Αλλαγή διαδικασίας Επανέκδοσης Ενημερωτικού Σημειώματος Δωροσήμου λόγω απώλειας.Αθήνα, 15/05/2012
Αριθ. Πρωτ. Ε41/191

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 256-258
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Αλλαγή διαδικασίας Επανέκδοσης Ενημερωτικού Σημειώματος Δωροσήμου λόγω απώλειας»

Σχετ.: Το με αριθ. Ε41/134/19.5.2010 Γενικό Έγγραφο.

Με το με αριθ. Ε41/134/19.5.2010 Γενικό Έγγραφο έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την «Διαδικασία Επανέκδοσης Ενημερωτικού Σημειώματος Δωροσήμου» και, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι, για τις περιπτώσεις που οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι ζητούν την επανέκδοσή του λόγω απώλειας, υπάρχει η δυνατότητα της επανέκδοσής του από το Κέντρο Επεξεργασίας (ΚΕπ), μετά από αίτηση του ασφαλισμένου που υποβάλλεται στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του.

Ειδικότερα ορίζεται ότι, ο ασφαλισμένος εργατοτεχνίτης οικοδόμος, ανεξάρτητα αν πληρώνεται το Δωρόσημό του μέσω πίστωσης του τραπεζικού του λογαριασμού ή μέσω Υποκαταστήματος, θα πρέπει να προσέρχεται στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του (Τμήμα Οικοδομοτεχνικών Έργων) και να υποβάλλει «Αίτηση Επανέκδοσης Ενημερωτικού Σημειώματος Δωροσήμου» στην οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι έχασε το Ενημερωτικό Σημείωμα Δωροσήμου του Χ τετραμήνου του έτους 20ΨΨ.

Το Υποκατάστημα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα οδηγίες, ζητά από το Κέντρο Επεξεργασίας (ΚΕπ) την επανέκδοση του εν λόγω Σημειώματος, αποστέλλοντας συμπληρωμένο το έντυπο «Αιτήματα Επανέκδοσης …» κ.λπ.

Δια του παρόντος γίνεται γνωστό ότι, τροποποιείται η προαναφερόμενη διαδικασία επανέκδοσης των «Ενημερωτικών Σημειωμάτων Δωροσήμου » μέσω Κ.Επ. και παρέχεται πλέον από το λογισμικό του Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. η δυνατότητα της επανέκδοσης αυτών από τις μονάδες μας (Υποκ/τα ή Παραρτήματα).

Η επανέκδοση γίνεται μέσω του μπλόκ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ > ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ > ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ, αφού καταχωρηθεί ο Α.Μ.Α και το τετράμηνο για το οποίο ζητείται η επανέκδοση. Στη συνέχεια, τίθεται χειρόγραφα η ημερομηνία, υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο, τίθεται στρογγυλή σφραγίδα και επιδίδεται στον ασφαλισμένο, ο οποίος υπογράφει για την παραλαβή στο σώμα της αίτησης που έχει υποβάλει.

Επισημαίνεται ότι, για την επανέκδοση των «Ενημερωτικών Σημειωμάτων Δωροσήμου» λόγω απώλειας αυτών , απαιτείται η υποβολή έγγραφων αιτημάτων από τους εργοτοτεχνίτες οικοδόμους με χρήση του ίδιου εντύπου αιτήσεως που είναι συν/νο στο αρχικό ΓΕ: Ε41/134/19.5.2010.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την λήψη του παρόντος εγγράφου, παρακαλείσθε όπως επανεκδίδετε τα εν λόγω «σημειώματα» με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ