Διεκπεραίωση υποβληθέντων αιτήσεων επί συμφωνιών εξυγίανσης και σχεδίων αναδιοργάνωσης σύμφωνα με τα άρθρα 99 – 131 του Πτωχευτικού Κώδικα – Ν. 3588/2007Αθήνα 14/9/2012
Αριθμ. Πρωτ. Ε33/688

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Αριθ. τηλεφώνου: 210 52 15 265 , 264 & 269

FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@ika.gr
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Διεκπεραίωση υποβληθέντων αιτήσεων επί συμφωνιών εξυγίανσης και σχεδίων αναδιοργάνωσης σύμφωνα με τα άρθρα 99 – 131 του Πτωχευτικού Κώδικα – Ν. 3588/2007.

Με τις διατάξεις του νέου πτωχευτικού κώδικα (Νόμος 3588/2007, Φ.Ε.Κ. Α’/153/10-7-2007) εισήχθησαν οι θεσμοί τόσο της «Διαδικασίας Συνδιαλλαγής, νυν Προπτωχευτικής Διαδικασίας Εξυγίανσης», άρθρα 99 – 106 όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 12 του νόμου 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’/204/15-9-2011) και την τροποποίησή τους με το άρθρο 234 του νόμου 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. Α’/86/11-4-2012) όσο και του «Σχεδίου Αναδιοργάνωσης», άρθρα 107-139, οι οποίοι αμφότεροι έχουν ως κοινό στόχο, την προσπάθεια εξυγίανσης και διάσωσης των επιχειρήσεων.

Αναλυτικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 102 (άρθρο 106 δ, δυνάμει του άρθρου 12 του νόμου 4013/2011) του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), οι οποίες εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, προς επίρρωση της ισχύος και των διατάξεων του άρθρου 109 § 1 περίπτ. γ’ του νόμου αυτού και στις περιπτώσεις υποβολής προτάσεων σχεδίων αναδιοργάνωσης πτωχευμένων επιχειρήσεων, ορίζεται ότι «το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, φορείς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης, μπορούν να συναινούν σε μείωση των απαιτήσεών τους κατά του οφειλέτη με τους ίδιους όρους που θα μείωνε τις απαιτήσεις του υπό τις αυτές συνθήκες ιδιώτης δανειστής, καθώς και να παραιτούνται από προνόμια και εξασφαλίσεις ενοχικής ή εμπράγματης φύσεως».

Εν συνεχεία, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του νόμου 4075/2012 (Φ.Ε.Κ. 89/τ.Α’/11-4-2012), ρυθμίστηκε το θέμα της αρμοδιότητας για την εξέταση προτάσεων – αιτήσεων συνδιαλλαγής (νυν Προπτωχευτικής Διαδικασίας Εξυγίανσης) και σχεδίων αναδιοργάνωσης με το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επόμενα του νόμου 3588/2007 (Α’/153), όπου αρμόδιος πλέον να αποφασίζει είναι ο Διοικητής του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., μετά από γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 100 του Πτωχευτικού Κώδικα, για τη συζήτηση της αίτησης περί ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης ορίζεται δικάσιμος εντός διμήνου από την υποβολή της. Ο αρμόδιος δικαστής δύναται κατά το άρθρο 748 παράγραφος 3 Κ.Πολ.Δ. να διατάξει την κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη, ορίζοντας ταυτόχρονα και την προθεσμία της κλήτευσης. Εφόσον υπάρχουν χρέη του οφειλέτη προς το δημόσιο ή προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης διατάσσεται υποχρεωτικά η κλήτευση τούτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να εξετάζονται αιτήσεις επί συμφωνιών εξυγίανσης και σχεδίων αναδιοργάνωσης, από την αρμόδια Νομική Διεύθυνση Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να ακολουθείται απαρέγγλιτα η παρακάτω διαδικασία:

α. Η σχετική αίτηση περί συμφωνίας συνδιαλλαγής ή σχεδίου αναδιοργάνωσης, η οποία υποβάλλεται από τον μεσολαβητή, προκειμένου να επιτύχει τη σύναψη συμφωνίας συνδιαλλαγής μεταξύ του οφειλέτη και των πιστωτών του ή από τον ίδιο τον οφειλέτη ή τον σύνδικο της πτώχευσης στη περίπτωση υποβληθέντος σχεδίου αναδιοργάνωσης, θα πρέπει να κατατίθεται υποχρεωτικά, στην αρμόδια υπηρεσία που είναι βεβαιωμένες οι οφειλές προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

β. Το συγκεκριμένο αίτημα προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να συνοδεύεται από την αίτηση προσδιορισμού κατά προτίμηση του οφειλέτη προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας του (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), είτε περί ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης και περί λήψεως προληπτικών μέτρων και προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. Ν. 3588/2007, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 12 του Ν.4013/2011 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 234 του Ν.4072/2012, είτε περί δήλωσης πτωχεύσεως και αιτήματος παροχής αδείας προσωρινής λειτουργίας της επιχειρήσεως και υπαγωγής στο άρθρο 107 ΠτΚ (σχέδιο αναδιοργάνωσης), μαζί με το αντίγραφο του δικογράφου, το γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 100 παρ. 5 εφόσον πρόκειται για διαδικασία εξυγίανσης και άρθρο 5 παρ. 4 εφόσον πρόκειται για σχέδιο αναδιοργάνωσης) και την έκθεση κατάθεσης δικογράφου αίτησης στην γραμματεία του Πρωτοδικείου στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία συζήτησης περί ανοίγματος της διαδικασίας εξυγίανσης ή περί της κήρυξης της πτώχευσης και του ορισμού πραγματογνώμονα για την σύνταξη εκθέσεως επί υποβληθέντος σχεδίου αναδιοργανώσεως.

γ. Επιπλέον, σε συνεργασία με τον μεσολαβητή ή τον σύνδικο της πτώχευσης (στις περιπτώσεις σχεδίων αναδιοργάνωσης), θα πρέπει να αποστέλλονται πέραν του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης, επί της οποίας εκδίδεται η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, αντίγραφο της απόφασης καθώς και αντίγραφα των παρεμβάσεων και των προτάσεων των διαδίκων, οι οποίες κατατέθηκαν στο δικαστήριο επί της ανωτέρω απόφασης, των πρακτικών συνεδρίασης του δικαστηρίου, των κατατεθέντων στο δικαστήριο εγγράφων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και των απόψεων της αρμόδιας υπηρεσίας επί του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης, αλλά και επί της αίτησης του οφειλέτη, με αναλυτική έκθεση του ιστορικού και του αιτήματος αυτού, καθώς και των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών του, της ακίνητης περιουσίας του νομικού προσώπου και των υπευθύνων αυτού, του αριθμού των απασχολουμένων, του ιστορικού τήρησης προηγούμενων αποφάσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικώνεισφορών, των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης των δύο τελευταίων οικονομικών ετών, των ληφθέντων μέτρων για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη πληρέστερης γνώμης.

Μετά την συλλογή των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να διαβιβάζονται, μαζί με την πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας, ως προς το υποβληθέν αίτημα, στην Διεύθυνση Ασφάλισης – Εσόδων της Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου να αποστέλλονται στη Νομική Διεύθυνση Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για την έκδοση σχετικής γνωμοδοτήσεως προς τον Διοικητή του Ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 4075/2012.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ