Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α30/472/26/6.8.2015
Σταδιακή ισόποση παρακράτηση της διαφοράς που προκύπτει από την αύξηση σε 6% του ποσοστού παρακράτησης για την ασφάλιση κλάδου παροχών ασθενείας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις ήδη χορηγούμενες κύριες συντάξεις μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2015 

Αθήνα 6/8/2015
Αριθμ. Πρωτ.: Α30/472/26

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
IΚΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου: 2105215261
FAX: 2105223228
E-mail: asfika@otenet.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Σταδιακή ισόποση παρακράτηση της διαφοράς που προκύπτει από την αύξηση σε 6% του ποσοστού παρακράτησης για την ασφάλιση κλάδου παροχών ασθενείας των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις ήδη χορηγούμενες κύριες συντάξεις μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2015.»

Σχετ.: H υπ αριθμ. εγκύκλιο 35/15 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας διαβιβάζουμε την υπ αριθ. Φ.80000/οικ.35773/1207/5.8.2015 νεώτερη ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιό μας, κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν.4334/2015 ( ΦΕΚ 80/τ.Α /16- 7-2015 ) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ( Ε,Μ.Σ.)» , σύμφωνα με τις οποίες από 1/7/2015, το ποσοστό εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών , του Δημοσίου και του ΝΑΤ, αυξάνεται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες , δηλ. διαμορφώνεται από 4% σε 6%.

Με την υπ αριθμ. Φ.80000/οικ.32852/1092/30.7.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είχε οριστεί αρχικά ότι, τα ποσά της εισφοράς που προκύπτουν ως διαφορά για τις ήδη χορηγούμενες συντάξεις των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2015 , θα παρακρατηθούν από την σύνταξη μηνός Σεπτεμβρίου 2015.

Με την κοινοποιούμενη υπ αριθμ. Φ.80000/οικ.35773/1207/5.8.2015 νεώτερη ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακαλείται η προηγούμενη σχετική εγκύκλιός τους και διευκρινίζεται ότι, τα επιπλέον ποσά που θα προκύψουν από τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς επί των συντάξεων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2015, παρακρατούνται ισόποσα από τις κύριες συντάξεις μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015 και αποδίδονται στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την αριθμ.Φ. 80000/οικ.22443/ 4522/8.10.2012 (Β 2810) ΚΥΑ.

Συνεπώς , η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Πληροφορικής Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. θα πρέπει να ενεργήσει αρμοδίως ώστε να γίνεται κράτηση 6% αρχής γενομένης της συντάξεως μηνός Σεπτεμβρίου 2015, τα δε επιπλέον ποσά που θα προκύψουν από τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς ( δηλ. της διαφοράς των 2 ποσοστιαίων μονάδων από 4% σε 6%) επί των συντάξεων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2015 θα πρέπει να παρακρατηθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις κατανεμημένες στις κύριες συντάξεις μηνών Οκτωβρίου , Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015.

Κατά τα λοιπά, δεν επέρχεται άλλη τροποποίηση και εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την υπ αριθμ. εγκύκλιο 35/15 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ