Κοινοποίηση οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α. (τ.Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) περί της Κατάταξης των φυσικών προσώπων κρεοπωλών στην 25 ασφαλιστική κλάση για το έτος 2013Αθήνα, 2/04/2013
Αριθμ. Πρωτ. Τ01/662/1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 – Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 237
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α. (τ.Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) περί της Κατάταξης των φυσικών προσώπων κρεοπωλών στην 25 ασφαλιστική κλάση για το έτος 2013».

ΣΧΕΤ. : Σχετ, το με αριθμ, πρωτ. 5146/15-3-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α., με συνημμένη την 35/Σ.5/7-02-13 (Φ.Ε.Κ. 561/2013, τ.Β΄) απόφαση Δ.Σ. αυτού, με την οποία αποφασίστηκε η κατάταξη στην ίδια ασφαλιστική κλάση με αυτήν του έτους 2012, δηλαδή την 25η κλάση, των Κρεοπωλών, ως φυσικά πρόσωπα των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Κρήτης και Αλεξανδρούπολης, ως βάση υπολογισμού και καταβολής των εισφορών τους στο Ε.Τ.Ε.Α.(τ.Ε.Τ.Ε.Α.Μ.).

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε ότι ׃

α) Ο υπολογισμός των σχετικών εισφορών προσδιορίζεται κάθε φορά από την σχέση: Τ.Η. της ασφαλιστικής κλάσης Χ 25 ημέρες Χ 6% (ποσοστό εισφοράς).

β) Για το έτος 2013 δεν επήλθε μεταβολή στα όρια των ημερησίων μισθών και τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και παραμένουν ως είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2008 (εγκ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 48/2009, 32/2008).

Τέλος, παρακαλείται η Π.Ο.Κ.Κ., όπως συμβάλλει με το πιο πρόσφορο τρόπο στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών της, για την κατάταξη αυτών στην ίδια ασφαλιστική κλάση με αυτήν του 2012 (25η ), για το έτος 2013.

Περαιτέρω διευκρινήσεις και οδηγίες περί υπαγωγής στην ασφάλιση, κ.λ.π. των ανωτέρω προσώπων στον κλάδο Ε.Τ.Ε.Α, θα παρέχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α. (Πειραιώς 9-11, 105 52 Αθήνα, τηλ.2105219784).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ