Διαχείριση περιπτώσεων αυθαιρέτων στα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ.2 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α΄/21-9-2011)Αθήνα 18/11/2011
Αριθμ. Πρωτ. Ε41/432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 256-258-259
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : Διαχείριση περιπτώσεων αυθαιρέτων στα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ.2 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α΄/21-9-2011).

ΣΧΕΤ. : Ε41/401/17.10.2011 Γ.Ε.

Με το Γενικό έγγραφο Ε41/401/17.10.2011 δόθηκαν οδηγίες για την διαχείριση περιπτώσεων από πλευράς Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αυθαιρέτων κατασκευών ή εγκατάστασης αυθαιρέτων χρήσεων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και κοινοποιήθηκαν με αυτό οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1, 2 και 3, του άρθρου 24 παρ. 1 περ. α΄, 3, 8 περ. β΄, 11, 12, 17 και 22 καθώς και του άρθρου 25 παρ.1 του Νόμου αυτού.

Δια του παρόντος παρέχονται διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων κτισμάτων, που «πληρούν όρους δόμησης » και για τις οποίες γίνεται αναφορά στην παρ.2 του άρθρου 26 του εν λόγου νόμου, για τις οποίες, εφόσον καταβληθεί το «αρχικό παράβολο» που ορίζεται στην γ΄ περίπτωση της παρ. 2 του άρθ. 24, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας εντός προθεσμίας τριών ετών.

Με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 4014/2011 ( ΦΕΚ 209/τ.Β΄/21-9-2011) ορίζεται ότι, «στην περίπτωση κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985 εφόσον καταβληθεί το παράβολο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 έως 31.12.2011 και εκδοθεί άδεια εντός τριών ετών από την καταβολή του δεν οφείλουν άλλο πρόστιμο και επέρχονται οι συνέπειες των παραπάνω διατάξεων.»

Από το περιεχόμενο και την διατύπωση της διάταξης αυτής σαφώς προκύπτει ότι, πρόκειται για ειδική διάταξη, όπως άλλωστε και στο εν λόγω άρθρο αναφέρεται (άρθρο 26 με τίτλο Ειδικές διατάξεις ) και ότι, εφόσον καταβληθεί το «αρχικό παράβολο» και εκδοθεί οικοδομική άδεια επέρχονται οι συνέπειες των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985 ,επέρχονται δηλαδή οι συνέπειες του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 ( Γ.Ο.Κ. /85).

Είναι σαφές ότι, για τις περιπτώσεις αυτές, ακόμη και αν καταβληθεί το «ειδικό πρόστιμο» που προαναφέρεται και το οποίο περιορίζεται στο αρχικό παράβολο, θα πρέπει και από πλευράς Ι.Κ.Α- Ε.Τ.Α.Μ., να ακολουθείται η διαδικασία προβλέπεται για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων, με βάση το συγκεκριμένο άρθρο του Γ.Ο.Κ.

Επομένως, πέραν των όποιων άλλων καταβολών, που ενδεχομένως απαιτούνται για τον σχηματισμό φακέλου για την πολεοδομία (εφορία κ.λ.π.) και ανεξάρτητα αν θα εκδοθεί ή όχι οικοδομική άδεια μέσα στην τριετία, πρέπει να λαμβάνει γνώση το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (αναγγελία του έργου, προσκόμιση πίνακα του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης συμπληρωμένο από τον επιβλέποντα το έργο μηχανικό).

Το Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο καταβλητέων εισφορών, όταν λάβει γνώση, θα πρέπει να προβεί στις δέουσες ενέργειες και εφόσον δεν έχει ασφαλισθεί το απασχολούμενο προσωπικό κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα προβεί σε έλεγχο, για την αναζήτηση στοιχείων αναφορικά με το χρόνο κατασκευής κ.λ.π. (έλεγχο για τυχόν παραγραφή του δικαιώματος για καταλογισμό εισφορών λόγω παρέλευσης δεκαετίας) και εν συνεχεία σε υπολογισμούς των καταβλητέων εισφορών βάσει των πινάκων του άρθρου 38 παρ.1 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στην αναζήτηση αυτών.

Εν κατακλείδι, οι περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από πλευράς Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. όπως και κάθε άλλη περίπτωση «νομιμοποίησης» αυθαιρέτου κατασκευής και δεν έχουν εφαρμογή για αυτές οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το Γενικό Έγγραφο: Ε41/401/17.10.2011 πλην αυτών της παρ. 3.3, του εγγράφου αυτού, που αναφέρονται στην τήρηση του ειδικού βιβλίου.

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ