Παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών για τους οποίους έχει ανασταλεί η δυνατότητα μέσω διαδικτύουΑθήνα 23/12/2013
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/ 793

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΑΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228
Ε – mail : asfika@otenet.gr

ΘΕΜΑ : «Παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών για τους οποίους έχει ανασταλεί η δυνατότητα μέσω διαδικτύου.»

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. Ε40/661/12.11.2013 Γεν. Έγγραφο

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με την αναστολή δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών μέσω διαδικτύου και την διαχείριση αυτών, η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. έκρινε σκόπιμο προκειμένου να διευκολυνθούν οι εν λόγω εργοδότες να δοθεί παράταση υποβολής των Α.Π.Δ. απαιτητής μισθολογικής περιόδου έως 31/1/2014 αποκλειστικά με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. — Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Ως εκ τούτου οι εργοδότες οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και δεν έχουν καταβάλει την πρώτη δόση ώστε να ενεργοποιηθεί το σύστημα υποβολής Α.Π.Δ. μέσα) διαδικτύου, δύνανται να υποβάλουν στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας τους, τις Α.Π.Δ. απαιτητής μισθολογικής περιόδου, ταυτόχρονα με αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης έως 31/1/2014, οι οποίες θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Διευκρινίζεται ότι και για τους ως άνω εργοδότες δεν θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής μέσω διαδικτύου εάν δεν υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης και δεν καταβάλουν την πρώτη δόση.

Επίσης θα αναβιώσουν οι κυρώσεις (Π.Ε.Π.Ε.Ε. λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ.).

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΉΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ