονται από 01/03/2012 και μετά, εφόσον το αντικείμενο είναι άνω των 2.000 ευρώ, η προσφυγή Διευθυντή κατά απόφασης Τ.Δ.Ε. στα Διοικητικά Δικαστήρια είναι εφικτή και νόμιμη.

Αναλυτικότερες οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με το θέμα θα δοθούν με νεότερο Γενικό Έγγραφο.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ