Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3029/2002 και του άρθρου 1 του Ν.3655/2008» Συμπληρωματικές οδηγίες – Διευκρινίσεις – Αλλαγή ως προς την αρμοδιότηταΑθήνα 24/4/2013
Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 261
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3029/2002 και του άρθρου 1 του Ν.3655/2008» Συμπληρωματικές οδηγίες – Διευκρινίσεις – Αλλαγή ως προς την αρμοδιότητα.

ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 70/12 Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Με την ανωτέρω σχετική Εγκύκλιο κοινοποιήσαμε τις διατάξεις των εδαφίων α, β, γ, δ και ε της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν.4075/2012 και την κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Φ 80000/οικ.10197/686/3.5.2012 απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και παρείχαμε οδηγίες για την εφαρμογή τους, ορίζοντας, μεταξύ άλλων, ως αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για την διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων τα Τοπικά Υποκαταστήματα Ασφαλισμένων των Εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων.

Με το παρόν τροποποιούμε την ανωτέρω ως προς την αρμοδιότητα και συγκεκριμένα για όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, αρμοδιότητα διεκπεραίωσης έχουν τα Τοπικά Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων αιτούντων.

Κατ΄ εξαίρεση αρμοδιότητα διεκπεραίωσης αιτημάτων συνέχισης προαιρετικά της ασφάλισης στους Εντασσόμενους Κλάδους Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο εξακολουθεί να έχει το Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο..

Υπενθυμίζουμε ότι το προαναφερθέν τέως Ταμείο, είναι το μόνο στο καταστατικό του οποίου προβλεπόταν η συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης στους Κλάδους Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6, άρθρου 13 του καταστατικού του. Οδηγίες έχουν δοθεί με την υπ΄ αριθμό 61/2008 Εγκύκλιο της Διεύθυνσής μας, πλην όμως αιτήματα ενδιαφερομένων για υπαγωγή στις διατάξεις είτε της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν.4075/2012, είτε της παρ.6, άρθρου 13 του καταστατικού του τέως Ταμείου, πρέπει να κρατηθούν σε εκκρεμότητα μέχρι να αποφανθεί αν ισχύουν ταυτόχρονα οι ανωτέρω διατάξεις προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης στους Εντασσόμενους στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδους Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης του τ. Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., οπότε οι ενδιαφερόμενοι δύναται να ασκήσουν επιλογή, ή αν κατισχύει μία εκ των προαναφερόμενων διατάξεων.

Επιπροσθέτως, στα συνυποβαλλόμενα με την σχετική Αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) δικαιολογητικά πρέπει να προστεθεί Βεβαίωση Χρόνου Ασφάλισης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2),* η οποία θα χορηγείται από τα Τοπικά Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Ασφαλισμένων των Εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων, αναλόγως, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων, ώστε, οι συνάδελφοι στα Τοπικά Υποκαταστήματα τόπου κατοικίας να μπορούν να αποφανθούν σχετικά με το αν πληρείται η προϋπόθεση των 3.000 Η.Α., ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της αίτησης, ή 500 Η.Α. με υποβολή αιτήματος εντός προθεσμίας 12 μηνών από την τελευταία ημέρα ασφάλισης στο Εντασσόμενο Ταμείο και Κλάδο.

Μετά από την συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών πρέπει να σχηματίζεται ατομικός φάκελος.

Επιπλέον προκειμένου να κριθεί το θέμα της υπαγωγής ή μη στην εν λόγω προαιρετική ασφάλιση του Ν.4075/2012, άμεσα, μετά την λήψη του αιτήματος πρέπει να διαβιβάζεται σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα στην Τοπική Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προκειμένου να κριθεί αν ο αιτών είναι ανάπηρος κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.2084/92, ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Επισημαίνουμε ότι, η αναφορά της σελ. 4 της εγκύκλιο 70/12 (στοιχείο β΄ στις εξαιρέσεις) στο οριζόμενο από τις διατάξεις του στοιχείου β΄ της παρ. 5 του άρθρου 28 του Α.Ν. 1846/1951 ποσοστό αναπηρίας 67% (66,66%) δεν ισχύει.

Ομοίως δεν ισχύει το στοιχείο α΄ στις εξαιρέσεις.

Επιπλέον, διευκρινίζουμε ότι, στην Υ.Δ. του Ν.1599/86 στην οποία ζητάμε από τους αιτούντες να μας δηλώσουν ότι δεν είναι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα και δεν είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι, εννοούμε υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ ή σε άλλο φορέα ασφάλισης μισθωτών, λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας και όχι φορέα ασφάλισης αυτοτελώς απασχολούμενων.

Έτσι ασφαλισμένος λόγω ιδιότητας, σε φορέα κύριας ασφάλισης (π.χ. Ο.Α.Ε.Ε., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) δύναται παράλληλα να υπαχθεί στην προαιρετική του Ν.4075/2012.

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Κατ΄ εξαίρεση για την διεκπεραίωση των ήδη υποβληθέντων στην Διοίκηση Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με αριθμ. πρωτ. 26635/31-12-2012 αιτημάτων του προσωπικού του Ο.Τ.Ε. που αποχώρησε την 30/12/2012 από τον Ο.Τ.Ε., τα οποία πρόκειται να σας διαβιβασθούν από την Υπηρεσία μας, μετά την κοινοποίηση του παρόντος και ελλείψει της Βεβαίωση Χρόνου Ασφάλισης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) θα λαμβάνεται υπόψη η προσκομισθείσα από τους αιτούντες Βεβαίωση Ιστορικού Ασφάλισης, η οποία αναφέρεται στη χρονική περίοδο ασφάλισης του προσώπου στο τ. Τ.Α.Π. – Ο.Τ.Ε.. Συνεπώς στο βαθμό που η αναφερόμενη στην εν λόγω βεβαίωση περίοδος είναι πέραν της δωδεκαετίας (12ετίας) να θεωρηθεί ότι πληρείται η προϋπόθεση των τριών χιλιάδων (3000 Η.Α.) Ημερών Ασφάλισης στο τέως Ταμείο.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Όσο αφορά τα ποσοστά ασφάλισης είναι αυτά που ισχύουν κάθε φορά και σας έχουν γνωστοποιηθεί με το υπ΄ αριθμ.Τ00/500/572/1/1-3-13 Γενικό Έγγραφό μας. (Επιπλέον ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις σχετ. Εγκ. 61/08 Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., 76/08 Τ.Σ.Π.-Ε.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Τ.Ε., Τ.Α.Π.Α.Ε.-Ε., Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α., 77/08 Τ.Α.Π-Ο.Τ.Ε., 78/08 Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π., 111/04 Τ.Α.Π.-Ι.Λ.Τ., 60/07 Τ.Σ.Π.Π.-Α.Τ.Ε.).

Συγκεκριμένα, όσο αφορά την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης για τον κλάδο Κύριας Σύνταξης του τ. Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (τ. Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.) προκειμένου να αντιμετωπίσετε τα ήδη υποβληθέντα αιτήματα του προσωπικού του Ο.Τ.Ε. που αποχώρησε την 30/12/2012 από τον Ο.Τ.Ε. και προς διευκόλυνση, σας γνωρίζουμε ότι, για τους απασχολούμενους στον Ο.Τ.Ε. τις θυγατρικές και λοιπές εταιρείες του Οργανισμού τα ποσοστά ασφάλισης μέχρι 31/12/2012 ανέρχονταν συνολικά σε 36% (ασφ/νου 11% – εργοδότη 25%) το οποίο ως γνωστό καταβάλλεται συνολικά από τον προαιρετικά ασφαλισμένο.

Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω ποσοστά μειώνονται ισόποσα και σταδιακά αρχής γενομένης από 1/1/2013, μέχρι να εξισωθούν πλήρως με τα αντίστοιχα ισχύοντα στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ως εξής:

Από 1/1/2013 έως 31/12/2015 : 32 % ( ασφαλισμένου 9,9175 % – εργοδότη 22,0825 %)
Από 1/1/2016 έως 31/12/2018 : 28 % ( ασφαλισμένου 8,835 % – εργοδότη 19,165 %)
Από 1/1/2019 έως 31/12/2021 : 24 % ( ασφαλισμένου 7,7525 % – εργοδότη 16,2475 %)
Από 1/1/2022 και εντεύθεν : 20 % ( ασφαλισμένου 6,67 % – εργοδότη 13,33 %)

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και με δεδομένο ότι η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης για την συγκεκριμένη κατηγορία άρχεται από 31/12/2012 (υποβολή αιτήματος στην Διοίκηση Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με αριθμ. πρωτ. 26635/31-12-2012 Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) η υπαγωγή θα ξεκινήσει με 36% στο ημερομίσθιο της 31/12/2012 που προκύπτει από την διαίρεση των μικτών τακτικών αποδοχών τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης με τις ημέρες απασχόλησης του μήνα αυτού, ενώ από 1/1/2013 μειώνεται σε 32 %.

Επιπλέον, επειδή η υπαγωγή στην προαιρετική του άρθρου 26 του Ν.4075/2012 δεν υποστηρίζεται ακόμα μηχανογραφικά από το Ο.Π.Σ., πρέπει να ακολουθείται χειρόγραφη διαδικασία τόσο για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) όσο και για την παρακολούθηση της καταβολής των αναλογουσών εισφορών και την συνακόλουθη ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την περιγραφή της χειρόγραφης διαδικασίας:

Καταρχήν είναι γνωστό ότι, οι εισφορές προαιρετικής ασφάλισης καταβάλλονται μετρητοίς στην αρμόδια υπηρεσία του Υποκαταστήματος τόπου κατοικίας, η οποία εκδίδει τετραπλό γραμμάτιο εισπράξεως (Αριθμ. Τυποποίησης: 120302005ΥΠ.ΔΙΑΚ.509/02 Συνεννόηση με Διεύθυνση Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών). Το πρωτότυπο του γραμματίου (λευκό) δίνεται στον ασφαλισμένο ως αποδεικτικό της πληρωμής, και από τα αντίγραφα το ερυθρό χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό για την ενημέρωση του ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου, μετά την πραγματοποίηση της οποίας τίθεται στον ατομικό του φάκελο, το πράσινο παραμένει στο Ταμείο του Υποκαταστήματος, το δε κίτρινο παραμένει στο στέλεχος των γραμματίων.

Η πραγματοποίηση της καταβολής βεβαιώνεται με ειδική σφραγίδα επί Δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας Εργαζομένων (Δ.Α.Τ.Ε.) το οποίο εκδίδεται κατ εξαίρεση (Αριθμ. Τυποποίησης : 2003.091β /497 / 76 Συνεννόηση με Διεύθυνση Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών).

Στην εν λόγω σφραγίδα πρέπει να μνημονεύεται η αναγνωρίσασα το δικαίωμα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης απόφαση του Διευθυντή του Υποκαταστήματος, οι αποδοχές βάσει των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές, το αντίστοιχο σ΄ αυτές ποσό εισφοράς , η χρονική περίοδος την οποία αφορούν οι καταβληθείσες εισφορές, το καταβληθέν ποσό, ο αριθμός του γραμματίου είσπραξης, καθώς και η ημερομηνία εκδόσεως αυτού. Η εν λόγω βεβαίωση πρέπει να υπογράφεται από τον Διευθυντή του Υποκαταστήματος ή τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας Εσόδων.

Επιπλέον ακολουθεί αναγραφή σχετικής ενημέρωσης στην Πινακίδα Ασφαλισμένου, η οποία πρέπει να τηρείται (Αριθμ. Τυποποίησης : 120307001 Συνεννόηση με Διεύθυνση Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών).

Τέλος, ευνόητο είναι ότι, στη διεκπεραίωση των αιτήσεων πρέπει να προηγηθούν τα αιτήματα των ασφαλισμένων, οι οποίοι μαζί με το διανυθέντα χρόνο προαιρετικής Ν.4075/2012, έχουν ήδη συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 70/12 της Διεύθυνσής μας.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Τέλος, επειδή γνωρίζουμε ότι πολλοί αιτούντες της προαιρετικής του άρθρου 26 του Ν.4075/2012 υποβάλλουν και αιτήματα για αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Αιτήματα για αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας ή αναγνώριση πλασματικών χρόνων θα εξετάζονται από τα Τοπικά Υποκαταστήματα τόπου κατοικίας των ασφαλισμένων, αφού πρώτα το αντίστοιχο Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων των Εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων, το οποίο έχει τα ασφαλιστικά δεδομένα (χρόνο ασφάλισης) και αρμοδιότητα να κρίνει συνταξιοδοτικά αιτήματα, βεβαιώσει (στην ίδια βεβαίωση ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) ότι ο αιτών αναγνώρισης θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2011 και εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, δηλαδή με βάση τις προσαυξημένες χρονικές ή ηλικιακές προϋποθέσεις που οι διατάξεις αυτές ορίζουν, οπότε δύναται να αναγνωρίσει τους πλασματικούς χρόνους των άρθρων 39 και 40 του Ν.3996/2011 και δικαιούται της έκπτωσης 30% στην αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας.

Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή όταν δεν προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του τέως Ταμείου) η αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1358/1983 με μόνη έκπτωση 15% στην καταβολή εφάπαξ.

Επιπλέον, όπως είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.1358/1983, οι μισθωτοί ασφαλισμένοι προκειμένου να εξαγοράσουν τον χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας πρέπει να καταβάλλουν για κάθε μήνα το άθροισμα της μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη που ισχύει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, για τον κλάδο Κύριας Σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., δηλαδή 20%.

Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς υπολογίζεται βάσει των μικτών αποδοχών που ο ασφαλισμένος έπαιρνε κατά τον τελευταίο μήνα, πριν από την υποβολή της αίτησης, κατά τον οποίο είχε πλήρη απασχόληση, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερες από τον τεκμαρτό μισθό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ούτε κατώτερες από το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στις 31/12/2011 (σχετ εγκύκλιο 40/12).

Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ΙΑ.6 περ.1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, εναρμονίστηκε το ανώτατο όριο (πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών των «παλαιών» ασφαλισμένων με εκείνο των «νέων», δεν επηρεάζει την αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας κατά τα ανωτέρω.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ