Γνωστοποίηση της με αριθ. 45605/12 Κ.Υ.Α Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2622/τ.Β΄/25-09-2012) σχετικά με παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/211 (Α΄ 209) περί αυθαιρέτων κατασκευών και εγκαταστάσεως χρήσεων.Αθήνα, 18/10/2012
Αριθ. Πρωτ. Ε41/336

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου: 210 52 15 256-258
FAX :210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση της με αριθ. 45605/11.9.2012 Κ.Υ.Α Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2622/τ.Β΄/25-09-2012) σχετικά με παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/211 (Α΄ 209) περί αυθαιρέτων κατασκευών και εγκαταστάσεως χρήσεων.»

Σχετ: Τα Γενικά Έγγραφα Ε41/401/17.10.2011, Ε41/432/18.11.2011, Ε41/167/23.4.2012 και Ε41/312/24.9.2012

Με τα σχετικά Γενικά Έγγραφα δόθηκαν οδηγίες για την διαχείριση περιπτώσεων από πλευράς Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αυθαιρέτων κατασκευών ή εγκατάστασης αυθαιρέτων χρήσεων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 22 και 26 παρ.2 του Ν. 4014/2011 και κοινοποιήθηκαν σχετικές διατάξεις για παρατάσεις προθεσμιών υποβολής δικαιολογητικών.

Δια του παρόντος γνωστοποιείται η με αριθ. 45605/11.9.2012 Κ.Υ. Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2622/τ.Β΄/25-09-2012) σύμφωνα με την οποία:

1. «Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (Α΄209) έως και 31.01.2013.»

Πρόκειται για τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρ. 3 εδάφιο α΄ του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 ως «αίτηση» , «παράβολο αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου» και το «έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής».

2. «Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 24 του ιδίου ως άνω νόμου έως και 30.6.2013.»

Πρόκειται για τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρ. 3 εδάφιο β΄ του άρθρου 24 του ιδίου νόμου (Υπεύθυνη Δήλωση, Τεχνική Έκθεση κ.λ.π.), τα οποία μπορούν να υποβληθούν μέχρι 30.6.2013.

Κατόπιν των ανωτέρω, κατά τον έλεγχο καταβλητέων εισφορών για οικοδομικά έργα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4014/2011 θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ως άνω παρατάσεις προθεσμιών.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν και ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τα ΓΕ: Ε41/401/17.10.2011, Ε41/432/18.11.2011, Ε41/167/23.4.2012 και Ε41/312/24.9.2012.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ