Προτάσεις Τ.Δ.Ε. για την αποτίμηση των χορηγουμένων από τους εργοδότες παροχών σε είδος για το έτος 2014Αθήνα, 23/10/2013
Αριθμ. Πρωτ.: Α42/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 – Αθήνα Ι . Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πληροφορίες : Α. Δεμίρης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞ . ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Προτάσεις Τ.Δ.Ε. για την αποτίμηση των χορηγουμένων από τους εργοδότες παροχών σε είδος για το έτος 2014».

ΣΧΕΤ. : Άρθρο 25 παρ.4 Α.Ν.1846/1951, και άρθρο 19 Κ.Α. ΙΚΑ–ΕΤΑΜ.

Προκειμένου να εισηγηθούμε στο Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2014, παρακαλούμε, το αργότερο μέχρι 22 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους να υποβάλλετε τις προτάσεις των Τ.Δ.Ε. των Μονάδων σας .

Οι προτάσεις θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τον πίνακα της σχετικής εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 31/2008 λαμβάνοντας υπ’ όψιν, την αποτίμηση των χορηγούμενων από τους εργοδότες παροχών σε είδος για το έτος 2013 όπως έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. απόφαση 200/Σ39/20-12-2012 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως κατωτέρω:

1. Για ένα γεύμα 4,80 €
2. Για πλήρη τροφή 9,60 €
3. Για κατοικία (μηνιαία) 75,40 €
4. Για πλήρη τροφή και κατοικία (μηνιαία) 301,50 €

Επισημαίνουμε ότι προτάσεις Τ.Δ.Ε. για την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις τεκμαρτών ημερομισθίων των μισθωτών που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2014 δεν θα υποβληθούν.

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι με ευθύνη των Διευθυντών τα πρακτικά των προτάσεων Τ.Δ.Ε. πρέπει να διαβιβαστούν στην Διεύθυνσή μας το αργότερο μέχρι 22/11/2013.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ