Σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου εξαίρεσης των υπηρεσιών Συντάξεων από τη συναλλαγή με το κοινό κατά μία ημέρα εβδομαδιαίωςΑθήνα 2 Απριλίου 2013
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Μενάνδρου 41-43
Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210-52.35.659
FAX: 210- 52.22.994

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου εξαίρεσης των υπηρεσιών Συντάξεων από τη συναλλαγή με το κοινό κατά μία ημέρα εβδομαδιαίως».

Σχετικό: Το Γ99/18/1.4.2013 Γενικό Έγγραφο

Με το ανωτέρω Γενικό Έγγραφο, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων μέτρων για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών Συντάξεων και η εξαίρεση των υπηρεσιών Πληρωμών Συντάξεων των Περιφερειακών Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τη συναλλαγή με το κοινό κατά μία ημέρα εβδομαδιαίως, και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη.

Επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των συνταξιούχων με ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, το μέτρο αυτό, ειδικά για τις υπηρεσίες Πληρωμών Συντάξεων θα εφαρμοστεί μετά τη λήξη της προθεσμίας που έχει ταχθεί για τη συμπλήρωση των στοιχείων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμμ. Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Διονύσης Πατσούρης