Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/206/24.3.2015
Υποβολή συμπληρωματικών Α.Π.Δ. εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα χωρίς την επιβολή κυρώσεων

 

Αθήνα 24 / 3 / 2015
Αριθμ. Πρωτ. Ε40 / 206

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : Υποβολή συμπληρωματικών Α.Π.Δ. εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ : Οι με αριθ. εγκύκλιο 7/14, εγκύκλιο 63/14 και το αριθ. Ε40/60/26.2.2015 Γ.Ε. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Επειδή από την διαδικασία για την από 1/12/2013 υποχρέωση δήλωσης των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των εργοδοτών για την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των κλάδων υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. έως 28/02/2015, και την εν συνεχεία δυνατότητα υποβολής στο αρμόδιο Υποκατάστημα μόνο για τους απασχολούμενους που συνέτρεχε λόγος μεταβολής στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έως 30/04/2015, προέκυψαν προβλήματα ως προς την ανταπόκριση των εργοδοτών, λόγω προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων στα νέα δεδομένα (νέους Κ.Α.Δ, Κ.Π.Κ., μεταβολή στο Μητρώο Ασφαλισμένων κ.λ.π.) παρακαλούμε όπως:

Οι συμπληρωματικές Α.Π.Δ. που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν, μισθολογικής περιόδου 12/2013 και μετά όπου αφορούν την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης των κλάδων υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., από όλους τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, θεωρηθούν εμπρόθεσμες, χωρίς την επιβολή κυρώσεων (ΠΕΠΠΕ), εφόσον υποβληθούν στο αρμόδιο Υποκατάστημα ελέγχου της έδρας του εργοδότη έως 30/4/2015.

Στις περιπτώσεις που έχουν συνταχθεί καταλογιστικές πράξεις (ΠΕΠΕΕ από εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.) με ευθύνη των Διευθυντών να ακυρωθούν οίκοθεν.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ